ความทรงจําเหล่านั้นของเธอ

จะต้องหาย จากความเจ็บป่วยได้หมดแน่ แต่แม้เธอจะสามารถฟื้นความทรงจําที่ไม่ดี

จะต้องหาย

จะต้องหาย ในวัยเด็กได้เธอก็คง ป่วยอยู่ดี ดังนั้น ดร.ไวล์จึงตัดสินใจให้

เธอระลึกย้อนความทรงจำไปอีกในช่วงก่อนวัยเด็กของเธอในระหว่างช่วงของการรักษาครั้งหนึ่ง

เมื่อแคทเธอลีนอยู่ในภาวะถูกสะกดจิต ดร.ไวส์พูดกับเธอว่า “

กลับไป ณ เวลาที่อาการของคุณเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก” ดร.ไวส์มิได้คาดหวังว่า

จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป แคทเธอลีนพูดว่า “ฉันมองเห็นขั้นบันไดสีขาว

ทอดยาวขึ้นไปสู่อาคารที่มีเสามากมาย ด้านหน้าของมันกว้างขวาง มาก

แต่ไม่มีระเบียง ฉันใส่กระโปรงยาว และเสื้อคลุมยาว ที่ทําจาก ผ้าเนื้อหยาบ

ผมสีบลอนด์ของฉันถูกเป็นเปีย” ดร.ไวส์ไม่อาจเข้าใจ ความหมายที่เกี่ยวข้องกัน

ของเรื่องที่ได้ยินนี้ เขาจึงถามเธอว่า ตอน นั้นเป็นปีอะไร และเธอมีชื่อเรียกว่าอะไร

เธอตอบว่า “อารนด้า อายุ 18 ปี, ตอนนั้นเป็นปี 1863 ก่อนคริสตกาล

พื้นดินกันดาร, ร้อน และทุก แห่งเต็มไปด้วยทราย มีบ่อน้ําอยู่บ่อหนึ่ง

แต่ไม่มีแม่น้ํา น้ําไหลมาจาก ภูเขาลงมาสู่หุบเขา แคทเธอลีนได้ย้อนความทรงจําไปสู่ยุค 4,000 ปี

ก่อนในตะวันออกกลาง ชื่อของเธอไม่ใช่แคทเธอลีนและรูปลักษณ์ของ

เธอก็แตกต่างไปจากปัจจุบัน รูปหน้า ร่างกาย ทรงผม และเสื้อผ้าก็ไม่

เหมือนปัจจุบัน เธอสามารถจําภูมิประเทศที่เกี่ยวข้อง เสื้อผ้าและการ แต่งตัว

Those memories she

Must completely heal from illness But even if she is able to regain bad memories

Must be healed at a young age, she would still be sick, so Dr. Weil decided to give

She remembers memories of her childhood during her treatment period.

 When Catherine is in a hypnotic state Dr. Weiss said to her, “

Go back at the time your symptoms first occurred. “Dr. Weiss did not expect

What will happen next Catherine said “I can see the white steps

Led up to the building with many pillars. Its front is very spacious.

But without balcony I wear long skirts And a long coat made of coarse cloth

My blonde hair was plait. “Dr. Weiss couldn’t understand. Related definitions

Of this heard story He then asked her what year it was. And what is her name

She replied, “Arada is 18 years old, that time was 1863 BC.

The ground is arid, hot and everywhere is full of sand. There was a pond.

But no river flows from the mountains down to the valleys Catherine has returned his memories to the 4,000 years.

Before in the Middle East Her name is not Catherine and the appearance of

She is different from the current face, body, hairstyle and clothes.

Like the present She can remember the related landscape. Clothes and dressing

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

เดิมที่ในฐานะที่เป็นนักวิชาการ

จากระบบการศึกษา แบบเก่าท่านไม่ได้ สนใจเกี่ยวกับ Parapsychology (จิตวิทยาเปรียบเทียบ)

จากระบบการศึกษา

จากระบบการศึกษา ท่านไม่มีความ รู้และความสนใจแม้แต่น้อยในเรื่องการกลับชาติมาเกิด

แต่หนังสือเล่มคนงของท่าน ชื่อ Many Lives Many Masters

สามารถขายได้ 2 ล้าน6และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา

บทคัดย่อของ “ผงสือเล่มนี้มีความว่า “จิตเวชศาสตร์และอภิปรัชญา

กลืนกลายเข้าการทางด้วยกันในผู้ที่ครั้งหนึ่ง เคยยึดมั่นอย่างเหนียวแน่น”

