พิธีกรรมความเชื่อของมนุษย์

พิธีกรรม จัดการกับงานศพเด็กที่น สะพรึงกลัวมาก โดยจะทําลายนิ้วเท้า นิ้วมือ ขา ใบหน้าหรือติดเอา จมูกและใบหูออกบางครั้งผู้เป็นแม่จะกลืนเอาชิ้นส่วนใบหูของคนตาย ที่สับละเอียดเข้าไป เพื่อจะให้วิญญาณของเด็กมาเกิดกับตนอีก

พิธีกรรม

พิธีกรรม จัดการกับงานศพเด็กที่น สะพรึงกลัวมาก โดยจะทําลายนิ้วเท้า นิ้วมือ ขา ใบหน้าหรือติดเอา จมูกและใบหูออกบางครั้งผู้เป็นแม่จะกลืนเอาชิ้นส่วนใบหูของคนตาย ที่สับละเอียดเข้าไป เพื่อจะให้วิญญาณของเด็กมาเกิดกับตนอีก

พิธีกรรม คนป่าพื้นเมืองในเอสโทเนียและไนจีเรียมักจะฝังเด็กหน้าตา ชั่วร้าย โดยคว่ําหน้าศพลงกับพื้นหลุมศพ เพื่อไม่ให้วิญญาณของเด็ก มองเห็นทางที่จะกลับมาเกิดใหม่ได้อีกชาวอินเดียนแดงเผ่าเบลลาคูลาBella Kula Indiansใน แถบบริติชโคลัมเบีย

เชื่อว่า ถ้าเด็กทารกที่เกิดมามีฟันขึ้น ตั้งแต่แรกเกิด แสดงว่าเป็นบรรพบุรุษกลับชาติมาเกิดชาวอินคาIncaในเปรูเชื่อว่าทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกเมื่อ ตายไปแล้วก็จะสามารถกลับชาติมาเกิดใหม่ได้อีก

สัญลักษณ์เกี่ยวกับการ อ่านว่า “รินเน”สัญลักษณ์เกี่ยวกับการเกิดใหม่ของญี่ปุ่นซึ่งคําว่า “ริน”คําบน หมายถึง วัฏจักรแห่งการเกิดใหม่ แคําว่า “เน”คําล่าง หมายถึงการหมุนเวียนกลับไปกลับมา

The action of faith

Rituals dealing with funeral Very frightened By destroying the toes, fingers, legs, face or stick The nose and ears are removed. Sometimes the mother will swallow the dead ear piece. That is finely chopped into In order to give the spirit of the child to be born again

Indigenous forest rituals in Estonia and Nigeria often bury evil-looking children by placing their bodies on the grave floor. In order not to let the spirits of children Saw the way to be reborn again Bella Bella Kula Indians in British Columbia

Believe that if a baby is born with teeth From birth Showing that the ancestors were born in Inca Inca in Peru. Will die and will be able to reincarnate again

The symbol of reading “Rinne”, a symbol of the new birth of Japan. The word “Rin”, the upper word, refers to the cycle of reincarnation.

Nigeria has a western border with Benin. Eastern contact with Chad and Cameroon Northern contact with Niger In the south, contact with the Gulf of Guinea. Major cities such as the capital Abuja The original capital, Lagos Ibadan, Calabarvari, Port Harcourt, Anugucanca, Duana, Nitti, Enviejos, Eriene, Maiduguri, Abaibou, Over, Resco Big and Benin City

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ชนพื้นเมืองเผ่าอะบอริจิ้นบาง

การเกิดใหม่ในโลกมากมาย  ซึ่งจะนําถึงชนพื้นเมืองเผ่าอะบอริจิ้นบาง เออสเตรเลียเชื่อว่าวิญญาณของคนเราจะมุ่งไปสู่แดนมรณะชาวกลุ่มในออสเตรเลียเชื่อว่าเมืองทางธิเบตตอนเหนือ (Tibet) เชื่อว่าเทพกรีนดอลกลับ ชาติมาเกิดเป็นมเหสีของกษัตริย์พระองค์แรกของ ธิเบต เพื่อกลับมาโปรดมนุษย์

การเกิดใหม่ในโลกมากมาย

การเกิดใหม่ในโลกมากมาย ส่วนหญิงคนหรือชายคนใดที่เดินผ่านมา แล้วเห็นวิญญาณคน ต้องการที่จะตั้งครรภ์มีบุตรอีก เธอก็จะทําที่เป็นคนชราและกล่าวว่า “อย่ามาหาฉันเลย ฉันเป็นหญิงเกิดใหม่เป็นรูปงูยักษ์ขดไปมาเส้นทางที่คดไปคดมาเป็นทางผ่านที่วิญญาณจะของผู้หญิง ซึ่งจะนําไปในรูปงูยักษ์ขดไปมาโดยถือว่าเป็นการเชื่อมกันระหว่างฟ้าเป็นทางผ่านที่วิญญาณจะเข้าไปสู่ครรภ์เกิง

