เส้นทางของพวกเขาและดร.สตีเวนสัน

ได้ทำงานเป็นระบบ ก็สามารถพบรายงานทางการแพทย์หลังคลอดที่เกี่ยวข้องกันนี้ของเด็กๆ

ได้ทำงานเป็นระบบ

ได้ทำงานเป็นระบบ ที่สามารถยืนยันคําพูดของพวกเขาได้อย่าง

แม่นยํายังมีงานวิจัยอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด โดยวิธี

การสะกดจิตโดยนักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ถูกสะกด ฟื้นคืนความทรงจําในชาติก่อน

อันที่จริงการสะกดจิตโดยตัวมันเองไม่ได้อธิบายกระบวนการ พื้นความจําในชาติก่อน

หากแต่เป็นเพราะ เทคนิคที่เรียกว่า Pasture Regression Therapy (PRIL)

หมายถึงการรักษาโดยการฟิน ความทรงจําย้อนกลับไปยัง อดีตชาติ

ผู้ที่อยู่ภายใต้การรักษาแบบนี้ไม่ได้ มีลักษณะแตกต่างจะ การพิจารณาลักษณะคลื่นส

ให้ผู้ถูกสะกดเข้าสู่ภาวะการรัสแบบนี้ไม่ได้หลับไป และคลื่นสมองก็

ตกต่างจากสภาวะหลับนอกจากโดยอาศัยเกณะคลื่นสมอง

นักจิตวิทยาบางคนจะสามารถชักนํา เข้าสู่ภาวะการรู้สึกตัวในระดับต่างๆ

กันได้ดีกว่าการสะกดซึ่งในสภาวะเช่นนี้จะเหมือนกับสภาวะของการทํา

สมาธิของผู้ปฏิบัติธรรมแบบพุทธ หรือเต่ํา เราทราบ- ภายใต้สภาวะการรวบรวมสมาธิ

ผู้ถูกสะกด จะสามารถสัมผัสได้ถึงสมาธิระดับลึก ทําให้เขา สามารถรับรู้ประสบการณ์

ในอดีตได้ ในขณะที่ยังมีสติ ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน พวกเขายังสามารถ

จําอดีตชาติในหลายศตวรรษ ก่อน อย่างไรก็ดีเราอยากจะตั้งข้อสังเกตว่า

PRL เป็นเรื่องที่มีการถูกเถียงกันมากในหมู่นักวิชาการ

Their path and Dr. Stevenson

Working as a system Can find this related postpartum medical report of the children

Working as a system That can confirm their words like

Accuracy also has another type of research about reincarnation by means of

Hypnosis by psychologists in order to be spelled Recovering memories in the previous nation

In fact, hypnosis by itself does not explain the process. The first memory of the nation

But because Technique called Pasture Regression Therapy (PRIL)

Means treatment by fining Memories return to the past

Those who are under this kind of treatment cannot Have different characteristics Considering the wave characteristics

Let those who are spelled into this condition do not fall asleep And brain waves

Falls apart from sleeping conditions, except by using brain waves

Some psychologists will be able to draw Entering consciousness at various levels

Can be better than spelling, which in this condition is the same as the condition of doing

Meditation of Buddhist or Buddhist practitioners. We know – under concentration conditions

The person who is spelled can experience deep meditation, allowing him to experience.

In the past, while still being conscious Keep in mind the present They can also

Remember the past in many centuries. However, we would like to note that

PRL is a very controversial topic among scholars.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ในชาติก่อน และมักจะแสดงออกซึ่งความหวาดกลัวอย่างรุนแรง

phobia ที่ผิดปกติในสภาพแวดล้อมของครอบครัว ปัจจุบันหรือไม่อาจอธิบายได้

phobia

phobia จากเหตุการณ์ในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านี้พวกเขายัง รู้จักสิ่งต่างๆ

ที่ไม่เคยได้เรียนรู้หรือได้ฟังมาก่อน ในชีวิตนี้ ที่น่าแปลก อีกก็คือคําบอกเล่าของเด็กเหล่านี้

สามารถแสดงถึงความเกี่ยวข้อง กับ ชีวิตจริงหรือ เหตุการณ์ความตาย

ได้ในหลายกรณี ดร.สตีเวนสัน เขียนไว้ว่า “บ่อยครั้ง เด็กเหล่านี้ได้พูดถึงคนและเหตุการณ์ต่างๆ

