เปรต คืออะไร ? ทำกรรมอะไร ? ต้องไปเป็นเปรต

สันนิษฐาน

เปรต คืออะไร ? ทำกรรมอะไร ? ต้องไปเป็นเปรต ความเชื่อเกี่ยวกับญินได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวาง พระพุทธศาสนาถือว่าเกิดในภูมิจินฺตวิสัย

เป็นดินแดนของญินเพราะบาปที่ทำไว้ในญินบางประเภทญินข้างแรมขึ้นเป็นเทวดาบางประเภทขึ้นเป็นเปรต ข้างแรมเป็นเทวดาบางประเภทเป็นเปรตตลอดกาล ทางเข้าsagame666

ความตาย

เปรต คืออะไร ? ทำกรรมอะไร ?

ในบรรดาสัตว์โลกทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น 4 ประเภทเรียกว่า “การเกิด 4” ดังนี้

          ๑. ชลาพุชะ =เกิดในมดลูก (ชำแรกไส้มาเกิด)

          ๒. อัณฑชะ =เกิดในไข่

         ๓. สังเสทชะ =เกิดในเถ้าไคลที่ชุ่มชื้น (อุจาระของเน่า เช่นหนอนแมลงวันต่างๆ) เกิดในยางเหนียว ในเกสรดอกไม้

         ๔. โอปปาติกะ =เกิดในอากาศโดยเติบโตทันที (อุบัติแล้วโตเต็มวัยทันที) เปรต จัดอยู่ในประเภทนี้

ส่วนภพภูมินั้น เรียก “ภูมิ ๓๑” ประกอบด้วย

           อรูปภูมิ ๔ เป็นชั้นพรหม ชั้นสูง มีแต่จิตไม่มีตัวตน

           รูปภูมิ ๑๖ เป็นชั้นพหรมรองลงมา

           เทวภูมิ ๖ คือสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น (ชั้นที่ ๗ ไม่มีนะครับ คนเราเอามาพูดกันเอง)

           มนุษยภูมิ ๑ คือภพภูมิของมนุษย์มี ๑ เดียวเท่านั้นครับ และ

สุดท้าย อบายภูมิ ๔ ประกอบด้วย

         ๑. นรกภูมิ

         ๒. เปรตภูมิ เปรตอยู่ในภพภูมินี้ครับ

         ๓. อสุรกายภูมิ

         ๔. ดิรัจฉานภูมิ

ความเชื่อเกี่ยวกับญินได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวาง พระพุทธศาสนาถือว่าเกิดในภูมิจินฺตวิสัย เป็นดินแดนของญินเพราะบาปที่ทำไว้ในญินบางประเภทญินข้างแรมขึ้นเป็นเทวดาบางประเภทขึ้นเป็นเปรต ข้างแรมเป็นเทวดาบางประเภทเป็นเปรตตลอดกาล บางส่วนอยู่ในปราสาท

บางคนมีช้างม้าทาสและคานหามทองคำที่เดินทางไปในอากาศ บางคนมีอายุถึง 100 ปีบางคนมีอายุ 1,000 ปีบางคนมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ ไม่ได้กินข้าวแม้แต่เม็ดเดียวแม้แต่น้ำสักหยด

Some had elephants, slave horses, and golden staves that traveled through the air. Some people are 100 years old, some people 1000 years old, some live forever. Didn’t eat a single grain of rice, not even a drop of water.

ต้นเหตุ

จึงพอจะอธิบายได้ว่าญินเป็นคนที่ทำกรรมอย่างหนึ่ง. ซึ่งต้องรับผลกรรมเช่นอดอยากหิวโหยร้อนหรือหนาวมากเจ็บปวดมากและทรมานมากที่สุดแบ่งตามเปรตประเภทต่างๆดังนี้

So it can be explained that Jinn is a person who does a certain kind of deed. Which has to suffer karma, such as starvation, starving, heat or very cold, very painful and suffering the most, divided by various types of jinn as follows

แบ่งตามปิเปตวัตถุอรรถกถาแบ่งเป็น 4 ประเภท

* ปรทัตตุปชีวิกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ จากอาหารที่มีมนุษย์ให้ เช่น การเซ่นไหว้ เป็นต้น

* ขุปปีปาสิกเปรต คือ เปรตที่อดอยาก ทุกข์จากความหิวโหยอยู่เป็นนิจ

* นิชฌามตัณหิกเปรต คือ เปรตที่ถูกไฟเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอ

* กาลกัญจิกเปรต คือ เปรตในจำพวกอสุรกาย

ทางเข้าsagame666

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<