ชนพื้นเมืองชาวอินเดียตอนเหนือ (North India) จะทําพิธี ฝังศพเด็กที่ตายไว้ใต้ธรณีประตูหรือทางเข้าบ้าน ตัวเอง เพื่อหวังว่าวิญญาณของเด็กจะกลับมาเกิด ใหม่กับตนอีกครั้งชาวอินเดียนแดงเผ่าโฮบิโนอริโซนา มีพิธีประหลาด โดยทํา ทางเดินเล็กๆจากหลุมศพของเด็กที่เสียชีวิตตรง ไปยังบ้าน ในทํานองเดียวกันอินเดียนแดงเผ่ายูรอน

จะฝังเด็กไว้ข้างทางที่ตัดตรงไปยังบ้านเพื่อ หวังว่าเมื่อมีผู้หญิงกําลังตั้งครรภ์คนใดเดินผ่านมา วิญญาณของเด็กจะได้ไปเข้าท้องของหญิงคนนั้นเพื่อกลับชาติมาเกิดใหม่ ชนพื้นเมืองบางเบ้าในแถบป่าเมีย ในแอฟริกา อเมริกา และในอินเดีย

Aboriginal tribes, some

Many new births in the world Which will lead to some Aboriginal tribes Australasia believes that the spirits of our people will go to death. People in Australia believe that Tibet is believed to be green gods. The nation came to be the wife of the first king of Tibet to return to please humans.

Many new births in the world As for any woman or man who passed by And saw the spirit of the people Want to become pregnant, have more children She will do an old person and say that “Don’t come to me I am a newly born woman, a giant snake shaped, curled back and forth, the path that went to be the way through which the souls of women Which will be taken in the form of a giant snake curled up, considered to be a connection between the sky and the way through which the spirit will enter the womb

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ชนพื้นเมืองชาวอินเดียตอนเหนือ North India

ชนพื้นเมือง จะทําพิธี ฝังศพเด็กที่ตายไว้ใต้ธรณีประตูหรือทางเข้าบ้าน ตัวเอง เพื่อหวังว่าวิญญาณของเด็กจะกลับมาเกิดใหม่กับตนอีกครั้งชาวอินเดียนแดงเผ่าโฮบิโนอริโซนา

ชนพื้นเมือง

ชนพื้นเมือง มีพิธีประหลาด โดยทํา ทางเดินเล็กๆจากหลุมศพของเด็กที่เสียชีวิตตรง ไปยังบ้าน ในทํานองเดียวกันอินเดียนแดงเผ่ายูรอน

จะฝังเด็กไว้ข้างทางที่ตัดตรงไปยังบ้านเพื่อ หวังว่าเมื่อมีผู้หญิงกําลังตั้งครรภ์คนใดเดินผ่านมา วิญญาณของเด็กจะได้ไปเข้าท้องของหญิงคนนั้น เพื่อกลับชาติมาเกิดใหม่ ชนพื้นเมืองบางเบ้าในแถบป่าเมีย ในแอฟริกา อเมริกา และในอินเดีย

ชนพื้นเมืองทางภาคเหนือและภาคกลางของออสเตรเลีย (Australia)เชื่อว่าวิญญาณคนตายจะรอคอยวาระเท่านั้นที่จะกลับมาเกิดใหม่เสมอ เช่น ชนเผ่าอะบอริจิน (Aborigines) เชื่อว่าคนเราทุกคนจะกลับชาติมาเกิดใหม่เมื่อตายแล้ว

วิญญาณของคนตายจะ ครรภ์ของเธอทันที ส่วนหญิงคนใดที่เดินผ่า รอคอยผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆแล้วจะเคลื่อนเข้าไปในตาย แต่เธอไม่ต้องการที่จะตั้งครรภ์มีบเดินกระย่องกระแย่ง และกล่าวว่า “อย่ามา แก่ที่สังขารไม่ไหวแล้ว”ชนพื้นเมืองเผ่าอะบอริจ้งเธอทันที

The indigenous people will bury thedead children under the threshold orthe entrance tothe house itself,hoping thatthe spirits ofthe children willbe reborn with themselves again.

Indigenous people have a strange ceremony by making asmall pathfrom the grave of a child who died directly tothe samehouse.

Will bury thechildren bytheway thatcuts straight tothehouse for Hopethat when a woman is pregnant,someone walks past The spiritof thechild willgo into the stomach ofthe woman.

For reincarnation Indigenous people of BangBao inthe wilderness inAfrica, America and India

Indigenous people in northern and central Australia (Australia) believes that the dead souls willwait for theonly time tocome backagain,such as the Aborigines, believing that all ofus willbe reincarnated upondeath.

The souls of the dead will Her womb immediately While any woman walking Waiting for one of the women to come close and then move into death.

