ในช่วงเวลาสามถึงสี่พันปีที่ผ่านมา

ในช่วงเวลาสามถึงสี่พันปีที่ผ่านมา มีผู้ที่ให้คำตอบเกี่ยวกับ
ปริศนาเหล่านี้ได้อย่างนำเชื่อถือหลายท่าน เช่น พระพุทธเจ้า
ศาสดาของศสนาพุทธ โมเสส ศาสดาของศาสนา
ฮีบรู (ยิว) พระเยชูคริสต์ ศาสดาของศาสนาคริสต์
และท่านนบีมุฮัมมัด ศาสดาของศาสนาอิสลาม
เป็นต้น ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ผู้ที่สามารถให้คำตอบและคำอธิบายใน
ปริศนาเหล่านี้ด้อย่างเบ็ดเสร็จและมีเหตุมีผลน่าเชื่อถือก็จะมีผู้คนให้
ความเคารพและยอมรับนับถืออย่างสูง
จากประวัติศสตร์ที่ผ่านมา คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ในช่วงเวลาสามถึงสี่พันปีที่ผ่านมา คำตอบของ
ปริศนาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อวิถีความเชื่อ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์เราเป็นอยมาก ทั้งทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม
การใช้ชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และอื่นๆ อีกมาก ดังนั้นกาศึกษาคันควและพิสูจน์ความจริง
ในปริศนาเหล่นี้จึงนับได้วมีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นความต้องการ
ของมวฌมนุษชาติ สมควรจะได้รับการพิสูจน์ให้ได้มาซึ่งความจริง ที
ชัดเจนและถูต้องเสียทีถึงแม้ว่ความจริงที่ได้

ในช่วงเวลาสามถึงสี่พันปีที่ผ่านมา

In the last three to four thousand years, there are people who give answers about
These puzzles can be trusted by many, like the Lord Buddha.
The Prophet of Buddhism, Moses, the Prophet of Religion
Hebrew (Jewish) Jesus Christ Christianity
And the Prophet Muhammad Islamic religion
For example, it can be seen that those who can provide answers and explanations in
These riddles are complete and reliable, there will be people to
Highly respected and respectedral and ethical.
Daily life, art, cultu
From a history of history No one would deny that the answer of
These puzzles have influenced the way of belief. And the way of life of
We humans are very moral and ethical.
Daily life, art, culture and tradition
And many more. Therefore, study the cars and prove the truth
In these mysteries, it is of great importance as a need.
Of Manusat Deserving of the truth
Clear and must be conquered, even though the fact obtained

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

การระลึกชาติเกิดขึ้นได้ 2 วิธี

การระลึกชาติเกิดขึ้นได้ 2 วิธี

การระลึกชาติเกิดขึ้นได้ 2 วิธี

1. ระลึกชาติได้ด้วยการฝัน

2. ระลึกชาติด้วยสมาธิ ฌาณ ญาณ

เมื่อฝึกบรรลุถึงจตุตถฌาน ทําใจให้สบายๆ ใช้กระแสจิต ค่อยๆ หยั่งลึกเข้าสู่ภวังค์ลึกลงๆ เรื่อยๆ ค่อย ๆ ย้อนนึกจากปัจจุบัน ถอยหลังไปอดีตจนถึงเมื่อยังเด็ก แล้วค่อยๆ ปล่อยใจให้ลึกลงไป ติดตามกระแสความรู้สึกที่หยั่งรู้อยู่ในขณะนั้นทําใจให้เข้า ระดับเดียวกันกับภาวะความละเอียดอ่อนนั้น จะเข้าง จากชาติหนึ่ง ถอยกลับไปอีกชาติหนึ่ง

ถามละเอียดอ่อนนั้น จะเข้าใจภาวะนั้น

ในช่วงแรกๆ ที่ฝึกนั้น จะเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้น แต่ เมื่อฝึกจนพลังจิตแข็งแกร่งแล้วก็จะเห็นเป็นภาพได้ชัดเจนเหมือน ภาพยนต์ เมื่อได้พบเห็นแล้วก็จะเข้าใจภาวะนิสัยเดิมในชาติก่อนๆ อันฝังแน่นเป็นอนุสัย-สันดาน ในชาติปัจจุบัน เราก็นํามาปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น ที่ดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เรื่องการระลึกชาติได้เป็นเรื่องธรรมดาทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธ เจ้า พระอัครมหาสาวก พระมหาสาวก พระสาวก

พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ ตลอดจนปุถุชนคนธรรมดา อย่างเราๆ ก็สามารถระลึกชาติได้ ถ้าหากได้รับการฝึกฝน ทางจิต ด้วยการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม หรือบริกรรมภาวนาแบบใดๆ ก็ตามไม่จํากัดด้วยว่าจะนับถือ ศาสนาอะไรสามารถระลึกชาติได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่บางท่านไม่ต้อง ฝึกอะไร พอเกิดมาก็ระลึกชาติได้แล้วก็มี อย่างที่เราได้ยินข่าวจาก สื่อต่างๆ ซึ่งบุคคลที่ระลึกชาติได้ ไม่ได้มีเฉพาะชาวพุทธเท่านั้น ยังมีชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนา ก็สามารถระลึกชาติ ได้ แต่คนทั่วไป มักจะระลึกได้เพียงชาติหรือสองชาติเท่านั้น ไม่ สามารถจะระลึกชาติได้อย่างนับไม่ถ้วนเป็นอเนกชาติ เหมือน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงมี

บุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณแห่งการระลึกชาติ มากกว่าสัตว์โลกทั้งปวง ซึ่งกระผมจะได้นําเรื่องราวมาให้ การระลึกชาติเกิดขึ้นได้ 2 วิธี

ท่านได้อ่านต่อไป

ได้มีผู้เคยสัมภาษณ์ผู้ระลึกชาติได้มาหลายรายและได้นําคํา อั้มภาษณ์นั้นๆมาเขียนหลายเรื่องแล้ว แต่ไม่มีเรื่องใดดูจะอัศจรรย์ ดังเรื่องของผู้ระลึกชาติได้เท่าท่านนี้เลย ทั้งนี้เพราะท่าน เป็นพระเถระที่ใช้ชีวิตสมณเพศทั้งหมดอยู่กับการ ปฏิบัติ จนบางครั้งแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งกลางป่า กลางดง และเนื่องจากผลของการปฏิบัติธรรม จึง ทําให้ท่านสามารถระลึกชาติย้อนหลังไปได้อีกหลายสิบชาติ ท่านผู้ นี่คือ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ่งเป็นศิษย์เอกที่เลิศในทาง ทั้งหลายในปัจจุบัน อภิญญาของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะบูรพาจารย์ของพระเถระ

There are 2 ways to remember a nation
There are 2 ways to remember a nation

1. Remember the nation by dreaming.

2. Recall the nation with meditation

When practicing to reach the Four Seasons Cause the mind to relax, use telepathy, slowly penetrate into the deep and deep reverie, gradually recalling from the present. Go back to the past until you were young and slowly let your heart down. Follow the flow of intuition at the moment. Make your heart understand. At the same level as the sensitive state, going from one nation back to another

That delicate question Will understand that condition

In the beginning, the training was just a feeling that occurred, but when trained until the psychic strength is strong, then it will be clearly seen as a movie. When seen, then will understand the original habits in previous lives. Ingrained into character-trait In the present life We bring to improve Improve That is good and then improved

Regarding the remembrance of the nation, it is common in Buddhism. Whether it is the Lord Buddha The individual Buddha, the Great Buddha, the Great Girl, the disciples

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ชาติที่แล้วเราเป็นอะไร

ชาติที่แล้วเราเป็นอะไร

ชาติที่แล้วเราเป็นอะไร ที่สมาคมหลังจากการประชุมตามปกติทุกวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยงจะเสร็จสมบูรณ์ ยังมีเวลาที่จะหันมาถกเถียงกฎแห่งความจริงเกี่ยวกับกรรมในยุคนี้มีหลายคนที่สนใจและเชื่อ แต่หลายคนยังสงสัยเกี่ยวกับ “กรรมแห่งชีวิตในอดีต” หรือกรรมก่อนหน้าของชีวิตก่อนหน้านี้

ติดตามในชีวิตนี้เพราะบางคนในวันนี้มีความประพฤติดีไม่ควรจริงจังดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะพูดเหมือนกำปั้นทุบตีเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นสาเหตุที่ไม่สามารถระบุได้ก็มักจะถือว่าเป็นวัตถุ ของชีวิตที่ผ่านมา

