บุญกุศลที่ให้อานิสงค์สูงที่สุด เป็นบุญใหญ่ที่สุดคือ การเจริญภาวนา

บุญกุศลที่ให้อานิสงค์สูงที่สุด เป็นบุญใหญ่ที่สุดคือ การเจริญภาวนา ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับ ที่เราควรทำบุญทุกครั้งเมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นการกระทำเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่หากทำด้วยใจบริสุทธิ์ทุกคนจะได้รับผลบุญ บุญกุศลที่ให้อานิสงค์สูงที่สุด

ส่วนบุญที่ถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีอานิสงส์สูงสุด หลวงพ่อปราโมทย์ปาโมชฺโชกล่าวว่า“ บุญเหนือบุญธรรมดาบุญที่ดีที่สุดคือบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่

บุญพาเราเวียนว่ายตายเกิดในที่ที่ดี แต่ผลบุญจากการบ่มเพาะปัญญาจะพาเราข้ามภพข้ามชาติ ข้ามชาตินั่นคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด “

สรุปได้ว่าอานิสงส์ของการได้รับพรสูงสุดคือการเจริญภาวนา เพราะการเจริญภาวนาคือการเยียวยาจิตใจและยกระดับจิตใจให้เบาบางลงหรือดับตัณหา

ซึ่งตัณหาเป็นตัวบ่วงสรรพสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารการเจริญภาวนาเป็นบุญและกุศลสูงสุด ผู้ประเสริฐที่สุดได้รับอานิสงส์มากที่สุดคือกรรมดีที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่า “มหาชาติ” ซึ่งเป็นมหากุศล

ผลแห่งอริยวาจา

การสรรเสริญพระรัตนตรัยด้วยใจเคารพด้วยวาจาที่อ่อนน้อมถ่อมตนการสรรเสริญเป็นหนทางแห่งบุญที่ไม่มีประมาณ เนื่องจากพลังของอัญมณีไม่สามารถนับเป็นค่าประมาณได้เมื่อเรามีความทุกข์เราสามารถพึ่งพาคุณได้

เช่นเดียวกับพระอธิมุตตเถระที่กล่าวคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำอันเป็นมงคลเพียงเล็กน้อย แต่ผลของการพูดอันสูงส่งทำให้ชีวิตของคุณพบ แต่สิ่งที่เป็นมงคลนับไม่ถ้วนตลอดชีวิต

ในสมัยนั้นท่านเกิดในตระกูลพราหมณ์ บุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดและรอบคอบสามารถเรียนรู้ที่จะเขียนและอ่านได้อย่างรวดเร็ว จนประสบความสำเร็จในความรู้ของพราหมณ์ในสมัยนั้นพระองค์ทรงเห็นอันตรายของการอยู่อาศัยในบ้าน. จึงยอมสละสมบัติทุกอย่างและบวชเป็นดาบฝึกคนเดียวในป่า

In those days he was born into a Brahmin family. An intelligent and thoughtful person can quickly learn to write and read. Until he succeeded in the knowledge of the Brahmin at that time, he saw the dangers of living in the house. So he gave up every treasure and was ordained as a sword to train alone in the forest

ครั้งนั้นเห็นสมควรพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระเสด็จมาในเทวโลก ประกาศคำสอนธรรมให้ดื่มน้ำ. เข้าถึงพระนิพพานเป็นจำนวนมากข่าวการอุบัติของพระพุทธเจ้าแพร่ไปไกลถึงอาศรมในป่าลึก ซึ่งเป็นที่พำนักของดาบส

กรรม

At that time saw fit, the Buddha, whose name was Padumut, came into the world Announced the teachings of Dharma to drink water. Access to the great number of nirvana, news of the Buddha’s emergence spread as far as the ashram in the deep forest. Which is the abode of the sword

เมื่อ Dabos ทราบข่าวก็รู้สึกยินดี เพราะรอคอยมานานกว่าจะได้พบผู้รู้แจ้งและเป็นจริงในทุกสิ่งเหมือนต้นกล้าที่โปรยปรายในสายฝนจึงไปพบพระภิกษุสงฆ์โดยมีหมู่สงฆ์แวดล้อม

When Dabos heard the news, he was delighted. Waiting for a long time to meet the enlightened and true in all things like a sprouting seedling in the rain, he went to meet the monk surrounded by the monks.

พระองค์นี้งดงามด้วยพระมหาปุริสสีทุกประการ สว่างไสวด้วยรัศมีที่เปล่งออกมาจากกายเปล่งประกายดุจดวงดาวที่ส่องแสงเทศนาธรรมด้วยพระสุรเสียงไพเราะเหมือนเสียงของพระพรหมร้อยพันเท่านุ่มนวลไม่แหบไม่พร่าหวานไพเราะกังวานน่าฟังและเทศน์ได้ชัดเจน ล้างความงามทั้งในช่วงแรกและตอนท้าย

This Buddha is beautiful in all respects by Maha Puris. Bright with aura emitting from the body, shining like stars that shine, preaching the dharma with a melodious voice, like the voice of Brahma, a hundred thousand times soft, not hoarse, not shivering, sweet, sweet, resonant, pleasant to hear and preach clearly. Washes the beauty both at the beginning and at the end.