But she did not want to be pregnant. Mab walked aggressively and said, “Do not come to the shrine.” Aboriginal tribes immediately

Was a group of people who lived in the Americas for a long time before European immigrants settled In the past, there were many battles in North and South America. In the fight for land, fight, and trade between Europeans With the Indians

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ชนพื้นเมืองทางภาคเหนือ

ภาคกลางของออสเตรเลีย (Australia)เชื่อว่าวิญญาณคนตายจะรอคอยวาระเท่านั้นที่จะกลับมาเกิดใหม่เสมอ เช่น ชนเผ่าอะบอริจิน (Aborigines) เชื่อว่าคนเราทุกคนจะกลับชาติมาเกิดใหม่เมื่อตายแล้ว

ภาคกลางของออสเตรเลีย

ภาคกลางของออสเตรเลีย วิญญาณของคนตายจะ ครรภ์ของเธอทันที ส่วนหญิงคนใดที่เดินผ่า รอคอยผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆแล้วจะเคลื่อนเข้าไปในตาย แต่เธอไม่ต้องการที่จะตั้งครรภ์มีบเดินกระย่องกระแย่ง และกล่าวว่า “อย่ามา แก่ที่สังขารไม่ไหวแล้ว”ชนพื้นเมืองเผ่าอะบอริจ้งเธอทันที

ส่วนหญิงคนใดที่เดินผ่านมา แล้วเห็นวิญญาณคน ต้องการที่จะตั้งครรภ์มีบุตรอีก เธอก็จะทําที่เป็นคนชราและกล่าวว่า “อย่ามาหาฉันเลย ฉันเป็นหญิง
เกิดใหม่เป็นรูปงูยักษ์ขดไปมาเส้นทางที่คดไปคดมาเป็นทางผ่านที่วิญญาณจะของผู้หญิง ซึ่งจะนําไปในรูปงูยักษ์ขดไปมาโดยถือว่าเป็นการเชื่อมกันระหว่างฟ้าเป็นทางผ่านที่วิญญาณจะเข้าไปสู่ครรภ์เกิง

ซึ่งจะนํามาเกิดใหม่ในโลกชนพื้นเมืองเผ่าอะบอริจิ้นบาง เออสเตรเลียเชื่อว่าวิญญาณของคนเราจะมุ่งไปสู่แดนมรณะชาวกลุ่มในออสเตรเลียเชื่อว่าเมืองทางธิเบตตอนเหนือ (Tibet) เชื่อว่าเทพกรีนดอลกลับ ชาติมาเกิดเป็นมเหสีของกษัตริย์พระองค์แรกของ ธิเบต เพื่อกลับมาโปรดมนุษย์

Indigenous people in the north

Central Australia (Australia) believes that the dead souls will wait for the only time to come back again, such as the Aborigines, believing that all of us will be reincarnated upon death.

Central Australia The souls of the dead will Her womb immediately While any woman walking Waiting for one of the women to come close and then move into death. But she did not want to be pregnant. Mab walked aggressively and said, “Do not come to the shrine.” Aboriginal tribes immediately

As for any woman who passed by And saw the spirit of the people Want to become pregnant, have more children She will do an old person and say that “Don’t come to me. I’m a woman.
Reborn as a giant serpent, curled back and forth the path that went to be the way through which the souls of women Which will be taken in the form of a giant snake curled up, considered to be a connection between the sky and the way through which the spirit will enter the womb

Which will be reborn in some Aboriginal tribes Australasia believes that the spirits of our people will go to death. People in Australia believe that Tibet is believed to be green gods. The nation came to be the wife of the first king of Tibet to return to please humans.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

รัฐอลาสก้า

 ประเทศอเมริกา มีพิธีกรรมพื้นเมืองอินเดียนแดงเผ่าทลินกิตบางกลุ่ม (Tingi) ในประเทศอเมริกา มีพิธีกรรมประหลาด คือเวลาฝังคน วย จะให้ญาติผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์ เข้าไปนั่ง ใกล้หลุมศพแล้วจับมือคนตายข้างใดข้างหนึ่งไป แตะที่หน้าอกของเธอ

 ประเทศอเมริกา

 ประเทศอเมริกา พร้อมทั้งอธิษฐานขอร้องให้ วิญญาณคนตายกลับชาติมาเกิดใหม่ในครรภ์ของ เธอ ทําอย่างนี้ซ้ําๆ กันจนครบ 8 ครั้ง แล้วใช้มือขีดเส้น บนพื้นดินนับจากปากหลุมฝังศพออกไปประมาณเจ็ดฟุต แล้วให้เธอ นั่งปัสสาวะตรงจุดสิ้นสุดเส้นที่ขีดนั้น จากนั้นก็ส่งเสียงร้องอ้อนวอนให้

วิญญาณคนตายมาเกิดใหม่ในครรภ์ของเธอบาทหลวง ไอ.อี.พี. เวนีอามินอย (I.E.P Veniaminoy) ชาว รัสเซียที่อาศัยอยู่ในอลาสก้า ได้บันทึกไว้ว่า ชาวอินเดียนแดง เผ่าทลินกิตหลายกลุ่ม มักจะสังเกตเครื่องหมายที่ เป็นรอยตําหนิบนผิวหนังของเด็กทารกที่เกิดใหม่

หากมีร่องรอยคล้ายกับบุคคลใดที่เสียชีวิตไปแล้ว ก็เชื่อกันว่าบุคคล นั้นกลับชาติมาเกิด และจะตั้งชื่อเด็กที่เกิดใหม่นั้น ตามชื่อของบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วคนนั้น

Alaska State of America There are some local Tingi tribes in the United States.