ดังนั้นจึงมีทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่า “กรรมในอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องจริง” แต่อีกฝ่ายยังสงสัยไม่มากนักบางคนไม่เชื่อเลยดังนั้นจึงมีการถกเถียงกันในหมู่คนที่อ่านหนังสือใน “กฎแห่งกรรม”

เมื่อเพื่อนที่เป็นผู้ศรัทธาในกรรมในชีวิตที่ผ่านมาและเป็นเลขานุการของสมาคมผู้เขียนบอกเพื่อนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนธรรมดาที่มีความเห็นต่างกัน การถกเถียงเกี่ยวกับความจริงและเหตุผลของเรื่องนี้คือวิสัยทัศน์ที่ดี

เพราะมันเป็นวิธีที่ชัดเจนที่จะพิจารณาในอนาคตวันหนึ่งเขาจะเคลียร์ข้อสงสัยของเขาขาวดำ จากนั้นอาจจะทิ้งข้อสงสัยทั้งหมดแต่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติโดยบังเอิญผู้เขียนได้รับจดหมายพร้อมกับบันทึกเกี่ยวกับกรรมในอดีต

ซึ่งมีหลักฐานการเชื่อเหตุการณ์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าคุณได้อ่านและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอาจจะช่วยบรรเทาข้อสงสัยบางอย่างได้เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นและไม่นานก่อนที่จะมีพยานยังคงอยู่ มีหลักฐานมากขึ้น ถือเป็นเรื่องบังเอิญหรือเหนือธรรมชาติผู้เขียนได้รับเรื่องนี้ในเวลาหลังจากรู้ว่าคนส่วนใหญ่กำลังถกเถียงเรื่องกรรมของชีวิตที่ผ่านมาหรือไม่

ชาติที่แล้วเราเป็นอะไร

In the past life, we were nothing to the association after the usual meeting every Thursday before noon to complete. There is still time to debate the law of truth about karma. In this era,

many people are interested and believed. But many people still wonder about “Karma of past life” or previous karma of previous life

Follow in this life, because some people today are well-behaved, should not be taken seriously, so there is no doubt that he will speak like a fist-bashing.When nothing happens, unidentified reasons are often considered objects. Of past lives

Therefore both sides believed that “Karma in the past is true”, but the other side is still very skeptical, some do not believe at all. Therefore, there is debate among people who read the book in the “Law of Karma”

When a friend who believes in karma in past lives and is the secretary of the association, the author tells a friend that it is normal for ordinary people with different opinions. The debate about the truth and the reason for this is a good vision.

Because it is a clear way to consider in the future, one day he will clear his black and white doubts. It may then leave all the doubts, but it is a supernatural coincidence. The author received a letter with a record of past karma.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

วิทยาศาสตร์เก่าว่า ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

วิทยาศาสตร์เก่าว่า ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

วิทยาศาสตร์เก่าว่า ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์โต้แย้งอย่างไม่มีหลักวิชาการสำหรับผมเองโต้แย้งโดยหลักการจากทางศาสนาพุทธว่า เราสามารถเข้าไปในอดีตได้ด้วยการปฏิบัติธรรม โดยจะมีลักษณธะคล้ายๆ กับการดูภาพยนต์เราไม่มีทางไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนั้นได้

สำหรับในกรณีที่นักฟิสกส์ใหม่อย่างจะเห็นอดีตจริงๆ ก็ต้องขับยานออกไปจากโลกแล้วใช้กล้องส่องดูหรือบันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วเท่านั้นในทุกๆ วันถ้าเรามองเห็นดวงอาทิตย์ในอดีตที่ 8 นาทีกว่านิดๆ มาแล้วเพราะแสงของดวงอาทิตย์นั้นเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกของเราโดยเดินทางด้วยเวลา 8 นาทีกว่านิดๆ

ในกรณีที่นักดาราศาสตร์เห็นการระเบิดของ ซูเปอร์โนวา(Super Nova) ก็ไม่ใช่การระเบิดในปัจจุบันนี้แต่อาจเป็นการระเบิดเมื่อหลายล้านพันปีแสงมาแล้วก็ได้ ซึ่งระยะทางที่ว่านี้ เกินจินตนาการของมนุษย์ว่า มันจะยาวนานซักแค่ไหนกันเชียว