ในชาติก่อน ซึ่งไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เป็นที่รู้จักในศตวรรษก่อนๆ แต่เป็นชีวิตที่จง

เป็นตัวตนที่สามารถชี้ชัดออกมาได้ทว่าเป็นผู้ซึ่งไม่เคยเป็นของคนในครอบครัวเด็กเอง

โดยสิ้นเชิงและเป็นผู้คนที่อยู่ต่างเจาะถิ่น ต่างแดน หรือในประเทศอื่นๆและที่แปลกมากๆคือ เด็กๆ

นี้สามารถพูดภาษาอื่นที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้” แต่ละแปลกมากๆ คือ เด็กๆ

เหล่าบันทึกไว้อย่างระมัดระวังถูกตรวจสอบและค้นคว้าอย่างรอบคอบเป็นพิเศษ

โดยคณะกรรมการของดร.สตีเวนสัน ท่านเองได้ตีพิมพ์หนังสือ ออกมาจํานวนหนึ่ง

ที่เขียนถึงบันทึกการค้นพบที่น่าแปลกใจ เหล่านี้ เช่นหนังสือชื่อ “เด็กๆ

ผู้สามารถจดจําชีวิตแต่ปางก่อน – คําถามเกี่ยว กับการระลึกชาติ”

หนังสือ “การระลึกชาติและชีววิทยา” เป็นต้นใน หนังสือเรื่อง

“รอยตําหนิแรกเกิด” ท่านมีรายงานถึง 200 กว่าราย ซึ่ง เด็กเหล่านี้

ได้อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับการตายในชาติก่อนเช่นว่า ถูกยิงหรือถูกแทง

ด้วยของมีคม ซึ่งตําแหน่งที่ถูกยิงหรือแทงนี้ ตรงกับรอยตําหนิแรกเกิด

In the previous nation and often expressed severe fear

abnormal phobia in the family environment Present or not able to explain

phobia from current events Moreover, they also Know things

That has never been learned or listened to before in this life. Surprisingly, the words of these children

Can show the connection with real life? Death event

In many cases, Dr. Stevenson wrote: “Often these children talk about people and events.

In the previous nation, which was not a life that was not known in previous centuries But it is life

Is an identifiable person who can never be a family member of a child

Completely and as people who live in foreign countries or in other countries and very strange is children.

This can speak another language that has never been heard before. “Each is very strange.

Carefully recorded, carefully examined and carefully researched

By the board of Dr. Stevenson You have published a book. Come out a number

Written to record these surprising findings, such as the book titled “Children

Who can remember the past life – questions about national remembrance “

The book “National Remembrance and Biology” etc. in the book

“First birth marks”. There are over 200 reports which these children

Explained in detail about death in the previous nation, such as Being shot or stabbed

With sharp objects that have been shot or stabbed Corresponding to the birth marks

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ในหนังสือเรื่อง “รอยตําหนิแรกเกิด”

ท่านมีรายงาน ถึง 200 กว่าราย ซึ่ง เด็กเหล่านี้ได้อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับการตายในชาติก่อนเช่นว่าถูกยิงหรือถูกแทง

ท่านมีรายงาน

ท่านมีรายงาน ด้วยของมีคม ซึ่งตําแหน่งที่ถูก ยิงหรือแทงนี้ ตรงกับรอยตําหนิแรกเกิดของพวก เขาและดร.สตีเวนสันก็สามารถพบ

รายงานทางการแพทย์หลังคลอด ที่เกี่ยวข้องกันนี้ของเด็กๆ ที่สามารถยืนยันคําพูดของพวกเขาได้อย่างแม่นยํา

ยังมีงานวิจัยอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด โดยวิธี การสะกดจิตโดยนักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ถูกสะกด

ฟื้นคืนความทรงจําในชาติก่อนอันที่จริงการสะกดจิตโดยตัวมันเองไม่ได้อธิบายกระบวนการ พื้นความจําในชาติก่อน

หากแต่เป็นเพราะ เทคนิคที่เรียกว่า Pasture Regression Therapy (PRIL) หมายถึงการรักษาโดยการฟิน