ในวิธีก คลินิกด้านจิตเวชศาสตร์ จะพบว่าตนเองลังเลที่จะยอมรับการรักษา

แบบย้อนอดีตชาติ พลันเมื่อผู้ที่ถูกเขาสะกดจิต ได้เปิดเผยเรื่องราวในอดีตชาติ

ของเขาออกมาDr.Weiss บรรยายในหนังสือ Many Lives, Many Masters

เกี่ยวกับประวัติของคนไข้คนหนึ่งของเขา คือ แคทเธอลีน อายุราว 30 ปี

ในขณะนั้นเธอเข้ามาพบเขาที่คลินิกด้วยอาการเฉียบพลัน

จากการถูกความกลัวและความวิตกกังวลอย่างรุนแรง จู่โจม

เขาได้ให้การรักษาทางจิตเวชแบบเดิมแก่ เธอ นาน 1 ปี แต่ก็ไร้ผล

เธอเป็นคนใจแคบและ ปฏิเสธการใช้ยาใดๆ แต่สุดท้ายก็ยอมรับการรักษา

ด้วยการ สะกดจิตโดยไม่แน่ใจนัก ดร.ไวส์รู้สึกว่า สภาพจิตของแคทเธอลีนอาจ

จะเกี่ยวข้องกับ ความทรงจําที่เก็บกดไว้ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กของเธอ

เขา เชื่อว่าหากเธอสามารถฟื้นความจําเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตได้

ภาย ใต้การสะกดจิต ปัญหาก็จะแก้ตกไปได้ แล้วเธอก็จะเป็นอิสระจาก

Formerly, as an academic

From the education system Old style, you can’t Interested about Parapsychology (Comparative psychology)

From the education system You don’t have Knowing and even less interested in reincarnation

But his book, Many Lives Many Masters

Can sell 2 million 6 and has been translated into more than 20 languages

The abstract of “this book powder is “Psychiatry and metaphysics

Swallowed up the way together in those who once Used to hold firmly “

In the clinical approach in psychiatry Will find themselves hesitant to accept treatment

Back in the past Suddenly when those who were hypnotized Revealing stories of past lives

Of him came out, Dr.Weiss. Lectures in Many Lives, Many Masters

Regarding the history of one of his patients, Catherine, aged 30.

At that time, she came to see him at the clinic with acute symptoms.

From being attacked by terrible fears and anxiety

He has given her the same psychiatric treatment for 1 year but is in vain.

She is narrow-minded and Deny any medication But finally accepting treatment

With hypnosis without being sure Dr. Weiss felt that Catherine’s mental state may

Will involve The memory that has been suppressed since her childhood

He believes that if she can regain memories about past events

Under hypnosis Problems can be solved. Then she will be free from

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

มีทั้งยอมรับและคัดค้าน David Quigley คำกล่าวว่า

สําหรับเรื่องนี้ เขาพบข้อมูลจํานวนมหาศาล ในแวดวงของเขาในงานทดลองวิจัยเรื่องนี้

สําหรับเรื่องนี้

สําหรับเรื่องนี้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ว่า ในเขตแดน อามทรงจําของอดีตชาติ

นี้มีพื้นฐานอยู่บนประวัติบุคคล 6เหตุการณ์ ที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์

เขายังได้อ้างถึง งานสัมมนาวิจัยระหว่าง Helen Wambach, Marge Riedenและlan Stevenson

การศึกษา กรณีการระลึกชาติ 30 ราย เขากล่าวต่อไปว่าผู้ซึ่งยังคงปฏิเสธเรื่องนี้

อาจคิดว่าตนเองคิด อย่างเป็นวิทยาศาสตร์กว่า แต่จริงๆแล้วพวกเขากําลังติด

กับดักของหลักการที่ไร้เหตุผล ซึ่งเทียบได้กับความเชื่อของเหล่านักปราชญ์ใน

ศตวรรษที่ 16 ซึ่งยึดถืออย่างเหนียวแน่นในความเชื่อที่ว่า โลกเป็น

ศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลDr.Brian Weiss สําเร็จการศึกษาด้านจิตวิทยา