ในกรณีที่นักฟิสิกส์ใหม่สามารถสร้างยานพาหนะที่มีความเร็วใกล้ความเร็วของแสงได้จริงๆนักฟิสิกส์ใหม่เชื่อว่า ด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพของ ไอน์สไตน์ นั้นมีความเป็นไปได้สูงที่สุดเพราะไม่มีทฤษฏีอะไรมากมายกว่าอันอื่นๆ

วิทยาศาสตร์เก่าว่า

Old science says Absolutely not absolutely possible, but for different reasons.
Old science says While scientists argue without academic principles. For me, I argue by the Buddhist principles that We can enter the past by practicing Dharma. Which will have a similar feature

With watching movies, we have no way to interfere with the events that have already occurred.

In the case of new physicians like to really see the past Had to drive a vehicle out of the world and use a camera to look at or record events already Days.

If we could see the sun in the past at 8 minutes, a little bit ago, because the light of the sun traveled from the sun to our planet by traveling a little more than 8 minutes

In the event that astronomers saw the explosion of Supernova (Super Nova) is not an explosion today, but it may be an explosion millions of light years ago. Which this distance Beyond the human imagination that How long will it last?

In the case that a new physicist can actually create a vehicle with a velocity close to the speed of light, the new physicist believes that With Einstein’s theory of relativity the highest possibility is because there is no more theory than any other.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ

 บุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ การระลึกชาติของตนเองการระลึกชาตินี้ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก็สามารถทำได้แต่มีข้อจำกัดคือ ระลึกไปได้ไม่กี่ชาติ ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ทรงสามารถระลึกชาติได้ไม่จำกัดจึงบรรลุพระอรหันต์ได้ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานต่างก็เป็นพื้นฐานของวิชชา 3 ทั้งสิ้นและการปฏิบัติธรรมสายพอง-ยุบกับสายนาม-รูปก็ไม่ได้เป็นวิปัสสนา / เห็นแจ้ง เพราะทั้ง 2 สายนั้นปฏิบัติได้เพียงบางส่วนสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นอนุปัสสนา / ตามเห็นเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าในขณะที่นักฟิสิกส์พยายามสร้างเครื่องมือใหม่กันขนานใหญ่ แล้วก็ไม่รู้ว่าอีกกี่พันปีจะสร้างสำเร็จ หรืออาจจะไม่สำเร็จเลยก็เป็นได้ ศาสนาพุทธสามารถทำมาตั้งนานแล้วถ้านับเอาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เข้าไปด้วยก็จะพบว่า พื้นที่ที่เป็นอินเดียและเนปาลในปัจจุบันมีคนสามารถเข้าไปในอดีตได้มานานแล้ว แต่เข้าไปด้วยกายละเอียดไม่ใช่กายเนื้อแบบฟิสิกส์ใหม่

ในกรณีที่นักฟิสิกส์ใหม่สามารถสร้างยานพาหนะที่มีความเร็วใกล้ความเร็วของแสงได้จริงๆนักฟิสิกส์ใหม่เชื่อว่า ด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Relative theory) ของไอน์สไตน์ (Einstein) จะทำให้พวกตนเข้าไปในอดีตได้นั้น ผมเห็นสอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์เก่าว่า ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน บุพเพนิวาสานุสสติญาณ

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ

The Lord Buddha is Recalling one’s own nation This remembrance of Brahman-Hinduism is possible, but there are limitations. Recalling only a few lives In comparison to the Lord Buddha, the Lord Buddha can remember the nation without limits, so he can achieve the Arhat,both meditation and Vipassana, all of which are the foundations of Enlightenment 3, and the practice of blending-collapsing with noun-shaped is not Vipassana. / Clear, because both lines can only operate partially, the 4th state of mind, which is a space / as seen only

It can be seen that while physicists try to create new tools in a big way. And do not know how many thousand years will be built successfully Or may not be successful at all Buddhism can be done for a long time,

if counting Brahmanism – Hinduism. Entered with will find that The area that is India and Nepal nowadays has been able to enter the past for a long time. But entered with a fine body, not a physical body like a new physics

In the case that a new physicist can actually create a vehicle with a velocity close to the speed of light, the new physicist believes that With Einstein’s Relative theory, it will allow them to enter the past. I agree with the old scientists that Absolutely impossible to do, but for different reasons

