ความเชื่อต่างๆในทางชาติภพ

ความเชื่อต่างๆในทางชาติภพ การดับรอบของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการดับทั้งทุกข์และสุข…
และดับทั้งความตั้งใจ ในด้านดีทุกประการด้วย…ทั้งกายและจิตล้วนดับไปหมด

ความเชื่อต่างๆในทางชาติภพ

มีหลักฐานเรื่องการถามตอบเรื่องนี้ไว้อย่างนำสนใจในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงสยาม ในสมัยนั้น ความจริงจังของการดำเนินชีวิตเพื่อให้หลุดพ้นตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ยังเข้มข้นอยู่มาก แต่คนไทยหลายคนที่มุ่งดำเนินชีวิตให้สุดทางของศสนาได้ตัดสินใจบศาสนาใหม่ เมื่อได้
ตระหนักถึงความจริงบางอย่างที่ได้รับฟังจากหมอสอนศาสนาที่เจ้ามาเผยแผ่ในรณะนั้น ในยุคนั้นการเปลี่ยนศาสนานับว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่บรรยากาศการพูดคุยกันในหมู่ผู้รู้ ในชิงเปรียบเทียบหลักศสนาแบบใจกว้างก็มีอยู่เช่นกันนี่เป็นคุณปการอย่างหนึ่งของพระพุทรศสนาคือไม่ห้ามการเรียนรู้ศาสนาอื่น …

ดังนั้นในที่นี้จะได้สรุปประเด็นเนื้อความที่ท่านผู้รูในอดีตได้เปรียบเทียบกันไว้มาเล่าสู่กันฟัโดยสังเป… ในส่วนของพุทรศสนานั้น ถือกันว่พระพุทธเจ้าได้เวียนว่าย
ต่ายเกิดในภพภูมิต่างๆ มานับร้อยๆ ชาติ ได้รับรู้ชีวิตในร่งกายรูปแบบต่งๆ มาครบทุกประห ทั้งรูปแบบของสัตว์และมนุษย์ ทำให้พระองศ์เข้าใจในความป็นไปของชีวิตแห่งสรพสัตว์ทุกชนิด การบำเพ็ญทุกรกิริยาในเบื้องต้นของพระองค์นั้นเป็นความพยายามดับทุกข์และดับการเวียนว่ายตายเกิดที่นเบื่อหน่ายในความเห็นของพระองค์…

แต่ในที่สุดพระองค์ทรงดันพบถึงหางสายกลาง
ที่ชีวิตควรดำเนินไปกล่วคือท่ที่ที่เหมาะสและได้ส่วนกันทั้งกายและจิตไม่ใช่การทรมานกายฝ่ยเดียวหรือทรมานจิตฝ่ยเดียว…เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าได้เข้าสู่สภาพจิตที่หลุดพันจากทุกซ์ดังแต่พระองค์ยังไม่ถึงวาระการแตกดับทางร่างกาย… และเมื่อพรองศ์ทรงสิ้นพระชนป์แตกดับทาง
รำทายนั้นก็ถือกันว่าพระองค์สู่สภาพการดับโดยรอบที่เรียกกันว่ามหาปรินิพพาน…

Beliefs in various worlds The closing of the Buddha’s cycle is to end both suffering and happiness …
And extinguished the whole intention In all respects … in both the body and the mind.

Beliefs in various worlds
There is evidence of the question and answer to this matter in the reign of King Rama 6 of Siam. At that time, the seriousness of living for liberation in accordance with the principles of Buddhism. Still very intense But many Thai people who are focused on living their way to Sasana have made a new religion when they
Be aware of some of

the truths that have been heard by the missionaries you came to spread during that time. In those days, changing religion was a big matter. But the atmosphere of talking among those who know There are also generous philosophies to compete in. This is one of the virtues of Phra Phutthasana, which prohibits learning of other religions …

Therefore, here we will summarize the content of the stories that the people of the past have compared and share with each other by … As for Phutthasana Considered that the Lord Buddha was swimming
Born in hundreds of different regions, life has been realized in all forms and forms, including animals and humans. Causing His Majesty to understand the possibilities of the lives of all kinds of animals His initial asceticism was an effort to end suffering and to end the boredom of his death. In his opinion …

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่