จาก มหาวิทยาลัยโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยเยล เป็นประธานของภาควิชา

จิตเวชศาสตร์ที่ศูนย์การแพทย์ Mount Sinai ในไมอามีท่านเป็นนักวิจัย

ที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านการใช้เทคนิก PRL หลังจากที่ท่านจบการศึกษา

ที่เยล ก็ไปเป็นผู้บรรยายที่ มหาวิทยาลัย พิทสเบรก และมหาวิทยาลัย

ไมอามีเมื่อท่านอายุได้ 80 ปี ท่านได้ตีพิมพ์หนังสือวิชาการกว่า 40 เล่ม

Have both accepted and opposed David Quigley.

For this matter He found enormous information. In his circles of research work on this subject

For this matter Which can prove that in the boundary of the past

This is based on personal history. 6 events that exist in history.

He also referred to Research seminar between Helen Wambach, Marge Rieden and Lan Stevenson.

The study of 30 national commemoration cases, he continued, said that those who still reject this matter

Might think that he thinks More scientifically But actually they are stuck

The trap of irrational principles Which can be compared to the beliefs of the wise men in

16th century, which held firmly in the belief that the world is

The center of the solar system. Dr.Brian Weiss. Graduated in psychology.

From Columbia University and Yale University Is the president of the department

Psychiatry at the Mount Sinai Medical Center in Miami. You are a researcher.

Which is most famous for using PRL techniques after you graduate

Yale went to be a lecturer at the University of Pittsburgh and the University.

Miami, when he was 80 years old, he published more than 40 academic books.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

เส้นทางของพวกเขาและดร.สตีเวนสัน

ได้ทำงานเป็นระบบ ก็สามารถพบรายงานทางการแพทย์หลังคลอดที่เกี่ยวข้องกันนี้ของเด็กๆ

ได้ทำงานเป็นระบบ

ได้ทำงานเป็นระบบ ที่สามารถยืนยันคําพูดของพวกเขาได้อย่าง

แม่นยํายังมีงานวิจัยอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด โดยวิธี

การสะกดจิตโดยนักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ถูกสะกด ฟื้นคืนความทรงจําในชาติก่อน

อันที่จริงการสะกดจิตโดยตัวมันเองไม่ได้อธิบายกระบวนการ พื้นความจําในชาติก่อน

หากแต่เป็นเพราะ เทคนิคที่เรียกว่า Pasture Regression Therapy (PRIL)

หมายถึงการรักษาโดยการฟิน ความทรงจําย้อนกลับไปยัง อดีตชาติ

ผู้ที่อยู่ภายใต้การรักษาแบบนี้ไม่ได้ มีลักษณะแตกต่างจะ การพิจารณาลักษณะคลื่นส

ให้ผู้ถูกสะกดเข้าสู่ภาวะการรัสแบบนี้ไม่ได้หลับไป และคลื่นสมองก็

ตกต่างจากสภาวะหลับนอกจากโดยอาศัยเกณะคลื่นสมอง

นักจิตวิทยาบางคนจะสามารถชักนํา เข้าสู่ภาวะการรู้สึกตัวในระดับต่างๆ

กันได้ดีกว่าการสะกดซึ่งในสภาวะเช่นนี้จะเหมือนกับสภาวะของการทํา

สมาธิของผู้ปฏิบัติธรรมแบบพุทธ หรือเต่ํา เราทราบ- ภายใต้สภาวะการรวบรวมสมาธิ

ผู้ถูกสะกด จะสามารถสัมผัสได้ถึงสมาธิระดับลึก ทําให้เขา สามารถรับรู้ประสบการณ์

ในอดีตได้ ในขณะที่ยังมีสติ ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน พวกเขายังสามารถ

จําอดีตชาติในหลายศตวรรษ ก่อน อย่างไรก็ดีเราอยากจะตั้งข้อสังเกตว่า

PRL เป็นเรื่องที่มีการถูกเถียงกันมากในหมู่นักวิชาการ

Their path and Dr. Stevenson

Working as a system Can find this related postpartum medical report of the children

Working as a system That can confirm their words like

Accuracy also has another type of research about reincarnation by means of

Hypnosis by psychologists in order to be spelled Recovering memories in the previous nation

In fact, hypnosis by itself does not explain the process. The first memory of the nation

But because Technique called Pasture Regression Therapy (PRIL)

Means treatment by fining Memories return to the past

Those who are under this kind of treatment cannot Have different characteristics Considering the wave characteristics

Let those who are spelled into this condition do not fall asleep And brain waves

Falls apart from sleeping conditions, except by using brain waves

Some psychologists will be able to draw Entering consciousness at various levels

Can be better than spelling, which in this condition is the same as the condition of doing

Meditation of Buddhist or Buddhist practitioners. We know – under concentration conditions

The person who is spelled can experience deep meditation, allowing him to experience.