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

โรคหัวใจ และระดับชั้นสูงมากความตายของเขาเป็นการชดใช้หนี้

เพราะเขาชื่อ Avrom และลูกสาวคุณก็มีชื่อตามเขา ลูกชายคณ.ส. ชีวิตด้วย โรคหัวใจ หัวใจเขามีความสําคัญมากทีเดียว เพราะมันพลิก กลับเหมือนหัวใจไก่เขาได้เสียสละแทนคุณอย่างมากเพราะเขารักคุณ จิตของเขามาจากระดับชั้นสูงมากความตายของเขาเป็นการชดใช้หนี้

แทนบิดาของเขา เขายังอยากให้คุณรู้ว่า ยารักษาโรคทั้งหลาย มีผล รักษาโรคได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งก็จํากัดมาก” ข้อความเหล่านี้ ทําให้ดร.ไวส์ ตกตะลึงมากเนื่องจากแคทเธอลีนเองไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยว กับตัวเขามาก่อนเลย รวมทั้งไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับครอบครัวของเขา เรื่องเศร้าที่สุดในชีวิตของเขาคือ โรคหัวใจ และ ความตายเมื่อแรกเกิดของ

ลูกชายคนแรกของเขาสภาพหัวใจของเขาอยู่ในภาวะอันตราย เพียงแค่ 10 วันแรกที่คลอดออกมา ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้เพียงหนึ่งใน 10 ล้านเท่านั้นเขาเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 23 วันส่วนบิดาของ ดร.ไวส์เสีย ชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และท่านมีชื่อว่า Avrom! หลังจากนั้นอีก 4 เดือนลูกสาวของ ดร.ไวส์ก็คลอดออกมา เธอมีชื่อว่า Amy ตามชื่อคุณปู่ที่ล่วงลับไป เนื่องจากแคทเธอลีนและดร.ไวส์ไม่ใช่โรคหัวใจ

Because his name is Avrom and your daughter is named after him. Son, K. Life, with heart disease. His heart is very important because it turned like a chicken’s heart. He has made many sacrifices for you because he loves you. His mind comes from a very high level. His death is a debt repayment.

In place of his father He also wants you to know that All medicines can only cure a certain degree of disease. Which is very limited. “These statements Causing Dr. Weiss Shocking, because Catherine herself didn’t know anything about With him before Including not knowing anything about his family The saddest thing in his life is Death at the birth of

His first son, the state of his heart, was in danger of just the first 10 days he was born. Which is only one in 10 million. He died at the age of 23, while Dr. Weiss’s father died of acute myocardial infarction. And your name is Avrom! After another 4 months, the daughter of Dr. Weiss was born. She was named Amy after the name of the deceased grandfather. Because Catherine and Dr. Weiss are not

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตจนกระทั่งถึงช่วงที่พบกับความตาย

ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตประจําวันจนกระทั่งถึงช่วงที่พบกับ ความตาย จากการจมน้ํา ซึ่งลูกของเธอถูกดึงออกไปจากอ้อม กอดเธอ เธอจําได้กระทั่งว่าหลังจากตายแล้ว ความตาย

จิตของเธอก็ลอยออกมา อยู่เหนือร่างกายนั้นในระหว่างการรักษาครั้งนี้เธอยังสามารถระลึกชาติอื่นได้อีก 2 ชาติหนึ่งในสองชาตินั้นเธอเป็นโสเภณีในประเทศสเปนยอ ศตวรรษที่ 18 ส่วนอีกชาติหนึ่งเป็นหญิงชาวกรีกในช่วงก่อนคริสตกาล คําพูดเหล่านี้ทําให้ ดร.ไวส์รู้สึกอึ้งไปเขารู้ดีว่าเธอไม่ได้มีอาการเหมือน พวกบุคลิกแปรปรวนหรือแปลกแยก

และเธอก็ไม่ได้รับยาอะไรเขาพบ ว่าในระหว่างถูกสะกดจิตเธอ คล้ายกับฝันไป แต่สิ่งที่มีนัยสําคัญที่สุด คือ สุขภาพของเธอดีขึ้น ซึ่งเขารู้ดีว่ามันไม่ใช่เป็นผล จากการเกิดภาพ หลอน หรือ ความฝันอย่างแน่นอนในระหว่างช่วงของการติดตามผลการรักษา แคทเธอลีนยัง สามารถระลึกชาติได้อีก 10 ชาติเธอได้ประสบกับเหตุการณ์ที่มีทั้งความ กลัวและความสุขที่มีผลควบคุมพฤติกรรมของเธอในปัจจุบันชาติทําให้