ความทรงจําย้อนกลับไปยัง อดีตชาติ ผู้ที่อยู่ภายหรือความผิดปกติแต่นปกติแต่แรกเกิด (birth defects)

ซึ่งสอดคล้องกับเด็กจําได้จากการระลึกง สตีเวนสิ้นอายุ 80 กว่าแล้ว ต้อง ที่เป็นของเด็กอายุระหว่าง 2 ปี ยุโรป เอเชีย และอเมริกา

ซึ่งน่าและล้องกับ รอยแผลที่ทําให้ถึงแก่ชีวิต ของการระลึกชาติของตนปัจจุบัน ศ.นพ.เอียน 80 กว่าแล้ว

ข้อมูลที่ท่านได้เก็บบันทึกไว้มีนับพันๆ ราย กอายุระหว่าง 2 ถึง 7 ปี ที่อาศัยอยู่ใน ตะวันออกกลาง,อเมริกา

ซึ่งน่าแปลกที่ว่า ความสามารถระลึก ได้ของเด็กเหล่านี้ จะค่อยๆ ลดน้อยลงเมื่อ ภายประมาณ 7 ปีขึ้นไป

เด็กเหล่านี้จะพูดขึ้นมาเองถึงชีวิต ในชาติก่อนของตน และต้องการจะกลับบ้านเดิมของตน คิดถึงแม่ หรือสามี

In the book “Birthmark marks”

You have reported more than 200 cases, in which these children have explained in detail about deaths in previous lives, such as being shot or stabbed.

With sharp objects in the correct position Shoot or stab this Which corresponds to their birth marks He and Dr. Stevenson can find

Postpartum medical report Related products of children That can confirm their words precisely

There is also another research about reincarnation by means of hypnosis by psychologists for the spelling.

Resurrected memories in a past life. In fact, self-hypnosis didn’t explain the process Memory in the past life

But because The technique called Pasture Regression Therapy (PRIL) refers to the treatment by fins.

The memory goes back to the past life, the birth, or the birth defects.

Which corresponds to the child recognized by the recall Steven had reached the age of 80, which must belong to children between the ages of 2 years, Europe, Asia and America.

Which should and with The wound that caused his death Of his national recall. Currently, Prof. Dr. Ian 80 is already over.

Information that you have recorded There are thousands of people aged between 2 and 7 years living in Middle East, America

Which is strange that Gift The output of these children will gradually decrease after about 7 years.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ซึ่งน่าและคล้องกับรอยแผลที่ทําให้ถึงแก่ชีวิต

ต้นเหตุ ของการระลึกชาติของตนปัจจุบัน ศ.นพ.เอียน 80 กว่าแล้ว ข้อมูลที่ท่านได้เก็บบันทึกไว้มีนับพันๆราย

ต้นเหตุ

ต้นเหตุ อายุระหว่าง 2 ถึง 7 ปี ที่อาศัยอยู่ใน ตะวันออกกลาง,อเมริกา ซึ่งน่าแปลกที่ว่าความสามารถระลึก

ได้ของเด็กเหล่านี้ จะค่อยๆ ลดน้อยลงเมื่อ ภายประมาณ 7 ปีขึ้นไป เด็กเหล่านี้จะพูดขึ้นมาเองถึงชีวิต

ในชาติก่อนของตน และต้องการจะกลับบ้านเดิมของตน คิดถึงแม่ หรือสามี ในชาติก่อนและมักจะแสดงออกซึ่งความหวาดกลัวอย่างรุนแรง (phobia)

ที่ผิดปกติในสภาพแวดล้อมของครอบครัว ปัจจุบัน หรือไม่อาจอธิบายได้จากเหตุการณ์ในปัจจุบัน

ยิ่งไปกว่านี้พวกเขายัง รู้จักสิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยได้เรียนรู้หรือได้ฟังมาก่อน ในชีวิตนี้ ที่น่าแปลก

อีกก็คือคําบอกเล่าของเด็กเหล่านี้สามารถแสดงถึงความเกี่ยวข้อง กับ ชีวิตจริงหรือ เหตุการณ์ความตาย

ได้ในหลายกรณี ดร.สตีเวนสัน เขียนไว้ว่า “บ่อยครั้ง เด็กเหล่านี้ได้พูดถึง คน และเหตุการณ์ต่างๆ