There is a strange ritual that is when burying people, so that the pregnant woman’s relatives sit near the grave and hold one of the dead hands.

Tap her chest

While praying for The dead soul reincarnated in her womb, doing this repeatedly until 8 times and using the hand to draw the line.

On the ground from the mouth of the tomb, about seven feet away, let her sit at the end of the line.

Then cried out and pleaded for

The dead soul came to be born again in her womb.

Pastor IDI Veni Amin (I.E.P Veniaminoy),a Russian wholives inAlaska Recorded that Indians Manygroupsof Taliany person who has died It is believed that people That reincarnated Andwillname the new born child According to the namethe personwho haddied

United States of America, commonly referred to as the United States or America, is the Federal Republic. Consisting of 50 states and one central administrative district Five important autonomous regions And various small islands

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ชนพื้นเมืองเผ่าโยรูบา

Yoruba ทางแอฟริกาตะวันตก เชื่อ ว่า เด็กทารกที่เกิดหลังจากปู่ย่าตายายคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตไม่นานนัก เขามักจะเรียกว่า “บาบาตนหมายความว่า บิดากลับชาติมาเกิดใด ชาติมาเกิดใหม่ว่า บิดากลับชาติมาเกิดใหม่ หรือ “เยตุนเด” มารดากลับมา

Yoruba

Yoruba ชนเผ่าลีโอทางแอฟริกาใต้มีจุดมุ่งหมายในการค้นหา กลับชาติมาเกิดใหม่ โดยมีพิธีกรรมประหลาด คือ หากพบเด็ก เกิดใหม่มีลักษณะตรงกับบุคคลที่เสียชีวิตไปแช่ เขาก็จะตั้งชื่อให้ตามชื่อของบุคคลที่ตายไปแล้ว

ชนเผ่ายูคาร์ (Yukaghir) ในไซบีเรียตะวันออกมีพิธีกรรม ในการค้นหาบุคคลที่กลับชาติมาเกิดใหม่ โดยมี หมอผีถือกระดูกคนที่ตายแล้วไปหาเด็กทารกที่เกิด ใหม่ พร้อมทั้งเรียกชื่อคนที่ตายแล้วไปด้วยหากพบว่าเด็กทารกคนใด ยิ้มเป็นคนแรก ก็ถือว่าเด็กคนนั้นคือคนที่ตายไปแล้วกลับชาติมาเกิด
ชนพื้นเมืองหลายเผ่าในแถบอเมริกาเหนือ(North American) มีประเพณีการมอบเครื่องรางที่ทําด้วยเส้นผมของญาติคนตายให้กับหญิงมีครรภ์โดยหวังว่าจะให้คนตายกลับมาเกิดกับหญิงคนนั้น

ชนพื้นเมืองบนเกาะมาร์เคซัส (Marquesas Islands)ซึ่งเป็นหมู่เกาะทางตอนใต้มหาสมุทรแปซิฟิกเชื่อว่าวิญญาณของ ปู่ย่าตายาย ถ่ายทอดไปยังร่างของหลานที่จะเกิดใหม่โดยนําไต้ของหญิงที่เป็นญาติซึ่งกําลังตั้งครรภ์ไปนอนได้ที่เสียชีวิตหลังตั้งครรภ์ ไปนอนใต้โลงศพของปู่ย่าตายาย

West AfricanYoruba believesthat infantsborn afterone grandparentdied shortlyHeis oftencalled”Babameans thatWhich father was born? Reincarnation Father reincarnated or”Yetun”mother returned.

The Yorubaofthe LeotribeinSouthAfricaaimstofind ReincarnationWith a strange ritual, iffounda newbornchild,with thepersonwhodiedHewill name itaccordingtothename of thepersonwhoisdead.

Yukaghir in Eastern Siberia has a ritual In search of a reincarnated person, with a sorcerer holding the dead man’s bones and then finding a new born baby and calling the name of the dead Smile first Considered that the child was a dead person
Many North American indigenouspeoples North Americanhave a tradition of givingthehairs ofthe deadrelatives to the pregnant women inthe hope of bringing the deadbackto thatwoman.

Indigenous people on the island of Marquesas (Marquesas Islands), an island in the South Pacific Ocean, believe that the spiritsofgrandparents convey to the body of a new-born grandchild by bringingthewoman who is a pregnant relative to sleep.