UFA1668

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

กรรมคืออะไร? ความหมายของกรรม

กรรมคืออะไร? ความหมายของกรรมถ้าแปลตามศัพท์ก็หมายถึงงานหรือการกระทำ แต่ถ้าพูดถึงทางธรรมหมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาUFA1668

What is karma? The meaning of karma, if translated by the word, means work or action. But if talking about the Dharma, it means an act of intent.

หรือการกระทำโดยเจตนา แต่ถ้าเราเกิดขึ้นเพื่อกระทำโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะไม่เรียกกรรมนั้นในความหมายของธรรม UFA1668

Or intentional actions But if we happen to act without our intention, we will not call it in the sense of dharma.

กรรมคืออะไร? ความหมายของกรรม

แต่ความหมายของกรรมนั้นจริงๆแล้วสามารถแยกแยะความหมายได้หลายแง่มุม ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังนี้

But the meaning of karma can actually distinguish many aspects. To be told to listen to this UFA1668

 • ในความเป็นจริงถ้าคุณต้องการมองไปที่ตัวจริงของกรรมนั้นการมองตรงไปที่กรรมคือเจตนาคือเจตนาความพอใจการเลือก ฯลฯ ซึ่งจริงๆแล้วเป็นการกระทำของตัวเอง
 • ดูเพื่อขยายเพื่อดูปัจจัยอื่น ๆ คือมองเข้ามาในชีวิตของคุณ ซึ่งจะเห็นกรรมในแง่ของปัจจัยกรรมในแง่นี้ก็คือร่างกายนั่นเอง
 • มองออกไปข้างนอกเล็กน้อย คือการมองในแง่ของชีวิตที่สำเร็จรูปหรือมองกันง่ายๆคือดูที่การกระทำของคน ๆ นั้นรวมถึงความคิด
 • มุมมองที่กว้างขึ้นคือการมองไปที่อาชีพของคุณเอง หรือแม้กระทั่งเรื่องการใช้ชีวิตอีกด้วย

เมื่อเรารูเกี่ยวกับกรรมแล้ว คราวนี้เรามารู้จักกับประเภทของกรรมกันบ้าง ประเภทของกรรม จะแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ

When we know about karma This time we come to know some kind of karma. Karma type Will be divided into 2 things:

 1. การกระทำที่ไม่เป็นประโยชน์คือการกระทำที่ไม่ดี ซึ่งจะหมายถึงการกระทำที่เกิดจากอกคือความโลเลความโกรธและโมหะ.
 2. กรรมที่มีชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ากุศลคือกรรมซึ่งก็คือกุศลเป็นการกระทำที่ดีหรือกรรมดีซึ่งหมายถึงการกระทำที่เกิดจากมูลของกุศลคือความคร่ำครวญความโกรธและการผิดศีลธรรม
 1. Deeds that are unhealthy are bad deeds. Refers to the action of the chest, that is, impermanence, anger, and a parent
 2. Karma, whose name suggests that charity is karma, that is, charity is good karma or good karma refers to actions that are based on charity, such as moaning, anger, and immorality.

แต่กรรมนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายจะรวมถึงกายกรรมวจีกรรมและความคิดและกรรมนั้นมาจากการกระทำของคุณเองทั้งหมด คราวนี้จะได้พิจารณาประกอบกรรมดี หรือทำแล้วกรรมชั่ว

But that karma, to be easy to understand, includes acrobatics, speech and thought, and karma is entirely from your own actions. This time will consider the good karma. Or have done evil karma

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

เวลาละหมาด

เวลาละหมาด การละหมาดเป็นศาสนาในศาสนาอิสลาม มีการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺวันละห้าครั้งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้วยความสงบและความสงบ UFA1668

นอกจากนี้ยังถือเป็นศาสนาประจำวันที่สำคัญที่สุดในศาสนาอิสลาม อัลเลาะห์ได้กำหนดไว้ในอัลกุรอานกฎเกี่ยวกับเวลาละหมาด มีข้อความสำคัญว่าก่อนเริ่มการละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดทุกครั้ง

แต่ถ้าไม่มีน้ำก็ใช้มุมดินฝุ่นดินสะอาดแทนได้ ในทางศาสนาการละหมาดหมายถึงการพูดและการกระทำที่ประกอบด้วย tagbir และจบลงด้วยการละหมาดสลามคือความสามัคคีของชาวมุสลิมทั่วโลก.