ใน ชาติก่อนซึ่งไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เป็นที่รู้จักในศตวรรษก่อนๆ แต่เป็นชีวิตที่จงเป็นตัวตนที่สามารถชี้ชัดออกมาได้

ทว่าเป็นผู้ซึ่งไม่เคยเป็น ของคนในครอบครัวเด็กเองโดยสิ้นเชิง และเป็นผู้คนที่อยู่ต่างเจาะถิ่นต่างแดน

หรือในประเทศอื่นๆ และที่แปลกมากๆ คือ เด็กๆ นี้สามารถพูดภาษาอื่นที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้”

แต่ละเหตก0 แปลกมากๆ คือ เด็กๆ เหล่าบันทึกไว้อย่างระมัดระวังถูกตรวจสอบและค้นคว้าอย่างรอบคอบเป็น

พิเศษ โดยคณะกรรมการของดร.สตีเวนสัน ท่านเองได้ตีพิมพ์หนังสือ ออกมาจํานวนหนึ่ง

ที่เขียนถึงบันทึกการค้นพบที่น่าแปลกใจ เหล่านี้ เช่นหนังสือชื่อ “เด็กๆ ผู้สามารถจดจําชีวิต

แต่ปางก่อน -คําถามเกี่ยวกับการระลึกชาติ” หนังสือ “การระลึกชาติและชีววิทยา” เป็นต้น

Which should be The wound that caused his death

The cause of his national remembrance. Currently, Prof. Ian 80, more than thousands of data that you have recorded.

The cause is between the ages of 2 to 7 years living in Middle East, America Which is surprising that the ability to recall

Yes, these children will gradually diminish after about 7 years, these children will speak up to their own lives.

In his former life And want to return to his former home, think of a mother or husband in the previous country and often express a severe phobia

That is unusual in the current family environment or cannot be explained by current events

Moreover, they also Know things That has never been learned or listened to before in this strange life

Another is that these children ‘s words can show their connection to real life. Death event

In many cases, Dr. Stevenson wrote: “These children often talk about people and events.

In the previous nation, which was not a life that was not known in previous centuries But a life that can be clearly identifiable

But who was never Of the entire family of the children themselves And is a people who live in different countries

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

การค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์อย่างถี่ถ้วน

แอมส ขมักเขม่น เกี่ยวกับเรื่องการกลับชาติมาเกิดเช่น ม.พริ้นซตั้ง มเวอร์จิเนีย ของอเมริกา

แอมส ขมักเขม่น

แอมส ขมักเขม่น ม.เอดินเบริกในสหราชอาณาจักร.ม แอง เตอร์ดัม ของเนเธอร์แลนด์, ม.ฟรายเบอร์กใน

เยอรมันนี เป็นต้น ๆ นักศึกษาจํานวนไม่น้อย ที่ได้ปริญญาเอก จากงานวิจัยในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และงานวิจัยเชิงวิชาการด้านจิตเวชศาสตร์ ได้ เปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วโดยสิ้นเชิง

งานวิจัยเหล่านี้ได้พิสูจน์อย่างเด่น ชัดว่า การกลับชาติมาเกิด ไม่ใช่นิยายลึกลับ หาก

แต่เป็นสถานภาพที่แท้จริง แห่งการดํารงอยู่ของ ชีวิตมนุษย์
ตัวอย่างหนึ่งของนักวิจัย

เรื่องนี้ได้แก่ ศ.นพ.เอียน สตีเวนสัน แห่งแผนกการศึกษาด้านบคลิกภาพภาควิชาจิตเวชศาสตร์ม.เวอร์ สหรัฐอเมริกา

โดยท่านได้เดินทางไปในที่ต่างๆ ทั่วโลกเป็นเวลากง – ปีเพื่อไปทําการสังเกต บันทึก

รวบรวมทดสอบ และ ต่างๆ ที่ได้พบ ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กที่ระลึกชีวิตในอนาคตเคลือบ และแยกแยะ

ผู้คน(birth marks)ได้ และมีรอยตําหนิแต่แรกเกิด birth meหรือความผิดปกติแต่นปกติแต่แรกเกิด (birth defects)

ซึ่งสอดคล้องกับเด็กจําได้จากการระลึกง สตีเวนสิ้นอายุ 80 กว่าแล้ว ต้อง ที่เป็นของเด็กอายุระหว่าง 2 ปี ยุโรป เอเชีย และอเมริกา

Medical research

AMS is often repulsed about the reincarnation, such as Princeton University in Virginia of America.