เธอเริ่มยอมรับเข้าใจ และสุดท้ายก็สามารถเอาชนะ สิ่งต่างๆ เหล่านั้น ที่คอยผลักดันพฤติกรรมที่ไม่ดีของเธอแล้วเธอก็สามารถเอาชนะความ กลัวและได้พบกับความสงบภายในในระหว่างการถูกสะกดจิตเธอยัง พบว่า ผู้คนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเธอเมื่ออดีตชาติยังเคยเป็นส่วน หนึ่งในชีวิตของเธอในอีกหลายๆ ชาติ รวมทั้งในชาตินี้ด้วย

ตัวอย่าง เช่น ดร.ไวส์เคยเป็นครูของเธอเป็นสามีของเธอและเคยเป็นผู้ที่สังหาร เธอในสงครามระหว่างชนเผ่า เมื่อครั้งที่เธอกลับชาติมาเกิดเป็นเด็กของชนเผ่าหนึ่ง สัมพันธภาพในช่วงชีวิตนี้ก็ไม่ใช่สัมพันธภาพที่ดีอีกเช่น กัน ตรงกับสิ่งที่อาจารย์หลี่ หง ซื้อ กล่าวไว้ว่า “ผู้คนกลับชาติเป็นกลุ่มก้อนเพื่อชดใช้หนี้กรรม หรือร่วมทุกข์สุขกันท ในบทบาทและช่วงวัย และก็ต่างกันกับใน ความตาย ชาติก่อน

As well as details of daily life until the point of death from drowning in which her child was pulled from her embrace. She even remembered that after death

Her mind floated out. During this treatment, she was able to recall two other nations. One of them was a prostitute in Spain in the 18th century, and the other was a Greek woman in the Christian era. These words make Dr. Weiss was stunned. He knew that she didn’t have the same symptoms. They are variable or alien.

And she didn’t receive any medication he found That during her hypnosis Similar to a dream But the most important thing is that her health has improved Which he knows that it’s not the result Of course, from hallucinations or dreams. During the follow-up period, Catherine was able to recall 10 more lives. She experienced events that had both Fear and happiness that control her behavior in the present life make

She began to accept, understand And finally, able to overcome those things that pushed her bad behavior, and then she was able to overcome the Scared and found inner peace during hypnosis, she also found that people who had been part of her life when their past lives were part of One of her lives in many lives, including this life as well

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ความทรงจําเหล่านั้นของเธอ

จะต้องหาย จากความเจ็บป่วยได้หมดแน่ แต่แม้เธอจะสามารถฟื้นความทรงจําที่ไม่ดี

จะต้องหาย

จะต้องหาย ในวัยเด็กได้เธอก็คง ป่วยอยู่ดี ดังนั้น ดร.ไวล์จึงตัดสินใจให้

เธอระลึกย้อนความทรงจำไปอีกในช่วงก่อนวัยเด็กของเธอในระหว่างช่วงของการรักษาครั้งหนึ่ง

เมื่อแคทเธอลีนอยู่ในภาวะถูกสะกดจิต ดร.ไวส์พูดกับเธอว่า “

กลับไป ณ เวลาที่อาการของคุณเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก” ดร.ไวส์มิได้คาดหวังว่า

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป แคทเธอลีนพูดว่า “ฉันมองเห็นขั้นบันไดสีขาว

ทอดยาวขึ้นไปสู่อาคารที่มีเสามากมาย ด้านหน้าของมันกว้างขวาง มาก

แต่ไม่มีระเบียง ฉันใส่กระโปรงยาว และเสื้อคลุมยาว ที่ทําจาก ผ้าเนื้อหยาบ

ผมสีบลอนด์ของฉันถูกเป็นเปีย” ดร.ไวส์ไม่อาจเข้าใจ ความหมายที่เกี่ยวข้องกัน

ของเรื่องที่ได้ยินนี้ เขาจึงถามเธอว่า ตอน นั้นเป็นปีอะไร และเธอมีชื่อเรียกว่าอะไร