การสวดมนต์มีสองแบบ เวลาละหมาด
การละหมาด Fadu (การละหมาดบังคับ) รวมถึงการละหมาดทุกวันวันละ 5 ครั้งละหมาดวันศุกร์ (บังคับเฉพาะเพศชาย) และญีนาละหมาด (สำหรับผู้เสียชีวิต)

The Fadu prayer (mandatory salat) includes daily prayers 5 times a day, Friday prayers. (Forced only males) and Jina prayers. (For the deceased)

การละหมาดภาคบังคับในชาวมุสลิมถือปฏิบัติตั้งแต่อายุมาก จนกว่าจะสิ้นอายุขัยในเพศหญิงจะถูกแยกออกในขณะที่มีรอบเดือน หรือมีเลือดหลังคลอดบุตรอย่างไรก็ตามต้องทำการชดเชยเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ UFA1668

Compulsory prayer in Muslims is observed from an early age. Until the end of life, the female is separated while there is a menstrual cycle. Or have blood after childbirth, however, must be compensated when it is normal.

การละหมาดซุนนะฮฺ (การละหมาดที่ไม่บังคับ) เชื่อกันว่าหากปฏิบัติแล้วจะได้บุญ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่บาปเช่นสวดในวันปีใหม่ทางจันทรคติการละหมาดเป็นต้นสถานที่สวดมนต์คือ

Sunnah prayer (Prayer that is not compulsory) It is believed that if practice will receive merit But if you do not practice, it will not sin, such as praying on the Lunar New Year, praying, etc. The place of prayer is

ทุกที่ แต่ต้องสะอาด หากละหมาดในช่วงวันศุกร์ให้ทำที่มัสยิด หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของคาบาห์หินศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ของซาอุดีอาระเบีย UFA1668

Anywhere, but must be clean, if praying on Friday, do it at the mosque. Facing west, the site of the sacred stone Kabah located in the big city of Saudi Arabia.

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องละหมาด

 • เป็นมุสลิม
 • บรรลุศาสนภาวะ
 • มีสติสัมปชัญญะ
 • ปราศจากหัยฎฺ นิฟาส หรือ วิลาดะฮฺ

การปฏิบัติภาวนา
การละหมาดที่ชาวมุสลิมเริ่มตั้งแต่อายุ 7 ขวบคือการละหมาด Fadhoo, Zabhid, Hri, Asri, Makrib และ Isa โดยมีจำนวนการละหมาดที่แตกต่างกัน: 2, 4, 4, 3 และ 4 รอ ka’at ซึ่งหมายถึงหน่วยหนึ่งของกริยาของการละหมาดตั้งแต่ยืนงอ (rukou) ก้มลงสุญูด (สุญูด) และท่านั่งเพื่อแสดงด้วยความสงบมุสลิมสามารถก้มลงได้ เฉพาะอัลเลาะห์ในขณะที่แสดงละหมาดให้หันหน้าไปทาง Qibla ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย

The prayers that Muslims begin at the age of 7 are Fadhoo, Zabhid, Hri, Asri, Makrib and Isa prayers with different numbers of salat: 2, 4, 4, 3 and 4 waiting ka’at which means One unit of the verbs of prayer, from standing to bend (rukou), to bow down (prostrate), and to sit in order to express peacefully, Muslims can bend down. Only Allah, while performing salah, face the Qibla which is in the west of Thailand.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

การขอขมากรรมกับบิดามารดา ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา

การขอขมากรรมกับบิดามารดา ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา ต้นไม้อย่างหนึ่งที่เด็ก ๆ ทำกับพ่อแม่คือ“ การไม่เป็นเด็กดี” ไม่ใช่การทำกับลูกที่ดีของพ่อแม่อย่างที่เคยได้ยินปัญหาก็เป็นเช่นนี้ UFA1668

การขอขมากรรมกับบิดามารดา ทำแล้วชีวิตดีขึ้นทันตา

 1. เขาชอบเถียงพ่อกับแม่
 2. ชอบทำให้พ่อแม่ไม่พอใจบางคนถึงกับทำให้พ่อแม่ร้องไห้
 3. ไม่เลี้ยงดูไม่ปรนนิบัติพ่อแม่เท่าที่ควร
 4. สร้างปัญหาให้พ่อแม่เท่านั้น
 5. ขโมยสมบัติของพ่อแม่ของคุณ
 6. ดุด่าว่ากล่าวพ่อแม่ของคุณ
 7. ทำร้ายร่างกายและจิตใจพ่อแม่

ใครก็ตามที่ทำเช่นนี้จะต้องได้รับผล “กรรม” อย่างหนัก ข้อ 6 และ 7 กำลังสาปแช่งและทำร้ายพ่อแม่ โอกาสที่จะไปที่ลุ่มต่ำลงเหวก็มีมาก ชีวิตของคนที่ทำแบบนี้จะไม่มีความสุขไปตลอดชีวิต จะไม่มีความสบายใจมักจะมีความคับข้องใจและความทุกข์มากมายทั้งกายและใจ คุณคิดว่าคุณควรจะได้อะไร? ควรสร้างความสุขมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จมักจะไม่จำเป็นต้องผิดพลาดจนถึงที่สุดก็ไม่ได้เลย

Anyone who does this will suffer heavy “karma” effects. Verses 6 and 7 are cursing and hurting their parents. The opportunity to go to the lowland is very low. The life of those who do this will not be happy for the rest of their lives. There will be a lot of frustration and suffering, both physically and mentally. What do you think you should get? It should create happiness, be more likely to succeed, often without needing to go wrong to the end, not at all UFA1668.