In the past, while still being conscious Keep in mind the present They can also

Remember the past in many centuries. However, we would like to note that

PRL is a very controversial topic among scholars.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ในชาติก่อน และมักจะแสดงออกซึ่งความหวาดกลัวอย่างรุนแรง

phobia ที่ผิดปกติในสภาพแวดล้อมของครอบครัว ปัจจุบันหรือไม่อาจอธิบายได้

phobia

phobia จากเหตุการณ์ในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านี้พวกเขายัง รู้จักสิ่งต่างๆ

ที่ไม่เคยได้เรียนรู้หรือได้ฟังมาก่อน ในชีวิตนี้ ที่น่าแปลก อีกก็คือคําบอกเล่าของเด็กเหล่านี้

สามารถแสดงถึงความเกี่ยวข้อง กับ ชีวิตจริงหรือ เหตุการณ์ความตาย

ได้ในหลายกรณี ดร.สตีเวนสัน เขียนไว้ว่า “บ่อยครั้ง เด็กเหล่านี้ได้พูดถึงคนและเหตุการณ์ต่างๆ

ในชาติก่อน ซึ่งไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เป็นที่รู้จักในศตวรรษก่อนๆ แต่เป็นชีวิตที่จง

เป็นตัวตนที่สามารถชี้ชัดออกมาได้ทว่าเป็นผู้ซึ่งไม่เคยเป็นของคนในครอบครัวเด็กเอง

โดยสิ้นเชิงและเป็นผู้คนที่อยู่ต่างเจาะถิ่น ต่างแดน หรือในประเทศอื่นๆและที่แปลกมากๆคือ เด็กๆ

นี้สามารถพูดภาษาอื่นที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้” แต่ละแปลกมากๆ คือ เด็กๆ

เหล่าบันทึกไว้อย่างระมัดระวังถูกตรวจสอบและค้นคว้าอย่างรอบคอบเป็นพิเศษ

โดยคณะกรรมการของดร.สตีเวนสัน ท่านเองได้ตีพิมพ์หนังสือ ออกมาจํานวนหนึ่ง

ที่เขียนถึงบันทึกการค้นพบที่น่าแปลกใจ เหล่านี้ เช่นหนังสือชื่อ “เด็กๆ

ผู้สามารถจดจําชีวิตแต่ปางก่อน – คําถามเกี่ยว กับการระลึกชาติ”

หนังสือ “การระลึกชาติและชีววิทยา” เป็นต้นใน หนังสือเรื่อง

“รอยตําหนิแรกเกิด” ท่านมีรายงานถึง 200 กว่าราย ซึ่ง เด็กเหล่านี้

ได้อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับการตายในชาติก่อนเช่นว่า ถูกยิงหรือถูกแทง

ด้วยของมีคม ซึ่งตําแหน่งที่ถูกยิงหรือแทงนี้ ตรงกับรอยตําหนิแรกเกิด

In the previous nation and often expressed severe fear

abnormal phobia in the family environment Present or not able to explain

phobia from current events Moreover, they also Know things

That has never been learned or listened to before in this life. Surprisingly, the words of these children

Can show the connection with real life? Death event

In many cases, Dr. Stevenson wrote: “Often these children talk about people and events.

In the previous nation, which was not a life that was not known in previous centuries But it is life

Is an identifiable person who can never be a family member of a child

Completely and as people who live in foreign countries or in other countries and very strange is children.

This can speak another language that has never been heard before. “Each is very strange.