เธอตอบว่า “อารนด้า อายุ 18 ปี, ตอนนั้นเป็นปี 1863 ก่อนคริสตกาล

พื้นดินกันดาร, ร้อน และทุก แห่งเต็มไปด้วยทราย มีบ่อน้ําอยู่บ่อหนึ่ง

แต่ไม่มีแม่น้ํา น้ําไหลมาจาก ภูเขาลงมาสู่หุบเขา แคทเธอลีนได้ย้อนความทรงจําไปสู่ยุค 4,000 ปี

ก่อนในตะวันออกกลาง ชื่อของเธอไม่ใช่แคทเธอลีนและรูปลักษณ์ของ

เธอก็แตกต่างไปจากปัจจุบัน รูปหน้า ร่างกาย ทรงผม และเสื้อผ้าก็ไม่

เหมือนปัจจุบัน เธอสามารถจําภูมิประเทศที่เกี่ยวข้อง เสื้อผ้าและการ แต่งตัว

Those memories she

Must completely heal from illness But even if she is able to regain bad memories

Must be healed at a young age, she would still be sick, so Dr. Weil decided to give

She remembers memories of her childhood during her treatment period.

 When Catherine is in a hypnotic state Dr. Weiss said to her, “

Go back at the time your symptoms first occurred. “Dr. Weiss did not expect

What will happen next Catherine said “I can see the white steps

Led up to the building with many pillars. Its front is very spacious.

But without balcony I wear long skirts And a long coat made of coarse cloth

My blonde hair was plait. “Dr. Weiss couldn’t understand. Related definitions

Of this heard story He then asked her what year it was. And what is her name

She replied, “Arada is 18 years old, that time was 1863 BC.

The ground is arid, hot and everywhere is full of sand. There was a pond.

But no river flows from the mountains down to the valleys Catherine has returned his memories to the 4,000 years.

Before in the Middle East Her name is not Catherine and the appearance of

She is different from the current face, body, hairstyle and clothes.

Like the present She can remember the related landscape. Clothes and dressing

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

เดิมที่ในฐานะที่เป็นนักวิชาการ

จากระบบการศึกษา แบบเก่าท่านไม่ได้ สนใจเกี่ยวกับ Parapsychology (จิตวิทยาเปรียบเทียบ)

จากระบบการศึกษา

จากระบบการศึกษา ท่านไม่มีความ รู้และความสนใจแม้แต่น้อยในเรื่องการกลับชาติมาเกิด

แต่หนังสือเล่มคนงของท่าน ชื่อ Many Lives Many Masters

สามารถขายได้ 2 ล้าน6และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา

บทคัดย่อของ “ผงสือเล่มนี้มีความว่า “จิตเวชศาสตร์และอภิปรัชญา

กลืนกลายเข้าการทางด้วยกันในผู้ที่ครั้งหนึ่ง เคยยึดมั่นอย่างเหนียวแน่น”

ในวิธีก คลินิกด้านจิตเวชศาสตร์ จะพบว่าตนเองลังเลที่จะยอมรับการรักษา

แบบย้อนอดีตชาติ พลันเมื่อผู้ที่ถูกเขาสะกดจิต ได้เปิดเผยเรื่องราวในอดีตชาติ

ของเขาออกมาDr.Weiss บรรยายในหนังสือ Many Lives, Many Masters

เกี่ยวกับประวัติของคนไข้คนหนึ่งของเขา คือ แคทเธอลีน อายุราว 30 ปี

ในขณะนั้นเธอเข้ามาพบเขาที่คลินิกด้วยอาการเฉียบพลัน

จากการถูกความกลัวและความวิตกกังวลอย่างรุนแรง จู่โจม

เขาได้ให้การรักษาทางจิตเวชแบบเดิมแก่ เธอ นาน 1 ปี แต่ก็ไร้ผล

เธอเป็นคนใจแคบและ ปฏิเสธการใช้ยาใดๆ แต่สุดท้ายก็ยอมรับการรักษา

ด้วยการ สะกดจิตโดยไม่แน่ใจนัก ดร.ไวส์รู้สึกว่า สภาพจิตของแคทเธอลีนอาจ

จะเกี่ยวข้องกับ ความทรงจําที่เก็บกดไว้ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กของเธอ