สำหรับคนที่เคยทำเลวหรือไม่สวยไม่น่ารักกับพ่อแม่แล้วบางทีฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังได้รับผลกรรมในส่วนนี้บางทีการกระทำที่เราทำกับพ่อแม่นั้นอาจจะทำไปโดยบังเอิญฉันไม่ได้ทำด้วยซ้ำ คิดว่าพ่อแม่คงอารมณ์เสีย ในสิ่งที่เราทำเพราะเรา “คาดไม่ถึง” เช่น

For people who have done bad or unattractive to their parents, maybe I don’t even know I am getting the consequences for this part, maybe the actions we do with our parents are by chance, I didn’t. Even I think my parents are upset. In what we do because we are “unexpected”, for example UFA1668

การขอขมา บิดา-มารดา

เตรียมอุปกรณ์

 1. ผ้าขาวยาวประมาณ 2 เมตรจำนวน 1 ผืน (ควรใหม่ผ้าชนิดใดก็ได้หนาและบางสามารถคลุมด้วยไม้พยุงได้)
 2. เก้าอี้ 1-2 ตัว (พ่อ 1 ตัวแม่ 1 ตัว) (ใช้เก้าอี้ตัวเก่าได้)
 3. กะลามังสำหรับล้างเท้าพ่อแม่ 1-2 ใบ (ควรใช้ของใหม่สามีภรรยาใช้ร่วมกับ <ลูก>)
 4. จุดธูปได้ตามคำอธิษฐาน จำนวน … ดอก (ขึ้นอยู่กับจำนวนดอกที่ต้องการ 3,9,16,35,100 ดอก)
 5. ชุดอาบน้ำกลางแจ้ง (ใช้ฝักบัวล้างเท้าพ่อแม่)
 6. ซองใส่เงินพ่อ 1 ซองแม่ 1 ซอง (สามีภรรยาใช้ร่วมกันแบงค์ 100 หรือแบงค์ 1000 5 ใบ)
 7. พวงมาลัยสำหรับพ่อ 1 พวงคุณแม่ 1 พวง (สามีภรรยาใช้ร่วมกัน)
 8. สถานที่ขอขมาจะอยู่กลางแจ้งทุกที่บนโลก (ถ้าจำเป็นต้องมีลานที่มีกันสาดก็เพียงพอแล้ว)
 9. เตรียมน้ำหอมกลิ่นมะลิและกลีบกุหลาบใส่ในน้ำสำหรับล้างเท้าด้วย
 10. เช็ดเท้าให้แห้ง (หลังจากล้างเท้าพ่อแม่เสร็จแล้ว)

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

บาปกำเนิดคืออะไร?

บาปกำเนิดคืออะไร? อาดัมและเอวาเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ทำบาป เมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยการกินผลของพวกเขาจะทำในสิ่งที่หลายคนเรียกว่าบาปดั้งเดิม

ไม่อนุญาตให้อาดัมและเอวากินอาหารจากต้นไม้นั้น เพราะต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจของพระเจ้าหรือสิทธิในการตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดสำหรับมนุษย์วิธีที่อาดัมและเอวากินผลของต้นไม้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาไม่มีสิทธิพิเศษ หรือเลือกที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอะไรถูกและอะไรผิดโดยการทำเช่นนี้พวกเขาจงใจปฏิเสธมาตรฐานทางศีลธรรมของพระเจ้า

 • “ บาปดั้งเดิม” ส่งผลต่ออาดัมและเอวาอย่างไร?
 • “ บาปดั้งเดิม” ส่งผลต่อเราอย่างไร?
 • เราไม่ต้องแบกรับผลของ“ บาปดั้งเดิม” ได้หรือไม่?
 • ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ “บาปดั้งเดิม”

 “บาป​กำเนิด” ส่ง​ผล​ต่อ​อาดัม​กับ​เอวา​อย่าง​ไร?

เมื่ออาดัมและเอวาทำบาปพวกเขาค่อยๆแก่ตัวลงและตายในที่สุด พวกเขาสูญเสียความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและสูญเสียโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ตลอดไปด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์

 “บาป​กำเนิด” ส่ง​ผล​ต่อ​เรา​อย่าง​ไร?