AMS is often repulsed at Edinburgh University in the United Kingdom, in the Netherlands’ Anterdam, in Freiburg University in the United Kingdom.

 Germany, for example, a small number of students Who has a Ph.D. From the research on the issue

Related to this And academic research in psychiatry has completely changed the face

These studies have clearly proved that reincarnation Not a mystery novel if

But is the true status Of the existence of human life
One example of a researcher

This story is Prof. Dr. Ian Stevenson of the Department of Education, Department of Psychiatry, University of Vermont.

In which he traveled to various places Around the world for Kong-year to observe the record

Collected, tested, and various that have been found, many of which are children that recall the future life, coated and distinguish

People can have birth marks and have birth marks or birth defects.

Which corresponds to the child remembered Steven had reached the age of 80, which must belong to children between the ages of 2 years, Europe, Asia and America.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

แรงบรรดารใจจากแรงผลักดันจากความเชื่อของมนุษย์

ความเข้าใจ ของแต่ละบุคคลจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก แต่ผลงานการศึกษาวิจัยของท่าน

ความเข้าใจ

ความเข้าใจ เป็นการนําเสนอเรื่องราวความจริงที่ขัดกันกับคําสอน และความเชื่อ

ทางศาสนาฮีบรู(ยิว)คริสต์และอิสลามความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดนี้เป็น

ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะในซีกโลกตะวันออก
ต่อมาในทศวรรตษหลังๆ ความเชื่อนี้ค่อยๆ ลดน้อยลง เนื่อง มาจากความศรัทธาต่อศาสนาที่เสื่อมถอย

อย่างรวดเร็ว และถูกแทนที่ด้วย แนวคิดทาง วิทยาศาสตร์วัตถุนิยม
คู่แฝดมากับลัทธิบริโภค นิยม ที่ขยายตัวอย่างสูงสุดในปัจจุบัน คนจํานวนมากมองศาสนาเป็นเพียงวัฒนธรรม

รูปแบบที่มีพิธีกกรรมต่างๆ อันยุ่งยาก พ้นสมัย ในโลกตะวันตกถึงกับปฏิเสธ

เรื่องการกลับชาติ มาเกิดโดยสิ้นเชิง มานานแล้ว และได้ลามปาม
มาถึงฝั่งตะวันออก จนกลายเป็นแนวคิดหลัก ไปแล้วในขณะนี้ คนเฒ่าคนแก่ที่เคยเชื่อเรื่องดังกล่าว

ก็ชักไม่แน่ใจในความเชื่อนี้เช่นกันแต่แล้ว จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงก็ปราย

วิทยาศาสตร์เอง เมื่อปรากฏว่า หลายปีมานมหา ในอเมริกา และยุโรป

กําลังทําการค้นคว้าวิจัยทางการแปลง ก็ปรากฏขึ้น ในโลก ๆ หลายปีมานี้มหาวิทยาลัยหลายแห่ง

The strength from the motivation of human beliefs

Individual understanding from scientists around the world But your research work

Understanding is a presentation of true stories that conflict with teachings and beliefs.

In Hebrew (Jewish) Christianity and Islam. The belief in reincarnation is

Widely accepted Since ancient times Especially in the Eastern Hemisphere
Later in the postwar period This belief gradually diminishes as a result of the faith of the fallen religion.

Quickly and replaced by materialistic science concepts
Twins come with consumerism that is currently expanding the most. Many people view religion as a culture.

A form of ritual that is complicated by the past in the Western world to the point of rejection

Reincarnation Was born entirely for a long time and had touched
Arrived on the east side Until becoming a key concept Gone now Old people who used to believe the matter

I was not sure about this belief as well, but then The beginning of the change is now fighting.

Science itself When it appeared that many years came to great in America and Europe.

In the course of researching, transformations have appeared in the world for many years.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

เอียนสตีเวนสัน lan Stevenson, M.D.