เขา เชื่อว่าหากเธอสามารถฟื้นความจําเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตได้

ภาย ใต้การสะกดจิต ปัญหาก็จะแก้ตกไปได้ แล้วเธอก็จะเป็นอิสระจาก

Formerly, as an academic

From the education system Old style, you can’t Interested about Parapsychology (Comparative psychology)

From the education system You don’t have Knowing and even less interested in reincarnation

But his book, Many Lives Many Masters

Can sell 2 million 6 and has been translated into more than 20 languages

The abstract of “this book powder is “Psychiatry and metaphysics

Swallowed up the way together in those who once Used to hold firmly “

In the clinical approach in psychiatry Will find themselves hesitant to accept treatment

Back in the past Suddenly when those who were hypnotized Revealing stories of past lives

Of him came out, Dr.Weiss. Lectures in Many Lives, Many Masters

Regarding the history of one of his patients, Catherine, aged 30.

At that time, she came to see him at the clinic with acute symptoms.

From being attacked by terrible fears and anxiety

He has given her the same psychiatric treatment for 1 year but is in vain.

She is narrow-minded and Deny any medication But finally accepting treatment

With hypnosis without being sure Dr. Weiss felt that Catherine’s mental state may

Will involve The memory that has been suppressed since her childhood

He believes that if she can regain memories about past events

Under hypnosis Problems can be solved. Then she will be free from

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

มีทั้งยอมรับและคัดค้าน David Quigley คำกล่าวว่า

สําหรับเรื่องนี้ เขาพบข้อมูลจํานวนมหาศาล ในแวดวงของเขาในงานทดลองวิจัยเรื่องนี้

สําหรับเรื่องนี้

สําหรับเรื่องนี้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ว่า ในเขตแดน อามทรงจําของอดีตชาติ

นี้มีพื้นฐานอยู่บนประวัติบุคคล 6เหตุการณ์ ที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์

เขายังได้อ้างถึง งานสัมมนาวิจัยระหว่าง Helen Wambach, Marge Riedenและlan Stevenson

การศึกษา กรณีการระลึกชาติ 30 ราย เขากล่าวต่อไปว่าผู้ซึ่งยังคงปฏิเสธเรื่องนี้

อาจคิดว่าตนเองคิด อย่างเป็นวิทยาศาสตร์กว่า แต่จริงๆแล้วพวกเขากําลังติด

กับดักของหลักการที่ไร้เหตุผล ซึ่งเทียบได้กับความเชื่อของเหล่านักปราชญ์ใน

ศตวรรษที่ 16 ซึ่งยึดถืออย่างเหนียวแน่นในความเชื่อที่ว่า โลกเป็น

ศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลDr.Brian Weiss สําเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยา

จาก มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยเยล เป็นประธานของภาควิชา

จิตเวชศาสตร์ที่ศูนย์การแพทย์ Mount Sinai ในไมอามีท่านเป็นนักวิจัย

ที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านการใช้เทคนิก PRL หลังจากที่ท่านจบการศึกษา

ที่เยล ก็ไปเป็นผู้บรรยายที่ มหาวิทยาลัย พิทสเบรก และมหาวิทยาลัย

ไมอามีเมื่อท่านอายุได้ 80 ปี ท่านได้ตีพิมพ์หนังสือวิชาการกว่า 40 เล่ม

Have both accepted and opposed David Quigley.

For this matter He found enormous information. In his circles of research work on this subject

For this matter Which can prove that in the boundary of the past

This is based on personal history. 6 events that exist in history.

He also referred to Research seminar between Helen Wambach, Marge Rieden and Lan Stevenson.

The study of 30 national commemoration cases, he continued, said that those who still reject this matter

Might think that he thinks More scientifically But actually they are stuck

The trap of irrational principles Which can be compared to the beliefs of the wise men in

16th century, which held firmly in the belief that the world is

The center of the solar system. Dr.Brian Weiss. Graduated in psychology.

From Columbia University and Yale University Is the president of the department

Psychiatry at the Mount Sinai Medical Center in Miami. You are a researcher.

Which is most famous for using PRL techniques after you graduate

Yale went to be a lecturer at the University of Pittsburgh and the University.

Miami, when he was 80 years old, he published more than 40 academic books.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่