อาดัมและเอวาได้ส่งต่อบาปของตนให้ลูก ๆ สิ่งนี้คล้ายกับวิธีที่พ่อแม่ถ่ายทอดความบกพร่องทางพันธุกรรมให้ลูก ๆ (โรม 5:12) ” * หมายความว่าเราเกิดมาไม่สมบูรณ์และมีแนวโน้มที่จะผิดพลาด – สดุดี 51: 5; เอเฟซัส 2: 3

เพราะบาปที่สืบทอดมาหรือความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงเจ็บป่วยแก่ลงและตาย (โรม 6:23) เรายังคงได้รับผลของความผิดพลาดของเราเอง และของคนอื่น ๆ ด้วย – ท่านผู้ประกาศ 8: 9; ยากอบ 3: 2 บาปกำเนิดคืออะไร?

 เรา​จะ​ไม่​ต้อง​รับ​ผล​ที่​เกิด​จาก “บาป​กำเนิด” ได้​ไหม?

ใช่พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์ “ เพื่อเป็นเครื่องบูชาสำหรับบาปของเรา” (1 ยอห์น 4:10) ค่าไถ่ของพระเยซูช่วยเราให้พ้นจากผล ผลกระทบของบาปที่สืบทอดมาและทำให้เรามีโอกาสได้รับสิ่งที่อาดัมและเอวาสูญเสียไป เป็นโอกาสที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป – ยอห์น 3:16 *

 ความ​เข้าใจ​ผิด​เกี่ยว​กับ “บาป​กำเนิด”

บาง​คน​เชื่อ​ว่า บาป​กำเนิด​ทำ​ให้​เรา​ไม่​สามารถ​มี​ความ​สัมพันธ์​ที่​ดี​กับ​พระเจ้า​ได้

ความจริงพระเจ้าไม่ได้ตำหนิเราในสิ่งที่อาดัมและเอวาทำ เขาเข้าใจว่าเราไม่สมบูรณ์และอย่าคาดหวังกับเรามากเกินกว่าที่เราจะทำได้ (สดุดี 103: 14) ความทุกข์ทรมานจากบาปที่สืบทอดมา แต่เรามีโอกาสและสิทธิพิเศษในการเป็นเพื่อนสนิทของพระเจ้า – สุภาษิต 3:32

บาง​คน​เชื่อ​ว่า การ​รับ​บัพติศมา​ช่วย​ให้​คน​เรา​หลุด​พ้น​จาก​บาป​กำเนิด เด็ก​ทารก​จึง​ต้อง​รับ​บัพติศมา

ความจริงแม้ว่าการรับบัพติศมาจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการได้รับความรอด แต่การมีศรัทธาในค่าไถ่ของพระเยซูเท่านั้นที่สามารถชดใช้บาปทั้งหมดของเราได้ (1 เปโตร) 3:21; 1 ยอห์น 1: 7) เพราะศรัทธาที่แท้จริงตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่ทารกจะมีความเชื่อ

ดังนั้นพระคัมภีร์จึงไม่ได้สอนทารกเกี่ยวกับการรับบัพติศมา สิ่งนี้เห็นได้ชัดในคริสเตียนยุคแรก พวกเขาให้บัพติศมาทั้งผู้เชื่อ“ ชายและหญิง” ที่เชื่อในพระเจ้า ไม่ใช่ทารก – กิจการ 2:41; 8:12.

บาง​คน​เชื่อ​ว่า พระเจ้า​สาป​แช่ง​ผู้​หญิง​เพราะ​เอวา​เป็น​คน​แรก​ที่​กิน​ผลไม้​ที่​พระเจ้า​ห้าม

ความจริงแทนที่จะด่าผู้หญิง. พระผู้สาปเป็น“ งูตัวแรกที่เรียกว่าปีศาจและซาตาน” ที่มายุยงให้เอวาทำบาป (วิวรณ์ 12: 9; วิวรณ์ 12: 9) ปฐมกาล 3:14) พระเจ้าถือว่าอดัมเป็นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบต่อบาปที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ภรรยาของเขา. – โรม 5:12

ทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าอาดามจะใช้อำนาจกับภรรยา? (เยเนซิศ 3:16) เมื่อพระเจ้าตรัสเช่นนี้ เขาไม่เห็นด้วยกับการกระทำนั้น เขาเพียงแค่ทำนายว่าบาปจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงอย่างไร พระเจ้าคาดหวังให้ผู้ชายรักและให้เกียรติภรรยาและเคารพผู้หญิงทุกคนจากใจจริง – เอเฟซัส 5:25; 1 ปีเตอร์ 3: 7

Why did God say that Adam would use power against his wife? (Genesis 3:16) When God said this, He did not agree with that action. He simply predicts how sin will affect the relationship between a man and a woman. God expects men to love and honor their wives and sincerely respect all women. –Ephesians 5:25; 1 Peter 3: 7.

บาง​คน​เชื่อ​ว่า บาป​กำเนิด​คือ​การ​มี​เพศ​สัมพันธ์

Some people believe The original sin is sex.

