บุพเพนิวาสานุสสติญาณ

 บุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ การระลึกชาติของตนเองการระลึกชาตินี้ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก็สามารถทำได้แต่มีข้อจำกัดคือ ระลึกไปได้ไม่กี่ชาติ ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ทรงสามารถระลึกชาติได้ไม่จำกัดจึงบรรลุพระอรหันต์ได้ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานต่างก็เป็นพื้นฐานของวิชชา 3 ทั้งสิ้นและการปฏิบัติธรรมสายพอง-ยุบกับสายนาม-รูปก็ไม่ได้เป็นวิปัสสนา / เห็นแจ้ง เพราะทั้ง 2 สายนั้นปฏิบัติได้เพียงบางส่วนสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นอนุปัสสนา / ตามเห็นเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าในขณะที่นักฟิสิกส์พยายามสร้างเครื่องมือใหม่กันขนานใหญ่ แล้วก็ไม่รู้ว่าอีกกี่พันปีจะสร้างสำเร็จ หรืออาจจะไม่สำเร็จเลยก็เป็นได้ ศาสนาพุทธสามารถทำมาตั้งนานแล้วถ้านับเอาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เข้าไปด้วยก็จะพบว่า พื้นที่ที่เป็นอินเดียและเนปาลในปัจจุบันมีคนสามารถเข้าไปในอดีตได้มานานแล้ว แต่เข้าไปด้วยกายละเอียดไม่ใช่กายเนื้อแบบฟิสิกส์ใหม่

ในกรณีที่นักฟิสิกส์ใหม่สามารถสร้างยานพาหนะที่มีความเร็วใกล้ความเร็วของแสงได้จริงๆนักฟิสิกส์ใหม่เชื่อว่า ด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Relative theory) ของไอน์สไตน์ (Einstein) จะทำให้พวกตนเข้าไปในอดีตได้นั้น ผมเห็นสอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์เก่าว่า ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน บุพเพนิวาสานุสสติญาณ

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ

The Lord Buddha is Recalling one’s own nation This remembrance of Brahman-Hinduism is possible, but there are limitations. Recalling only a few lives In comparison to the Lord Buddha, the Lord Buddha can remember the nation without limits, so he can achieve the Arhat,both meditation and Vipassana, all of which are the foundations of Enlightenment 3, and the practice of blending-collapsing with noun-shaped is not Vipassana. / Clear, because both lines can only operate partially, the 4th state of mind, which is a space / as seen only

It can be seen that while physicists try to create new tools in a big way. And do not know how many thousand years will be built successfully Or may not be successful at all Buddhism can be done for a long time,

if counting Brahmanism – Hinduism. Entered with will find that The area that is India and Nepal nowadays has been able to enter the past for a long time. But entered with a fine body, not a physical body like a new physics

In the case that a new physicist can actually create a vehicle with a velocity close to the speed of light, the new physicist believes that With Einstein’s Relative theory, it will allow them to enter the past. I agree with the old scientists that Absolutely impossible to do, but for different reasons

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่