Carefully recorded, carefully examined and carefully researched

By the board of Dr. Stevenson You have published a book. Come out a number

Written to record these surprising findings, such as the book titled “Children

Who can remember the past life – questions about national remembrance “

The book “National Remembrance and Biology” etc. in the book

“First birth marks”. There are over 200 reports which these children

Explained in detail about death in the previous nation, such as Being shot or stabbed

With sharp objects that have been shot or stabbed Corresponding to the birth marks

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ในหนังสือเรื่อง “รอยตําหนิแรกเกิด”

ท่านมีรายงาน ถึง 200 กว่าราย ซึ่ง เด็กเหล่านี้ได้อธิบายในรายละเอียดเกี่ยวกับการตายในชาติก่อนเช่นว่าถูกยิงหรือถูกแทง

ท่านมีรายงาน

ท่านมีรายงาน ด้วยของมีคม ซึ่งตําแหน่งที่ถูก ยิงหรือแทงนี้ ตรงกับรอยตําหนิแรกเกิดของพวก เขาและดร.สตีเวนสันก็สามารถพบ

รายงานทางการแพทย์หลังคลอด ที่เกี่ยวข้องกันนี้ของเด็กๆ ที่สามารถยืนยันคําพูดของพวกเขาได้อย่างแม่นยํา

ยังมีงานวิจัยอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด โดยวิธี การสะกดจิตโดยนักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ถูกสะกด

ฟื้นคืนความทรงจําในชาติก่อนอันที่จริงการสะกดจิตโดยตัวมันเองไม่ได้อธิบายกระบวนการ พื้นความจําในชาติก่อน

หากแต่เป็นเพราะ เทคนิคที่เรียกว่า Pasture Regression Therapy (PRIL) หมายถึงการรักษาโดยการฟิน

ความทรงจําย้อนกลับไปยัง อดีตชาติ ผู้ที่อยู่ภายหรือความผิดปกติแต่นปกติแต่แรกเกิด (birth defects)

ซึ่งสอดคล้องกับเด็กจําได้จากการระลึกง สตีเวนสิ้นอายุ 80 กว่าแล้ว ต้อง ที่เป็นของเด็กอายุระหว่าง 2 ปี ยุโรป เอเชีย และอเมริกา

ซึ่งน่าและล้องกับ รอยแผลที่ทําให้ถึงแก่ชีวิต ของการระลึกชาติของตนปัจจุบัน ศ.นพ.เอียน 80 กว่าแล้ว

ข้อมูลที่ท่านได้เก็บบันทึกไว้มีนับพันๆ ราย กอายุระหว่าง 2 ถึง 7 ปี ที่อาศัยอยู่ใน ตะวันออกกลาง,อเมริกา

ซึ่งน่าแปลกที่ว่า ความสามารถระลึก ได้ของเด็กเหล่านี้ จะค่อยๆ ลดน้อยลงเมื่อ ภายประมาณ 7 ปีขึ้นไป

เด็กเหล่านี้จะพูดขึ้นมาเองถึงชีวิต ในชาติก่อนของตน และต้องการจะกลับบ้านเดิมของตน คิดถึงแม่ หรือสามี

In the book “Birthmark marks”

You have reported more than 200 cases, in which these children have explained in detail about deaths in previous lives, such as being shot or stabbed.

With sharp objects in the correct position Shoot or stab this Which corresponds to their birth marks He and Dr. Stevenson can find

Postpartum medical report Related products of children That can confirm their words precisely

There is also another research about reincarnation by means of hypnosis by psychologists for the spelling.

Resurrected memories in a past life. In fact, self-hypnosis didn’t explain the process Memory in the past life

But because The technique called Pasture Regression Therapy (PRIL) refers to the treatment by fins.

The memory goes back to the past life, the birth, or the birth defects.

Which corresponds to the child recognized by the recall Steven had reached the age of 80, which must belong to children between the ages of 2 years, Europe, Asia and America.

Which should and with The wound that caused his death Of his national recall. Currently, Prof. Dr. Ian 80 is already over.