ความ​จริง บาป​กำเนิด​ไม่​ใช่​เกิด​จาก​การ​มี​เพศ​สัมพันธ์​ด้วย​เหตุ​ผล​ต่อ​ไป​นี้

In truth, original sin is not a sexual act for the following reasons:

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

วิบากกรรม

วิบากกรรม

วิบากกรรม
วิบากกรรม

เกิดจากสิ่งที่เราทำในอดีตจากนั้นมาด้วยผลของบาปเราต้องแก้ไขบุญให้เราทำบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนา ขอให้อยู่ในบุญเท่านั้น สิ่งสำคัญอย่ามุ่งเน้นไปที่การแก้ไขกรรมในอดีตเพียงอย่างเดียว

สิ่งสำคัญคือต้องระวังอย่าให้เกิดสิ่งไม่ดีในปัจจุบัน (อย่าสร้างกรรมใหม่) อะไรไม่ดีอย่า. มี 10 สิ่งเลวร้ายที่คุณไม่ควรทำอย่างยิ่ง

คือการฆ่าสัตว์ข่มเหงสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติมิชอบผิดบุตรที่ผิดของบุคคลอื่นโกหกหลอกลวงหลอกลวงปลุกระดมความสามัคคีสบถความหลงโลภอยากได้ของของผู้อื่นอาฆาตพยาบาทผู้อื่นเห็นผิดไปจากความ การลงโทษ

มีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังในวันนี้ ที่ผ่านมามีโอกาสสบถไม่บ่อยนัก เพราะเขากลัวเขาโกรธเราจะเดือดร้อน แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปไกลแล้ว มีโอกาสมากขึ้นที่จะสบถคำโดยไม่ถูกโจมตีเช่นการแสดงความคิดเห็นในฟอรัม

แสดงความคิดเห็นท้ายข่าวบนอินเทอร์เน็ต ฯลฯ เขียนว่าเขาไปแล้วผู้อ่านไม่รู้ว่าใครเขียนดังนั้นเราจะเห็นว่า Expressions บนอินเทอร์เน็ตใช้คำที่ค่อนข้างแรง เพราะผู้เขียนดูเหมือนจะไม่มีความรับผิดชอบเลยอยากให้ใครพูดเลยและถ้าไม่มีความผิดจริง ๆ ตำรวจก็ไม่สอบสวนอาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคน

Born from things we did in the past, then with the consequences of our sins, we must correct our merit, make merit, keep the precepts, prosper and pray. May it be only in merit It’s important not to focus solely on correcting your past karma.

It is important to be careful not to cause bad things today. (Do not create new karma) What is bad, do not. There are 10 gross things that you absolutely shouldn’t do.

This is to slaughter, abuse, burglary and misconduct, the wrongdoing of others, lying, deceit, deceit, incite unity, cursing, greed, desire of others, malice, others see the fault of punishment

There is one thing to be aware of today. In the past, there was an infrequent chance of swearing. Because he is afraid, he is angry, and we will be in trouble. But nowadays, technology has developed a long way. There are more opportunities to swear words without being attacked, such as commenting on the forums.

Put a comment at the end of the news on the Internet, etc. Write that he has gone. Readers do not know who wrote it, so we can see that Expressions on the Internet use very strong words. Because the author seems to have no responsibility, I would like anyone to speak, and if there is absolutely no fault, the police will not investigate, they may not know who it is.

วิบากกรรม

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

“กรรมใดใครก่อกรรมนั้นตอบแทน” สุภาษิตนี้คล้ายกับการทำดีทำชั่วทำชั่วตามหลักพุทธศาสนาเชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเมื่อทำร้ายใครก็จะได้รับความ ผลของกรรมนั้น.

ซึ่งกรรมของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนป่วยไม่รู้ตัวกรรมนี้ตามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เราเกิดมาไม่เหมือนกัน

กรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา ทั้งในอดีตชาติหรือในปัจจุบันล้วนเป็นกรรมซึ่งสิ่งเหล่านั้นมีผลกระทบต่อปัจจุบันและอนาคตใครทำเพื่อใคร? กรรมนั้นจะตกอยู่กับคนที่ทำ

ไม่มีใครหลีกหนีหรือพ้นกฎแห่งกรรมได้ วิบากกรรมของแต่ละคนแตกต่างกันบางคนตกงานบางคนไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ครอบครัวมีเหตุให้ทะเลาะกันเสมอ มีปัญหาไม่ต่อเนื่องกับคู่ของคุณ ทำให้ตัวเองทุกข์ทรมานอย่างมาก

ดังนั้นการแก้กรรมให้ตัวเองมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนมีวิธีบรรเทากรรม อาจทำได้หลายวิธีอโหสิกรรม ส่วนหนึ่งหากร่างกายอยู่เจ็บปวดจนเป็นหนัก

จะหายทันทีกรรมนี้จะเบาบางลงและชีวิตจะดีขึ้น. โดยสังเกตจากตัวเราเองว่ามีสิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นที่คนป่วยจะหายจนเริ่มมี แสดงว่าเราเริ่มมีบุญแล้วถ้ายังมีกรรมอีกมากก็ยังดิ้นรน

“Whatever karma, who does it in return” This proverb is similar to doing good, doing bad and doing bad. According to Buddhism, it is believed that every human being has his own karma, and it hurts anyone. Effects of that karma.