นักวิทยาศาสตร์ ที่ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “การจําอดีตชาติได้” และ “การกลับชาติมาเกิด” มานานกว่า 47 ปี

นักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ บอกว่าเมื่อท่านได้เสียชีวิต ดิจแล้ว นสพ.วอชิงตันโพสต์ ของสหรัฐอเมริกา ได้สดุดีว่า “ท่านเป็น ที่ทําการค้นคว้าหาหลักฐาน

เกี่ยวกับการจําอดีตชาติได้อย่าง การ ยากที่จะปฏิเสธได้” นสพ.เทเลกราฟ ของอังกฤษ กล่าว เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการศึกษาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด

ในยุค2000” การศึกษาวิจัยของ ศ.นพ.เอียนได้ดําเนินการมากว่า47 ปี ตั้งแต่ ก่อนปี 2503

ซึ่งท่านได้พบผู้ที่จําอดีตชาติได้ หรือผู้ที่สืบชาติมาเกิดใด จากชาติและศาสนาต่างๆทั่วโลก ทั้งในยุโรป

อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกา และทวีปเอเชีย (รวมทั้งประเทศไทย)
มากกว่า 3,000 ด้วย

การสนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัยเด็กที่จําอดีตชาติได้จํานวนมหาศาล ถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากเชสเตอร์ คาร์ลสัน (Chester Carlson) ผู้ คิดประดิษฐ์เครื่องถ่ายเอกสารให้พวกเราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้

เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสืบหากรณีศึกษา สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล หลักฐานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย ผลงานการ ศึกษาวิจัยของ ศ.นพ.เอียน ได้ตีพิมพ์ออกมาเป็นรายงานทางวิชาการ

ในนิตยสารชั้นนําทางวิทยาศาสตร์ หนังสือและตํารับตําราออกมาเป็น ระยะๆ ตั้งแต่ปี 2507 ถึงปัจจุบัน มากกว่า 200 เล่ม จนเป็นที่ยอมรับ

Ian Stevenson (Lan Stevenson, M.D.)

 scientist Who conducted research studies on “Recalling the past” and “Reincarnation” for over 47 years

 scientist Said that when he died, Digg, the Washington Post newspaper Of the United States of America praised, “He is the research base

About remembering the past as being difficult to refuse

In the 2000s “research studies of Prof. Dr. Ian has been operating for more than 47 years since before 1960.

Which you have found those who remember the past Or any person of birth From various nations and religions throughout the world, including Europe

America, Australia, Africa and Asia (Including Thailand)
More than 3,000 as well

The enormous amount of US $ 1 million has been spent in research of children of past lives.

From Chester Carlson, the inventor of photocopiers for us to use today

To be a cost of traveling to search for case studies, interviews and to collect data Evidence in countries around the world

To be used in research studies. The results of the study of Prof. Dr. Ian published as an academic report

In leading scientific magazines Books and receipts have been issued periodically since 1964 to the present. More than 200 books have been accepted.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ความเป็นมาของ ปริศนาเหล่านี้จากประวัติศาสตร์

การแก้ไข ก็จะมีต้อง ความเคารพและยอมรับนับถืออย่างสูงจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านม คงไม่มีใครปฏิเสธว่า

การแก้ไข

การแก้ไข คําตอบของ ปริศนาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อวิถีความเชื่อ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ

มนุษย์เราเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม การใช้ชีวิตประจําวัน ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และอื่นๆ อีกมาก

ดังนั้น การศึกษาค้นคว้าและพิสูจน์ความจริง ในปริศนาเหล่านี้จึงนับได้ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเป็นความต้องการ

ของมวลมนุษยชาติ สมควรจะได้รับการพิสูจน์ให้ได้มาซึ่งความ เจนและถูกต้องเสียที

ถึงแม้ว่า ความจริงที่ได้ จะทําให้พุทธาทางศาสนาสั่นคลอนวิถีความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนา

ก็ตามความจริงก็คือความอง ความเป็นจริงแล้ว เราจะเชื่อ คณะศึกษาวิจัยในหลาย มากกว่า5,000รายคําสอน

การพิสูจน์แล้ว โดย พุทธกําลังได้รับอคือความจริง ถ้าหากเราไม่เชื่อ และไม่ศรัทธาในเราจะเชื่อถือสิ่งใดได้อีก