Information that you have recorded There are thousands of people aged between 2 and 7 years living in Middle East, America

Which is strange that Gift The output of these children will gradually decrease after about 7 years.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ซึ่งน่าและคล้องกับรอยแผลที่ทําให้ถึงแก่ชีวิต

ต้นเหตุ ของการระลึกชาติของตนปัจจุบัน ศ.นพ.เอียน 80 กว่าแล้ว ข้อมูลที่ท่านได้เก็บบันทึกไว้มีนับพันๆราย

ต้นเหตุ

ต้นเหตุ อายุระหว่าง 2 ถึง 7 ปี ที่อาศัยอยู่ใน ตะวันออกกลาง,อเมริกา ซึ่งน่าแปลกที่ว่าความสามารถระลึก

ได้ของเด็กเหล่านี้ จะค่อยๆ ลดน้อยลงเมื่อ ภายประมาณ 7 ปีขึ้นไป เด็กเหล่านี้จะพูดขึ้นมาเองถึงชีวิต

ในชาติก่อนของตน และต้องการจะกลับบ้านเดิมของตน คิดถึงแม่ หรือสามี ในชาติก่อนและมักจะแสดงออกซึ่งความหวาดกลัวอย่างรุนแรง (phobia)

ที่ผิดปกติในสภาพแวดล้อมของครอบครัว ปัจจุบัน หรือไม่อาจอธิบายได้จากเหตุการณ์ในปัจจุบัน

ยิ่งไปกว่านี้พวกเขายัง รู้จักสิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยได้เรียนรู้หรือได้ฟังมาก่อน ในชีวิตนี้ ที่น่าแปลก

อีกก็คือคําบอกเล่าของเด็กเหล่านี้สามารถแสดงถึงความเกี่ยวข้อง กับ ชีวิตจริงหรือ เหตุการณ์ความตาย

ได้ในหลายกรณี ดร.สตีเวนสัน เขียนไว้ว่า “บ่อยครั้ง เด็กเหล่านี้ได้พูดถึง คน และเหตุการณ์ต่างๆ

ใน ชาติก่อนซึ่งไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เป็นที่รู้จักในศตวรรษก่อนๆ แต่เป็นชีวิตที่จงเป็นตัวตนที่สามารถชี้ชัดออกมาได้

ทว่าเป็นผู้ซึ่งไม่เคยเป็น ของคนในครอบครัวเด็กเองโดยสิ้นเชิง และเป็นผู้คนที่อยู่ต่างเจาะถิ่นต่างแดน

หรือในประเทศอื่นๆ และที่แปลกมากๆ คือ เด็กๆ นี้สามารถพูดภาษาอื่นที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้”

แต่ละเหตก0 แปลกมากๆ คือ เด็กๆ เหล่าบันทึกไว้อย่างระมัดระวังถูกตรวจสอบและค้นคว้าอย่างรอบคอบเป็น

พิเศษ โดยคณะกรรมการของดร.สตีเวนสัน ท่านเองได้ตีพิมพ์หนังสือ ออกมาจํานวนหนึ่ง

ที่เขียนถึงบันทึกการค้นพบที่น่าแปลกใจ เหล่านี้ เช่นหนังสือชื่อ “เด็กๆ ผู้สามารถจดจําชีวิต

แต่ปางก่อน -คําถามเกี่ยวกับการระลึกชาติ” หนังสือ “การระลึกชาติและชีววิทยา” เป็นต้น

Which should be The wound that caused his death

The cause of his national remembrance. Currently, Prof. Ian 80, more than thousands of data that you have recorded.

The cause is between the ages of 2 to 7 years living in Middle East, America Which is surprising that the ability to recall

Yes, these children will gradually diminish after about 7 years, these children will speak up to their own lives.

In his former life And want to return to his former home, think of a mother or husband in the previous country and often express a severe phobia

That is unusual in the current family environment or cannot be explained by current events

Moreover, they also Know things That has never been learned or listened to before in this strange life

Another is that these children ‘s words can show their connection to real life. Death event

In many cases, Dr. Stevenson wrote: “These children often talk about people and events.

In the previous nation, which was not a life that was not known in previous centuries But a life that can be clearly identifiable

But who was never Of the entire family of the children themselves And is a people who live in different countries

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

การค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์อย่างถี่ถ้วน

แอมส ขมักเขม่น เกี่ยวกับเรื่องการกลับชาติมาเกิดเช่น ม.พริ้นซตั้ง มเวอร์จิเนีย ของอเมริกา

แอมส ขมักเขม่น

แอมส ขมักเขม่น ม.เอดินเบริกในสหราชอาณาจักร.ม แอง เตอร์ดัม ของเนเธอร์แลนด์, ม.ฟรายเบอร์กใน

เยอรมันนี เป็นต้น ๆ นักศึกษาจํานวนไม่น้อย ที่ได้ปริญญาเอก จากงานวิจัยในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ และงานวิจัยเชิงวิชาการด้านจิตเวชศาสตร์ ได้ เปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วโดยสิ้นเชิง