The karma of each person varies from person to person. Some people are unknowingly ill. This karma follows many worlds. Which contributed to our birth differently.

Karma is an action that consists of intent. Both the past life or the present are karma, which affects the present and the future. Who does it for? That karma will fall on the person who does it.

No one can escape or escape the law of karma. Every person’s deeds are different. Some people lose their jobs, others are unsuccessful in their careers. Families always have a cause for quarrel. There are intermittent problems with your partner. Made myself extremely suffering.

So there are several ways to fix karma for yourself. Depending on the beliefs of each person there are ways to mitigate karma. Several methods may be performed if a shaman from any part of the body is in the sore area that you forget.

It will disappear immediately, this karma will be lessened and life will improve. By observing from ourselves that there are more good things coming in that the sick people will heal until they begin to have. Show that we have begun to have merit, and if we have a lot of karma we are still struggling.

แก้กรรมของคุณให้เกิดผลดีในชีวิต

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ความสุข

ความสุข คือสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่ทุกคนไม่ได้มีความเห็นเหมือนกันว่าความสุขคืออะไร บางคนบอกว่าเราจะมีความสุขถ้าเรามีรถมีบ้านคนอื่น ๆ บอกว่าเราจะมีความสุขถ้าคู่ของเราเจ็บป่วย บางคนบอกว่าพวกเขามีความสุขถ้ามีครอบครัวมีลูกหรือคนอื่น ๆ บอกว่าพวกเขามีความสุขเมื่อออกไปดื่มกับเพื่อน ๆ

ความสุขนี้สำคัญ แต่เป็นความสุขที่อาจเข้ามาในชีวิตไม่กี่นาทีหรือสองสามวัน แต่หลังจากนั้นไม่นานคุณจะตื่นขึ้นมาและรู้สึกว่าความสุขของคุณหายไป พูดง่ายๆคือความสุขเหล่านี้ไม่สามารถคงอยู่ตลอดไป

ความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่อยู่ในตัวคุณ เป็นความสุขที่เกิดจากการพอใจในตัวเองและสิ่งที่มี พอใจกับร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองความสุขที่แท้จริงคือเมื่อคุณรู้สึกรักตัวเอง บางคนเรียกสิ่งนี้ว่าสงบ

บางคนอาจกำลังมีความรัก แต่งงานเพราะมีความสุขกับคนที่เขารัก แต่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันเขารู้สึกว่าความสุขที่เคยมีหายไป

ฉันเข้าใจว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม และทุกคนสามารถพบความสุขได้โดยอาศัยอยู่กับเพื่อนสนิทหรือคนที่คุณรัก บางคนพบความสุขจากการเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ ๆ และได้เห็นมุมมองใหม่ ๆ ในชีวิต

ความสุข

ความสุข

Happiness is what everyone wants. But not everyone has the same opinion of what happiness is. Some say we will be happy if we have a car, have a house, others say that we will be happy if our partner gets sick. Some say they are happy if they have a family, have kids, or others say they are happy when they go out for drinks with their friends.

This happiness is important. But it is a happiness that may come into life for a few minutes or a few days. But after a while, you will wake up and feel your happiness is gone. In other words, these pleasures cannot last forever.

True happiness is happiness in you. It is happiness that comes from being satisfied with and what you have. Be content with your body, mind, and soul, true happiness is when you feel love yourself. Some people call this calm.

Some people may be in love. Married because he was happy with the person he loved. But every time he had an argument, he felt that his happiness had disappeared.

I understand that we humans are social creatures. And everyone can find happiness by living with close friends or loved ones. Some people find happiness from traveling to new places and seeing new perspectives in life.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ufa1668 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ความทุกข์

ความทุกข์ ของมนุษย์เกิดจากปัจจัยหลักเพียง 2 ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจและผัสสะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสพุดตานและธรรมเช่นตากระทบรูปทำให้เกิด การปรุงแต่งเช่นความเกลียดความไม่พอใจความขุ่นเคือง ฯลฯ ทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะจิตใจเป็นตัวแปรในการรับรู้สภาพที่เกิดจากปัจจัยทั้งสองข้างต้น

กล่าวได้ว่ามีเพียงหัวใจเท่านั้นที่เป็นสื่อกลางในการทำให้เกิดความทุกข์หรือการดับทุกข์ดังนั้นจึงต้องประคับประคองจิตใจให้ตระหนักถึงปัจจัยที่มากระทบจิตใจของเรามองเห็นปัญหาและกำจัดมันออกไปที่สำคัญที่สุดคือ หัวใจต้องเข้มแข็งพอที่จะเผชิญ