Who died after pregnancy Went to sleep under the coffin of the grandparents

Native American groups in the United States (English: Native Americans in the United States)

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

จึงต้องทําลายหัวกะโหลกของคนตาย

สันนิษฐาน บ้างก็อาจทําลายเพื่อกินสมองของคนตายหรือเพื่อให้วิญญาณออกจากร่าง ยัง เป็นเรื่องที่ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้ มีหลักฐานที่นักโบราณคดีขุดค้นพบ

สันนิษฐาน

สันนิษฐาน บ้างก็เมื่อหลายพันปีที่แล้วว่า มีมนุษย์บางพวก มีการฝังศพใน ลักษณะคุดคู่ คล้ายกับเด็กทารกในครรภ์มารดา และวางตามแนวดวงอาทิตย์ขึ้นและตก คล้ายกับการเตรียมพร้อมที่จะเกิดใหม่ได้อีก

ความเชื่อของพวก อินเดียนแดงโบราณ (Red Indian) ในยุค ช่าง 15,000 ถึง 25,000 ปีที่ผ่านมา เชื่อว่าพลังแห่งชีวิต ที่ทําให้มนุษย์และสัตว์มีชีวิตอยู่ได้ จะแรงกระดูกและโครงกระดูกนี้เอง จะทําให้มนุษย์ หรือสัตว์เกิดใหม่ได้อีก

ชนเผ่าแอสแต็กโบราณ (Aztecs) ทางแม็กซิโกตอนกลาง เล่าสืบทอดต่อๆ กันมาว่า กองกระดูกคนตายที่ชโลม ด้วยเลือดจากอวัยวะเพศของ เทพเควทซัลโคตส์ (Quetzalcoatl) จะทําให้เกิดมนุษย์เผ่าพันธุ์ใหม่ ขึ้นมา

ชนเผ่ามายาโบราณ (Maya) ในกัวเตมาลา เชื่อว่า กระดูก ของมนุษย์บรรจุสิ่งที่มีความสําคัญเกี่ยวกับการเกิด ใหม่ของชีวิตมนุษย์ไว้ส่วนเนื้อหนังของมนุษย์ถือว่า มีลักษณะคล้ายกับเนื้อของผลไม้ซึ่งในที่สุดก็จะเน่าเปื่อยเหลือแต่เมล็ด กระดูกของคนเราก็เช่นเดียวกันกับเมล็ดพันธุ์พืช ที่สามารถนําไปปลูก ในแหล่งที่อุดมสมบูรณ์แห่งใหม่ได้

ชาวอียิปต์โบราณ (Ancient Egypt) เชื่อว่า กษัตริย์ ฟาโรห์ คือ เทพโอซิริส (Osiris) กลับชาติมาเกิด ใหม่ สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยชาวกรีกโบราณ (Ancient Greece) เชื่อว่า เทพซีอุส กลับชาติมาเกิดใหม่ เป็นทั้งนักรบและวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ สืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย ความเชื่อโบราณของชนเผ่าต่างๆ หลายชนเผ่า ในอิยิปต์ บริเตน อินเดีย กรีก และละตินอเมริกา เชื่อว่า กษัตริย์ วีรบุรุษ หรือวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขา คือเทพเจ้าหรือเทพีกลับชาติมาเกิด

Therefore must destroy the skull of the dead

Some assumed May destroy to eat the brain of the dead or to keep the spirit out of the body is still a matter that can not be concluded There is evidence that archaeologists excavated

Some assumed Thousands of years ago that There are some humans who have a burial in the same manner as a baby in the mother’s womb.

And lay along the rising and falling sun Similar to preparing to be reborn again

Their beliefs The ancient Indian(Red Indian)intheageof15,000to25,000 years ago believedthatthe powerof lifeThat makes humansandanimals live Will force this boneandskeleton itself Willmake humans Or reborn animals

Ancient AztecsinCentral MexicoTold the successorthatthedead bone was anointed Withblood fromthegenitals of The god Quetzalco(Quetzalcoatl) willcreate anew speciesofhumanrace

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ระลึกชาติด้วยตัวเอง ตามหลักวิทยาศาสตร์

ดวงจันทร์ : มีข้างขึ้น ข้างแรม ดวงอาทิตย์ : มีขึ้น มีตก-ดอกบัวขาว : เป็นการเกิดใหม่ของวิญญาณ-กงล้อหรือวงกลม : เป็นการเวียนว่ายตายเกิด-นกยูง เป็นการเกิดใหม่ นกฟินิกซ์ : สัญลักษณ์แห่งการเกิดใหม่

ดวงจันทร์

ดวงจันทร์ เหตุการณ์เชิงประจักษ์เกี่ยวกับ จิต วิญญาณ ซีล หลังความตาย และการเกิดใหม่นั้น มีปรา พบเห็นและได้สัมผัสรับรู้กันอยู่ทั่วโลกมาตั้งแต่ครั้ง

โบราณกาล โดยไม่จํากัดเชื้อชาติและศาสนา เพียงแต่เมื่อได้พบได้เห็นได้สัน หรือได้รับรู้แล้ว แต่ละบุคคล

ซึ่งมีความรู้มีความคิดและมีความเสี่ แตกต่างกัน จะตีความหมาย จะเข้าใจจะอธิบาย หรือจะปฏิบัติ สิ่งที่ได้ประจักษ์ด้วยตัวเองนั้นอย่างไร?