งานวิจัยเหล่านี้ได้พิสูจน์อย่างเด่น ชัดว่า การกลับชาติมาเกิด ไม่ใช่นิยายลึกลับ หาก

แต่เป็นสถานภาพที่แท้จริง แห่งการดํารงอยู่ของ ชีวิตมนุษย์
ตัวอย่างหนึ่งของนักวิจัย

เรื่องนี้ได้แก่ ศ.นพ.เอียน สตีเวนสัน แห่งแผนกการศึกษาด้านบคลิกภาพภาควิชาจิตเวชศาสตร์ม.เวอร์ สหรัฐอเมริกา

โดยท่านได้เดินทางไปในที่ต่างๆ ทั่วโลกเป็นเวลากง – ปีเพื่อไปทําการสังเกต บันทึก

รวบรวมทดสอบ และ ต่างๆ ที่ได้พบ ซึ่งส่วนมากเป็นเด็กที่ระลึกชีวิตในอนาคตเคลือบ และแยกแยะ

ผู้คน(birth marks)ได้ และมีรอยตําหนิแต่แรกเกิด birth meหรือความผิดปกติแต่นปกติแต่แรกเกิด (birth defects)

ซึ่งสอดคล้องกับเด็กจําได้จากการระลึกง สตีเวนสิ้นอายุ 80 กว่าแล้ว ต้อง ที่เป็นของเด็กอายุระหว่าง 2 ปี ยุโรป เอเชีย และอเมริกา

Medical research

AMS is often repulsed about the reincarnation, such as Princeton University in Virginia of America.

AMS is often repulsed at Edinburgh University in the United Kingdom, in the Netherlands’ Anterdam, in Freiburg University in the United Kingdom.

 Germany, for example, a small number of students Who has a Ph.D. From the research on the issue

Related to this And academic research in psychiatry has completely changed the face

These studies have clearly proved that reincarnation Not a mystery novel if

But is the true status Of the existence of human life
One example of a researcher

This story is Prof. Dr. Ian Stevenson of the Department of Education, Department of Psychiatry, University of Vermont.

In which he traveled to various places Around the world for Kong-year to observe the record

Collected, tested, and various that have been found, many of which are children that recall the future life, coated and distinguish

People can have birth marks and have birth marks or birth defects.

Which corresponds to the child remembered Steven had reached the age of 80, which must belong to children between the ages of 2 years, Europe, Asia and America.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

แรงบรรดารใจจากแรงผลักดันจากความเชื่อของมนุษย์

ความเข้าใจ ของแต่ละบุคคลจากบรรดานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก แต่ผลงานการศึกษาวิจัยของท่าน

ความเข้าใจ

ความเข้าใจ เป็นการนําเสนอเรื่องราวความจริงที่ขัดกันกับคําสอน และความเชื่อ

ทางศาสนาฮีบรู(ยิว)คริสต์และอิสลามความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดนี้เป็น

ที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มาแต่โบราณกาล โดยเฉพาะในซีกโลกตะวันออก
ต่อมาในทศวรรตษหลังๆ ความเชื่อนี้ค่อยๆ ลดน้อยลง เนื่อง มาจากความศรัทธาต่อศาสนาที่เสื่อมถอย

อย่างรวดเร็ว และถูกแทนที่ด้วย แนวคิดทาง วิทยาศาสตร์วัตถุนิยม
คู่แฝดมากับลัทธิบริโภค นิยม ที่ขยายตัวอย่างสูงสุดในปัจจุบัน คนจํานวนมากมองศาสนาเป็นเพียงวัฒนธรรม

รูปแบบที่มีพิธีกกรรมต่างๆ อันยุ่งยาก พ้นสมัย ในโลกตะวันตกถึงกับปฏิเสธ

เรื่องการกลับชาติ มาเกิดโดยสิ้นเชิง มานานแล้ว และได้ลามปาม
มาถึงฝั่งตะวันออก จนกลายเป็นแนวคิดหลัก ไปแล้วในขณะนี้ คนเฒ่าคนแก่ที่เคยเชื่อเรื่องดังกล่าว

ก็ชักไม่แน่ใจในความเชื่อนี้เช่นกันแต่แล้ว จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงก็ปราย

วิทยาศาสตร์เอง เมื่อปรากฏว่า หลายปีมานมหา ในอเมริกา และยุโรป

กําลังทําการค้นคว้าวิจัยทางการแปลง ก็ปรากฏขึ้น ในโลก ๆ หลายปีมานี้มหาวิทยาลัยหลายแห่ง

The strength from the motivation of human beliefs

Individual understanding from scientists around the world But your research work

Understanding is a presentation of true stories that conflict with teachings and beliefs.

