อริยสัจ 4 คืออะไร

อริยสัจ 4 คืออะไร ความจริงมี 4 ประการคือการมีอยู่ของความทุกข์ เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางสู่ความดับทุกข์ความจริงเหล่านี้เรียกว่าอริยสัจ 4

What is the Four Noble Truths? There are four truths: the existence of suffering. The cause of suffering, the cessation of suffering, and the way to the end of suffering, these truths are called the Four Noble Truths. ทางเข้าsagame666

อริยสัจ 4 คืออะไร

ความทุกข์
ความเป็นอยู่ของทุกข์การเกิดแก่เจ็บและตายล้วนเป็นความทุกข์ความเสียใจความโกรธและความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวลความกลัวและความผิดหวังเป็นความทุกข์การพลัดพรากจากคนที่รักเป็นความทุกข์ ความเกลียดชังคือความทุกข์ การยึดมั่นในราชาทั้ง 5 ล้วนเป็นทุกข์

The existence of suffering, birth, old pain and death are all suffering, sorrow, anger, and jealousy. Anxiety, fear and disappointment are suffering, separation from loved ones is suffering. Hate is suffering. All adherence to the five kings is suffering.

สมุทัย
นั่นคือเพราะความทุกข์เพราะความไม่จีรังผู้คนจึงไม่สามารถมองเห็นความจริงของชีวิตได้ พวกเขาจมอยู่ในเปลวไฟแห่งตัณหาความโกรธความอิจฉาความเศร้าความวิตกกังวลความกลัวและความผิดหวัง

That is, because of suffering, because of its transience, people cannot see the truth of life. They are immersed in the flames of lust, anger, envy, sadness, anxiety, fear and disappointment ทางเข้าsagame666.

นิโรธ
การเข้าใจความจริงของชีวิตนำไปสู่การหยุดความเศร้าโศกซึ่งนำมาซึ่งความสงบและความสุขด้วย

Understanding the truth of life leads to stopping grief, which also brings peace and happiness.

มรรค

เป็นหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ซึ่งเป็นอริยมรรคที่ 8 ซึ่งได้รับการหล่อหลอมให้มีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน. สตินำไปสู่สมาธิและปัญญาซึ่งปลดปล่อย จากความทุกข์และความเศร้าโศกทั้งหมดที่จะนำไปสู่ความสงบและความสุขพระเจ้าทรงเมตตาเราตลอดเส้นทางแห่งการตรัสรู้นี้

It is the road leading to the cessation of suffering, the eighth path that has been sustained for life. Mindfulness leads to concentration and wisdom which liberates. Out of all sorrows and sorrows that will lead to peace and happiness, God has mercy on us throughout this path of enlightenment.

ทางเข้าsagame666

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<