ซึ่งการตีความหมาย ความเข้าใจ การอธิบาย หรือการปฏิบัติต่อสิ่งที่ได้

ประจักษ์เกี่ยวกับจิตวิญญาณ ชีวิตหลังความตาย และการเกิดใหม่ที่แตกต่างกันนี้เองทําให้เกิดประเพณีทาง

ความเชื่อต่างๆ ขึ้นมากมาย ของคนทั่วโลกเช่นมีผู้สงสัยว่าทําไมมนุษย์ปักกิ่ง(Peking Man)ที่เคยมีชีวิตอยู่ในราว 750,000-200,000 ปีก่อนหน้านี้

Moon: There is a waning side of the sun: there is a rise, there is a fall – a white lotus: a reincarnation of the soul – a wheel or a circle: a circle of death-born peacocks Is a new born Phoenix: a symbol of rebirth

An empirical event about the soul sealed after death and reincarnation has been seen and felt throughout the world since

Ancient times without limiting race and religion Only when it can be seen Or get to know each person

Whose knowledge, ideas and differences are interpreted and understood Or will practice What has been manifested by himself?

Which the interpretation, understanding, explanation or practice of what is

Seemed about the spirit Life after death And this different reincarnation creates a tradition of

Many beliefs have been raised around the world. For example, there are people who suspect that Peking Man) who had lived in the rail 750,000-200,000 Earlier this year

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

สิ่งคาดหวังกับความเปลี่ยนแปลง

ลองคิดดู ว่าที่ผ่านมานั้นคุณจะต้องใช้เวลานานเพียง ใด ก่อนที่คุณจะสามารถเข้าใจหลักการต่างๆ และมองเห็น ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวของคุณเอง

สิ่งคาดหวังกับความเปลี่ยนแปลง

 

ลองคิดดู คําตอบที่ได้ก็คือ หลังจากที่คุณได้อ่าน และเรียนรู้หลักการพื้น ฐานบางอย่าง ในชั่วพริบตานั้นเอง คุณจะพบว่า มีปฏิกิริยาบางอย่าง ได้เกิดขึ้นแล้วในตัวคุณ แม้อาจจะดูเลือนรางอยู่ก็ตาม

แต่ถ้าคุณ พยายามที่จะทําต่อไป มันก็จะชี้ชัดโดดเด่นออกมาเอง คุณจะรู้สึกว่า“ฉันไม่ค่อยจะแน่ใจว่า มีอะไรบางอย่างกําลังเกิดขึ้นกับฉัน รู้ แต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดแผกแปลกไปกว่าเดิมเข้ามาแทนที่”แน่ละ!

ความเปลี่ยนแปลงไปในทางสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น ภายในตัวคุณนี้จะทําให้เกิดผลดีต่อบุคลิกภาพ รวมถึงการกระทํา ทั้งหมดของคุณ

ความสับสนเป็นผลดีเวลานี้ ถ้าคุณคิดว่า สิ่งที่คุณกําลังอ่านมันคืออะไรกันแน่ ขอ ให้คุณทําใจให้สงบตัดความกังวลใจที่เกิดขึ้น เพราะคุณก็รู้ดีว่าความ สับสน คือ อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างหนึ่งโดยธรรมชาติแล้ว คนจะเริ่มเข้าใจความรู้สึกของ ตนเองได้ ก็ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะใช้คําพูดว่า “ฉันไม่รู้” โดยไม่มีความกังวล หรือความหวาดกลัว แม้แต่น้อยนิด

การที่คุณเกิดรู้สึกขึ้นมาว่า ตนเองไม่รู้ นั่นล่ะ คุณจงรู้ไว้ว่า มัน คือจุดเริ่มต้นแห่งความรู้ ความเข้าใจในอนาคต

หากคุณคิดว่า มีความคิดใดๆ ที่ดูเหมือนว่าจะอยู่นอกเหนือไป จากความเข้าใจของคุณขอให้คุณจงจําไว้ว่า อย่าได้ละทิ้งมันไปเสีย ก่อน เพราะไม่มีความคิดหรือหลักการใดๆ ที่จะยากเกินกว่ามนุษย์ จะเข้าใจไม่ได้ ไม่ว่ามันจะลึกลับซับซ้อนเพียงใด มันก็ยังคงเป็นสิ่งที่

อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ที่ไม่ยากเกินกว่าจะเข้าใจแผนในขณะที่คุณกําลังรุดหน้าก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงมากขึ้น คุณจะพบว่า ได้มีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมเกิดขึ้น ความ ซับซ้อนที่เคยเกิดขึ้นเฉพาะช่วงก่อนหน้าที่คุณจะมีความเข้าใจ ถึง หลักการ อันแท้จริง ในครั้งแรกเท่านั้น