In Hebrew (Jewish) Christianity and Islam. The belief in reincarnation is

Widely accepted Since ancient times Especially in the Eastern Hemisphere
Later in the postwar period This belief gradually diminishes as a result of the faith of the fallen religion.

Quickly and replaced by materialistic science concepts
Twins come with consumerism that is currently expanding the most. Many people view religion as a culture.

A form of ritual that is complicated by the past in the Western world to the point of rejection

Reincarnation Was born entirely for a long time and had touched
Arrived on the east side Until becoming a key concept Gone now Old people who used to believe the matter

I was not sure about this belief as well, but then The beginning of the change is now fighting.

Science itself When it appeared that many years came to great in America and Europe.

In the course of researching, transformations have appeared in the world for many years.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

เอียนสตีเวนสัน lan Stevenson, M.D.

นักวิทยาศาสตร์ ที่ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “การจําอดีตชาติได้” และ “การกลับชาติมาเกิด” มานานกว่า 47 ปี

นักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ บอกว่าเมื่อท่านได้เสียชีวิต ดิจแล้ว นสพ.วอชิงตันโพสต์ ของสหรัฐอเมริกา ได้สดุดีว่า “ท่านเป็น ที่ทําการค้นคว้าหาหลักฐาน

เกี่ยวกับการจําอดีตชาติได้อย่าง การ ยากที่จะปฏิเสธได้” นสพ.เทเลกราฟ ของอังกฤษ กล่าว เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการศึกษาเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด

ในยุค2000” การศึกษาวิจัยของ ศ.นพ.เอียนได้ดําเนินการมากว่า47 ปี ตั้งแต่ ก่อนปี 2503

ซึ่งท่านได้พบผู้ที่จําอดีตชาติได้ หรือผู้ที่สืบชาติมาเกิดใด จากชาติและศาสนาต่างๆทั่วโลก ทั้งในยุโรป

อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกา และทวีปเอเชีย (รวมทั้งประเทศไทย)
มากกว่า 3,000 ด้วย

การสนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัยเด็กที่จําอดีตชาติได้จํานวนมหาศาล ถึง 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากเชสเตอร์ คาร์ลสัน (Chester Carlson) ผู้ คิดประดิษฐ์เครื่องถ่ายเอกสารให้พวกเราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้

เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสืบหากรณีศึกษา สัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล หลักฐานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัย ผลงานการ ศึกษาวิจัยของ ศ.นพ.เอียน ได้ตีพิมพ์ออกมาเป็นรายงานทางวิชาการ

ในนิตยสารชั้นนําทางวิทยาศาสตร์ หนังสือและตํารับตําราออกมาเป็น ระยะๆ ตั้งแต่ปี 2507 ถึงปัจจุบัน มากกว่า 200 เล่ม จนเป็นที่ยอมรับ

Ian Stevenson (Lan Stevenson, M.D.)

 scientist Who conducted research studies on “Recalling the past” and “Reincarnation” for over 47 years

 scientist Said that when he died, Digg, the Washington Post newspaper Of the United States of America praised, “He is the research base

About remembering the past as being difficult to refuse

In the 2000s “research studies of Prof. Dr. Ian has been operating for more than 47 years since before 1960.

Which you have found those who remember the past Or any person of birth From various nations and religions throughout the world, including Europe

America, Australia, Africa and Asia (Including Thailand)
More than 3,000 as well

The enormous amount of US $ 1 million has been spent in research of children of past lives.

From Chester Carlson, the inventor of photocopiers for us to use today

To be a cost of traveling to search for case studies, interviews and to collect data Evidence in countries around the world

To be used in research studies. The results of the study of Prof. Dr. Ian published as an academic report

In leading scientific magazines Books and receipts have been issued periodically since 1964 to the present. More than 200 books have been accepted.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่