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ ยในหลายประเทศ พบผู้จําอดีตชาติได้จากทั่วโลกแล้ว

รายคําสอนของพระพุทธเจ้ากําลังได้รับ เน์แล้ว โดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

ศาสนาลังได้รับการรับรองโดยวิทยาศาสตร์ เหมือน ของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

ที่ว่า “If there is any religion that co religion that could cope with modern scientific needs * would be Buddhism.” หมายถึง “ถ้าจะมีศาสนาใด

ที่รับมือกับ ความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบันได้ ศาสนานั้นก็น่าจะ เป็นศาสนาพุทธ

History Puzzles from history

The amendment will have to be highly respected and respected from the past history. No one would deny that

Editing the answers to these puzzles has influenced the way of beliefs. And the way of life of

Our human beings are very moral, ethical, daily life, art, culture, tradition and much more.

Therefore, research and proof of truth In these puzzles, it is considered to be very important as a need.

Of humanity Deserve to be proven to gain Jane and correctly defeated

Even though the truth was Will cause religious influence to shake, religious beliefs and beliefs

Anyway, the truth is In fact, we will believe in many research groups. More than 5,000 teachings

The testimony by the Buddhists is getting true. If we don’t believe And no faith in us can trust anything again

However, at present, in many countries Meet the people of the past

The teachings of the Lord Buddha were already received by modern science.

Religion is accredited by science, like Albert Einstein.

That “religion is a religion that can cope with modern scientific needs.” Means “if there is any religion

That can cope with current modern scientific needs That religion should be Is a Buddhist religion

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

การเป็นอยู่ที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์

ด้วยเหตุของชิีวิต ที่ว่าง ศ.นพ.เอียน สามารถบอกกับโลกว่า “ความที่คนเราตั้งแต่เกิดจนตาย และตั้งแต่อายจนจ.ปนั้น

ด้วยเหตุของชิีวิต  อาจจะไม่เป็นไปตามความเชื่อของศาสนาต่างๆ . ด้วยเหตุที่ว่า “การศึกษาวิจัยชี้ไปที่ ความมีอยู่ของชีวิตหลังกลับชาติมาเกิดใหม่ได้

คนเราสามารถจําความตาย คนเราสามารถกลับชาติมาเกิดใหม่ได้ ๑. อดีตชาติได้ และเวรกรรมมีจริงทั้งๆ

ที่ก่อนหน้านี้ ตัวห่าน ในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์ ท่านไม่เคยมีความเชื่อเกี่ยวกับ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมาก่อน

แต่เมื่อท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ ท่านก็ไม่ได้เอาความเชื่อทางศาสนามากีดกั้นความจริงที่พิสูจน์ได้

ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพราะท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ ถึงแม้ว่า ท่านจะทราบถึงธรรมชาติที่แท้จริง

เกี่ยวกับวงจรชีวิตของ คนเราว่าชีวิตหลังความตายมีอยู่จริง คนเราสามารถกลับชาติมาเกิดใหม่ได้จริง

คนเราสามารถจําอดีตชาติได้จริง และเวรกรรมมีจริง”ย้อนอดีตกำหนดอนาคต ความจริงก็คือความจริง

ถ้าหากเราไม่เชื่อและไม่ศรัทธาในความเป็นจริงแล้วเราจะเชื่อถือสิ่งใดได้อีกในช่วงเวลาสามท่านเช่นพระพุทธเจ้าสามถึงสี่พันปีที่ผ่านมา

มีผู้ที่ให้คําตอบเกี่ยว ปริศนาเหล่านี้ได้อย่างน่าเชื่อถือหลายท่าน เช่น พระพร ศาสดาของศาสนาพุทธ โมเสส ศาสดาของศ สีบร(ยิว)

พระเยซูคริสต์ ศาสดาของศาสนาคริสต์ และท่านนบีมุฮัมมัด ศาสดาของศาสนาอิสลาม เป็นต้น ทั้งนี้

จะเห็นได้ว่าผู้ที่สามารถให้คําตอบและคําอธิบายในปริศนาเหล่านี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จและมีเหตุมีผลน่าเชื่อถือ

Being born from human actions

As for the vacancy, Prof. Dr. Ian can tell the world that “Our people from birth to death And since embarrassed until that year

May not follow the beliefs of various religions. “Research studies point to The existence of life after reincarnation

People can remember death. People can be reincarnated. 1. The past and the fate are true.