ปัญหาความจริงผลกระทบที่น่าวิตกของจิตใจเมื่อมองโลกในแง่ดีทำให้เราฝึกความอดทนอดกลั้นการฝึกสติใช้สติและปัญญาไตร่ตรองปัญหาและให้โอกาสตัวเองอยู่กับตัวเอง แก้ปัญหาภายในก่อนเดินหน้าแก้ปัญหาภายนอกและไม่โทษกรรมอย่างถูกต้องเพราะปัญหาบางอย่างไม่ได้เกิดจากกรรม แต่มีเหตุและปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราทุกข์ หรือไม่พอใจเพราะเราขาดการพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา

ความทุกข์

ความทุกข์

Human suffering is caused by only two main factors: eyes, ears, nose, tongue, body, mind, and external senses: the image, sound, smell, taste, pudan and dharma. The manipulations such as hate, dissatisfaction, resentment, etc.,

all inevitably cause total distress because the mind is the variable in perceiving the condition resulting from both of the above factors.In other words, only the heart is the medium for causing distress or an end of suffering, so it is

important to encourage the mind to be aware of the factors affecting our mind, to see problems and to get rid of them. Most importantly The heart must be strong enough to face it.Truth, Truth, and distressing effects of the mind when

we are optimistic, we train patience, self-restraint, mindfulness, and wisdom to ponder problems and give ourselves a chance to be with ourselves. Solve internal problems before moving forward to solving external problems and not

blaming karma properly because some problems are not caused by karma. But there are many causes and factors that cause us suffering. Or not satisfied because we lacked consideration to the cause of the problem.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> mm88 <<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

เงินเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต

ปัจจัยสำคัญของเงิน ความเป็นเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้ผู้หญิงเคยเป็นผู้ถือเงินแทนผู้ชาย เพราะการมีเงินเท่ากับมีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องครอบครัวการพึ่งพาสามีไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงอยากเป็นเพราะทำให้พวกเธอมีต้นทุนในการเจรจาและไม่สามารถตัดสินใจได้

ดังนั้นผู้หญิงจึงถูกหล่อหลอมให้ยืนหยัดด้วยตัวเองแทนที่จะปล่อยชีวิตไว้ในอำนาจทางเศรษฐกิจของผู้ชาย ในความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงหากชายคนหนึ่งดื่มสุราและมึนเมาจนได้รับผลกระทบทางการเงินก็อาจเลิกกันได้ แต่ในทางกลับกันถ้าผู้ชายมีข้อเสียเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินความสัมพันธ์ก็จะดำเนินต่อไป

ยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่นิยายของผู้หญิงชั้นกลางมักจะตั้งหน้าตั้งตารอรักแท้จากสุภาพบุรุษสุดหล่อ นวนิยายของโรงงานมุ่งเน้นไปที่ผู้ชายที่รับผิดชอบต่อครอบครัว ไม่เล่นการพนันและติดสุราในที่นี้ผู้ชายที่ถูกมองว่าเป็น “คนดี”

ในมุมมองของผู้หญิงชนบทก็เท่ากับคนหาเงินมาเป็นภาระของตัวเอง จะเห็นได้ว่าเพียงแค่จุดแรกก็ขัดแย้งอย่างมากกับคติความรักของคนชั้นกลางที่บูชาความรักที่แท้จริงมากกว่าการพูดถึงเงิน จึงไม่น่าแปลกใจที่พบว่าผู้หญิงในชนบท / ผู้หญิงชั้นล่างถูกโจมตีทางศีลธรรมตลอดเวลาว่าเป็นผู้หญิงเพราะเห็นแก่เงิน

หากพิจารณาในเชิงลึกจะพบว่าการบูชาเงินมากกว่าความรักเกิดจากเหตุผลเพื่อความมั่นคงของครอบครัว ไม่ใช่แค่สำหรับผู้หญิงเท่านั้นการเงินที่ผู้หญิงมีอำนาจในการตัดสินใจใช้จ่ายจะสนับสนุนครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น (ทั้งพ่อแม่และสามีของเขา) รวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว และที่สำคัญที่สุดคือทำให้เด็กมีการศึกษามากขึ้นกว่าเดิม

ปัจจัยสำคัญของเงิน

ปัจจัยสำคัญของเงิน

Urbanization and economic growth have made women used to be holders of money instead of men. Because having money equates to having the power to make family decisions, being dependent on husbands is not what women want to be, because they cost them negotiating costs and cannot make decisions.

So women are forged to stand up for themselves rather than leave their lives in the economic power of men. In a relationship between a man and a woman, if a man is drinking and intoxicated to the extent that it is financially affected, it may break up. But on the other hand, if a man has a small disadvantage that doesn’t affect his financial situation, the relationship will go on.

Moreover, while the novels of middle class women look forward to true love from a handsome gentleman. Factory’s novel focuses on men responsible for their families. Don’t gamble and drink alcohol here, a man who is seen as “nice”.

In the view of rural women, it is equal to those who earn money as their own burden. It can be seen that at the first point there is a strong contrast to the love motto of the middle class who worship true love rather than money. It is not surprising to see that rural women / downstairs women are constantly subjected to moral attacks as women for money.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่