บุญกุศลที่ให้อานิสงค์สูงที่สุด เป็นบุญใหญ่ที่สุดคือ การเจริญภาวนา

บุญกุศลที่ให้อานิสงค์สูงที่สุด เป็นบุญใหญ่ที่สุดคือ การเจริญภาวนา ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับ ที่เราควรทำบุญทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นการกระทำเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่หากทำด้วยใจบริสุทธิ์ทุกคนจะได้รับผลบุญ บุญกุศลที่ให้อานิสงค์สูงที่สุด

ส่วนบุญที่ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีอานิสงส์สูงสุด หลวงพ่อปราโมทย์ปาโมชฺโชกล่าวว่า“ บุญเหนือบุญธรรมดาบุญที่ดีที่สุดคือบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่

บุญพาเราเวียนว่ายตายเกิดในที่ที่ดี แต่ผลบุญจากการบ่มเพาะปัญญาจะพาเราข้ามภพข้ามชาติ ข้ามชาตินั่นคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด “

สรุปได้ว่าอานิสงส์ของการได้รับพรสูงสุดคือการเจริญภาวนา เพราะการเจริญภาวนาคือการเยียวยาจิตใจและยกระดับจิตใจให้เบาบางลงหรือดับตัณหา

ซึ่งตัณหาเป็นตัวบ่วงสรรพสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารการเจริญภาวนาเป็นบุญและกุศลสูงสุด ผู้ประเสริฐที่สุดได้รับอานิสงส์มากที่สุดคือกรรมดีที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า “มหาชาติ” ซึ่งเป็นมหากุศล

ผลแห่งอริยวาจา

การสรรเสริญพระรัตนตรัยด้วยใจเคารพด้วยวาจาที่อ่อนน้อมถ่อมตนการสรรเสริญเป็นหนทางแห่งบุญที่ไม่มีประมาณ เนื่องจากพลังของอัญมณีไม่สามารถนับเป็นค่าประมาณได้เมื่อเรามีความทุกข์เราสามารถพึ่งพาคุณได้

เช่นเดียวกับพระอธิมุตตเถระที่กล่าวคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำอันเป็นมงคลเพียงเล็กน้อย แต่ผลของการพูดอันสูงส่งทำให้ชีวิตของคุณพบ แต่สิ่งที่เป็นมงคลนับไม่ถ้วนตลอดชีวิต

ในสมัยนั้นท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ บุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดและรอบคอบสามารถเรียนรู้ที่จะเขียนและอ่านได้อย่างรวดเร็ว จนประสบความสำเร็จในความรู้ของพราหมณ์ในสมัยนั้นพระองค์ทรงเห็นอันตรายของการอยู่อาศัยในบ้าน. จึงยอมสละสมบัติทุกอย่างและบวชเป็นดาบฝึกคนเดียวในป่า

In those days he was born into a Brahmin family. An intelligent and thoughtful person can quickly learn to write and read. Until he succeeded in the knowledge of the Brahmin at that time, he saw the dangers of living in the house. So he gave up every treasure and was ordained as a sword to train alone in the forest

ครั้งนั้นเห็นสมควรพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระเสด็จมาในเทวโลก ประกาศคำสอนธรรมให้ดื่มน้ำ. เข้าถึงพระนิพพานเป็นจำนวนมากข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าแพร่ไปไกลถึงอาศรมในป่าลึก ซึ่งเป็นที่พำนักของดาบส

กรรม

At that time saw fit, the Buddha, whose name was Padumut, came into the world Announced the teachings of Dharma to drink water. Access to the great number of nirvana, news of the Buddha’s emergence spread as far as the ashram in the deep forest. Which is the abode of the sword

เมื่อ Dabos ทราบข่าวก็รู้สึกยินดี เพราะรอคอยมานานกว่าจะได้พบผู้รู้แจ้งและเป็นจริงในทุกสิ่งเหมือนต้นกล้าที่โปรยปรายในสายฝนจึงไปพบพระภิกษุสงฆ์โดยมีหมู่สงฆ์แวดล้อม

When Dabos heard the news, he was delighted. Waiting for a long time to meet the enlightened and true in all things like a sprouting seedling in the rain, he went to meet the monk surrounded by the monks.

พระองค์นี้งดงามด้วยพระมหาปุริสสีทุกประการ สว่างไสวด้วยรัศมีที่เปล่งออกมาจากกายเปล่งประกายดุจดวงดาวที่ส่องแสงเทศนาธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะเหมือนเสียงของพระพรหมร้อยพันเท่านุ่มนวลไม่แหบไม่พร่าหวานไพเราะกังวานน่าฟังและเทศน์ได้ชัดเจน ล้างความงามทั้งในช่วงแรกและตอนท้าย

This Buddha is beautiful in all respects by Maha Puris. Bright with aura emitting from the body, shining like stars that shine, preaching the dharma with a melodious voice, like the voice of Brahma, a hundred thousand times soft, not hoarse, not shivering, sweet, sweet, resonant, pleasant to hear and preach clearly. Washes the beauty both at the beginning and at the end.

UFA1668

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<