Previously, the geese in Christian families You never have faith about The story of reincarnation was born before.

But when he was a scientist He did not take religious beliefs to obstruct the proven truth.

According to the scientific process Because you are a scientist even though you know the true nature

About the life cycle of People say that life after death exists. People can actually reincarnate.

People can actually remember the past. And fate is true. “Back to the past, define the future The truth is the truth

If we do not believe and do not believe in reality, then we can trust anything again in the three-time period, such as the Buddha three to four thousand years ago.

There are people who give answers. Many of these puzzles are credible, such as the blessing of the prophets of Buddhism, Moses, the prophet of Sephirath (Jew).

Jesus Christ Prophet of Christianity And the Prophet Muhammad Prophets of Islam etc.

It can be seen that those who can give answers and explanations in these puzzles in a comprehensive and reasonable manner, reliable

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ความคิดเห็นของนักปราชญ์โบราณ

ความเห็น ในนิยายกรีกโบราณ นักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงของโลกชาวกรีก อย่าง ไพทาพิธาคอรัส (Pythagorus) โซเครติส (Socrates) และ เพลโต จดว่าเป็นบุคคลสําคัญชั้นครที่นําเรื่องราวความคิดเกี่ยวกับการกอรัส หรือ พี่ธาคอรัส (Pythagory(Plato)

ความเห็น

ความเห็น ในแต่ละคนจัดว่าเป็นบุคคล เกิดใหม่และการระลึกชาติได้ ถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับพร์ให้กับบรรดาศิษย์และสาวกทั้งหลายแต่ถึงแม้ว่า ศ.นพ.เอียนสตีเวนสันจะถูกตราหน้าจากศา . ชนที่นับถือ ศาสนาฮีบรู (ยิว) ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม

ความคิดของเขาเป็นความคิดนอกรีต (Herasu หรือเป็นพวกนอกรีต (Heresies) ก็ตาม แต่ความ จริงที่ท่านได้พิสูจน์ และยืนยันในวันนี้ จะได้รับ การยอมรับอย่างกว้างขวาง ในวงการวิทยาศาสตร์ และจากผู้คนทั่วโลก การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “การจําอดีตชาติ

ได้” และ “การกลับชาติมาเกิด” ของ ศ.นพ.เอียนท่านก็ไม่ได้โน้มเอียง ไปกับความเชื่อทางศาสนา ท่านยังคงเป็นนักศึกษาค้นคว้าวิจัยที่เป็น กลาง เชื่อในความเป็นจริง และเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง ของโลกตลอดไป

สุดท้ายเมื่อท่านเสียชีวิต ท่านก็คงจะได้พบความจริง และได้ประจักษ์ชัดเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายด้วยตัวของท่าน เองแล้ว ไม่ต้องท่องเที่ยวสืบหาศึกษาวิจัยกรณีศึกษาใดๆ อีกต่อไป การศึกษาวิจัยของ ศ.นพ.เขียน สามารถ จริงเกี่ยวกับวงจรชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดกระทั่งเกิดใหม่นั้น อาจจะไม่ เหล่านี้”

Comments of ancient scholars

Commentary on ancient Greek novels The famous Greek philosopher of the world, Pythagorus, Socrates and Plato, is considered an important person who brings stories of ideas about the goras or Athit. Pythagory (Plato)

Each person’s opinion is classified as a person. New birth and national remembrance Transfer and disseminate to the disciples and disciples, but even though Prof. Dr. Ian Stevenson will be condemned by the Hebrews (Jews), Christianity and Islam.

His thoughts are heretic (Herasu or Heresies), but the truth he has proved And confirmed today will be widely accepted In science And from people around the world Research study on “Remembering the past

And “the reincarnation” of Prof. Dr. Ian. He was not inclined. With religious beliefs He is still a research student in the middle of believing in reality. And one of the greatest scientists of the world forever

Finally, when he died You will probably find the truth. And being clear about the life after death by yourself, not having to travel, investigate, research any case studies anymore That new birth may not be these “

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่