(เหมือนมีกลางคืนแล้วต้องมีกลางวัน) ซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถอธิบายได้อย่างง่ายว่า เป็นเพราะเมื่อคุณ

เริ่มมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่เรียกกันว่า เกิดความสับสนในตัวเอง ภาวะ ที่คุณรู้สึกสับสนนี้ได้ถูกดึงไปสู่จิตใต้สํานึกของคุณ แล้วคุณก็จะพบว่า คุณไม่ได้มีความเข้าใจมากเท่ากับที่คุณได้คิดไว้เลย ด้วยเหตุนี้ จึง ทําให้คุณมีความเข้าใจอย่างแท้จริงเกิดขึ้น

คุณรู้เหตุผลที่แท้จริงหรือไม่ว่า ทําไมคุณจึงไม่ สามารถ จะมีความสุขได้อย่างแท้จริด ไม่สามารถม อิสรภาพในตนเองได้ นั่นเป็นเพราะ คุณไม่ได้ตระหนักว่าภาวะเหล่านี้สามารถจะทําให้เกิดขึ้นใน ตัวคุณได้ รู้ชัดเจนถึงการมีอยู่การที่เราจะมีแรงจูงใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น อย่างน้อยที่สุดเราจะ ต้องรู้สึกสงสัยว่า มันต้องมีอยู่จริง

สิ่งที่เรากําลังพูดอยู่นี้ มันไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัว หรือไม่มีคุณค่า แต่ เรากําลังค้นหาหนทางที่ดีกว่า ในการมีชีวิตที่ดีให้แก่คุณ การที่เรา จะค้นมันพบได้นั้น เราต้องรู้อย่างชัดเจนว่า มันมีอยู่จริงและเป็นสิ่ง ที่แปลกจริงๆ ทั้งๆ ที่เราต่างก็รู้กันอยู่แล้ว แต่เรากลับไม่รู้ตัวอย่าง ชัดเจนว่า เรารู้เรื่องนี้!
การที่เราจะขับรถสักคัน ไม่จําเป็นที่เราจะต้องรู้ถึงหลักการ ของเครื่องยนต์กลไกของรถไปเสียทุกอย่าง

ดังนั้น คุณก็ไม่จําเป็นต้องกังวล ที่จะต้องไปเข้าใจ รู้ ซึ้งถึงความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นในตัวคุณ ปล่อย ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ทําใจให้สบาย อ่านหนังสือเล่ม นี้ ด้วยความกระตือรือร้น สํารวจ ค้นหา มองสิ่งต่างๆ ใน แร่ดี และด้วยความสนุกสนานเหมือนกับคุณกําลังwจญภัย ในโลกกว้าง

Chapter 5 Things to Expect and Change

Think about how long you will have to spend before you can understand the principles and see the changes that have occurred in you.

The answer is After you have read And learn some basic principles in the blink of an eye. You will find some reactions. Has already happened in you Even though it may seem fuzzy

But if you try to continue It will clearly stand out. You will feel “I’m not sure about Something is happening to me, but there are some things that are more strange than before. “Sure!

 

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

คําถามเหล่านี้ผู้ถามอย่าหวังว่าจะได้รับคําตอบทั้ง

แก่นหรือหัวใจ ของศาสนาพุทธ คงมีแต่เพียงพระสงฆ์ที่ มีคุณภาพ (ย้ํา – ต้องมีคุณภาพ) เท่านั้นที่หวังได้ส่วนชาวบ้านก็ได้ แต่สนับสนุนพระศาสนาโดยการทําบุญตักบาตรและทําบุญตามเทศกาลเท่านั้น

แก่นหรือหัวใจ

แก่นหรือหัวใจ นอกนั้นก็อาจมีเพียงการนิมนต์พระสงฆ์ไปเปิด ป้ายกิจการ หรือขึ้นบ้านใหม่ และสุดท้ายขาดไม่ได้ก็คือสวดพระ อภิธรรมศพเวลาตาย… ชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ของคน ไทยปัจจุบันนั้นไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับพระศาสนา ในฐานะเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาชีวิตและเพื่อความ พยายามดับทุกข์ในชีวิตอย่างแท้จริง จะมีก็แต่เพียง สวดมนต์ไหว้พระเพื่อศิริมงคลและความสบายใจกันเป็นส่วน ใหญ่…

คนไทยจํานวนมากไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าตนเป็น พุทธศาสนิกชนเพราะไม่มีความรู้ในพระศาสนา และคนจํานวน มากก็ยอมรับว่าเป็นคนไม่มีศาสนาอย่างแท้จริง

ยกเว้นที่ระบุไว้ ในทะเบียนบ้านเท่านั้น ในเวลาเดียวกัน คนไทยทุก ระดับความรู้กลับหันเข้าผูกพันตัวเองกับผีวิญญาณ ชั่ว เทพชั้นต่ําและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนเครื่องราง ของขลังในทางไสยศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดเป็นสิ่งนอก พระพุทธศาสนาทั้งสิ้น (ในคริสต์ศาสนาก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ มีจริงและเป็นศัตรูกับพระเจ้า) การกราบไหว้ต้นไม้ประหลาด หรือ การบูชาศพที่ไม่เน่าหรือการขอหวยกับสัตว์พิการที่เกิดมาผิดรูปร่าง กลายเป็นสิ่งปกติในสังคมไทย. ที่ว่าปกติคือคนที่กระทําสิ่ง เหล่านี้สามารถกระทําได้โดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวง

รุ่งเรืองได้นั้นจึงกลายเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจของคนไ แทนการมีพระศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแนวทางใจของคนไทยทุกวันนี้ดูเหมือนว่าคนไทยจํานวนมากไม่ต้องกา หรือม่พร้อมสําหรับการมีชีวิตที่พึ่งพาศาสนา ไปเสียแล้ว จะเป็นศาสนาใดก็ตามเถิด

อนึ่ง การยอมรับและกราบไหว้บูชาอธิษฐาน ต่อ ผีหรือเทพชั้นต่ําที่จรไปมาในอากาศหรือสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์และรูปเคารพต่างๆ เพื่อขอโชคลาภขอความสุข ขอความเจริญรุ่งเรือง ขอความคุ้มครองปลอดภัยหรือขอให้สัมฤทธิ์ ผลในชีวิตอย่างที่ต้องการ ของคนไทยในปัจจุบันนั้น เป็นการ สะท้อนโดยนัยอยู่ในตัวว่าผู้กราบไหว้เองไม่มีพลังอํานาจพอที่

ลานั้นด้วยตนเอง และขณะเดียวกันก็แสดง มมีความเพียรมากพอที่จะเอาชนะปวทางของพระพุทธศาสนาซึ่งเน้นที่การพึ่งตนเองด้วย…ใจ…จุดมุ่งหมายหลักของชีวิตในปัจจุบันของ คนไทยจํานวนมากคือขอให้มีความร่ํารวยและได้ รับความสําเร็จมากกว่าผู้อื่น โดยไม่ค่อยคํานึงถึงที่มา ดังนั้นการยอมตัวและทุ่มเทใจลงไปนับถือผี เทพชั้นต่ําและ ไสยศาสตร์ ด้วยความเชื่อว่าสามารถสนับสนุนโชคชะตาให้เลอสรรค์ จิรชานนท์ ศาสนา

ถ้าเพียงแต่คนเหล่านี้เปลี่ยนจากการกราบไหว้อํานาจมืด ชั้นต่ําเหล่านั้นมาเป็นการยอมรับในพระเจ้ากราบไหว้พระเจ้า และอธิษฐานต่อพระเจ้าผู้เป็นแหล่งอํานาจสว่าง สูงสุดพระองค์เดียว ผลลัพธ์ของคุณภาพชีวิตของ คนไทยจะเปลี่ยนไปจากที่เห็นในปัจจุบันเป็นอย่าง มากทีเดียว…

เพราะอํานาจที่พระเจ้าประทานลงมานั้นเป็น พระคุณจากความรักความเมตตาที่ทรงมีต่อมนุษย์ของพระองค์ ในขณะที่สิ่งที่ได้จากอํานาจชั้นต่ําจากผีหรือเทพต่างๆ นั้นไม่ใช่ พระคุณหากแต่เป็นบุญคุณที่ต้องมีการทําคืนให้เช่นต้องแก้บน หรือเช่นสังเวยตามกาลให้เหมาะสมมิฉะนั้นอาจ

ตามมาด้วยการให้โทษด้วยประการต่างๆถึงตรงนี้หวังว่าท่านผู้อ่านคงเข้าใจความเป็นมาของคริสต์ ศาสนาขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย คริสต์ศาสนาไม่น่ากลัวอย่างที่คิด เลยใช่ไหม? ท่านได้รับรู้แล้วว่าท่านสามารถได้รับ ความรอดพ้นจากบาป พ้นจากวิ่งไฟนรก พ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดโดยไม่จําเป็นต้องบําเพ็ญข้อ ปฏิบัติอันหนักหน่วงในชีวิต…

เพียงแต่ท่านยอมคุกเข่า ลงและถ่อมใจยอมรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วย

Heart or heart of Buddhism There may be only quality monks who have quality – must have only quality that can be achieved. But support religion by making merit and giving merit according to the festival only
Heart or heart In addition, there may be only a monk’s invitation to open a business sign or a new home. And finally, can not live without a prayer Metaphysics, dead time … Daily life for most of the people Thailand is currently not related to religion. As a tool to solve life problems and for Trying to truly endure suffering in life There will be only Praying to pay homage to Sirimongkol and comfort most of them …

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่