ความเชื่อต่างๆ ในทางชาติภพ

การดับรอบของพระพุทธเจ้า นั้น เป็นการดับทั้งทุกข์และสุข
และดับทั้งความตั้งใจ ในด้านดีทุกประการด้วย ทั้งกายและจิตล้วนดับไปหมด

การดับรอบของพระพุทธเจ้า

การดับรอบของพระพุทธเจ้า มีหลักฐานเรื่องการถามตอบเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจใน สมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงสยาม ในสมัยนั้น ความจริงจังของ การดําเนินชีวิตเพื่อให้หลุดพ้นตามแนวทางของ พระพุทธศาสนา ยังเข้มข้นอยู่มาก แต่คนไทยหลายคนที่มุ่ง ดําเนินชีวิตให้สุดทางของศาสนาได้ตัดสินใจรับศาสนาใหม่ เมื่อได้ ตระหนักถึงความจริงบางอย่างที่ได้รับฟังจากหมอสอนศาสนาที่เข้า มาเผยแผ่ในขณะนั้น ในยุคนั้นการเปลี่ยนศาสนานับว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่บรรยากาศการพูดคุยกันใน หมู่ผู้รู้ในเชิงเปรียบเทียบหลักศาสนาแบบใจกว้างก็มีอยู่เช่นกัน นี้เป็นคุณูปการอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาคือไม่ห้ามการเรียน ศาสนาอื่น…

ดังนั้นในที่นี้จะได้สรุปประเด็นเนื้อความที่ท่านผู้รู้ในอดีต ได้เปรียบเทียบกันไว้มาเล่าสู่กันฟังโดยสังเขป… ในส่วนของ พุทธศาสนานั้น ถือกันว่าพระพุทธเจ้าได้เวียนว่าย ตายเกิดในภพภูมิต่างๆ มานับร้อยๆ ชาติ ได้รับรู้ ชีวิตในร่างกายรูปแบบต่างๆ มาครบทุกประเภท ทั้งรูปแบบของ สัตว์และมนุษย์ ทําให้พระองค์

เข้าใจในความเป็นไปของชีวิตแห่ง สรรพสัตว์ทุกชนิด การบําเพ็ญทุกรกิริยาในเบื้องต้น ของพระองค์นั้นเป็นความพยายามดับทุกข์และดับ การเวียนว่ายตายเกิดที่น่าเบื่อหน่ายในความเห็น ของพระองค์ แต่ในที่สุดพระองค์ทรงค้นพบถึงทางสายกลาง ที่ชีวิตควรดําเนินไปกล่าวคือท่าที่ที่เหมาะสมและได้ส่วนกันทั้งกาย และจิตไม่ใช่การทรมานกายฝ่ายเดียวหรือทรมานจิตฝ่ายเดียว เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าได้เข้าสู่สภาพจิตที่หลุดพ้น จากทุกข์ตั้งแต่พระองค์ยังไม่ถึงวาระการแตกดับ ทางร่างกาย และเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แตกดับทาง ร่างกายนั้นก็ถือกันว่าพระองค์เข้าสู่สภาพการดับโดยรอบที่เรียก กันว่ามหา

ปรินิพพาน…ต้นพบด้วยพระ หลังได้ศึกษาแฉะ คมรู้นี้ไม่ขึ้นอยู่กับ
องค์ได้ชี้บอกทางสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบด้า วิริยะของพระองค์เองไว้ให้แก่สาวกและคนรุ่นหลังได้ที่ ปฏิบัติตาม พระองค์ย้ําว่าทุกคนไปถึงได้ และความรู้นี้ได้ กาลเวลาคือเป็นจริงเสมอ แต่ทุกคนต้องปฏิบัติด้วยตนเองเท่า ไม่มีใครทําแทนใครได้ การดับรอบของพระพุทธเจ้า นั้นเป็นการดับทั้งทุกข์และสุข… และดับทั้งความ ตั้งใจในด้านดีทุกประการด้วย… ทั้งกายและจิต ล้วนดับไปหมด… เชื่อกันว่าพระองค์ไม่ต้องเวียนว่ายตาย เกิดอีกต่อไป..ถือเป็นการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง ไม่เกิดไม่ตาย ใดๆ อีกต่อไป ไม่สร้างสรรค์ ไม่ทําลาย ไม่รับรู้ไม่

เกี่ยวข้องกับสิ่งระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าได้เสวยภพชาติใน อดีตกาลมาจนถึงได้เข้าสู่มหาปรินิพพานเชื่อ กันว่านับได้ถึง อสงไขยแสนกัปป… พระพุทธศาสนา ปฏิเสธการกราบไหว้วัตถุหรือรูปเคารพทั้งปวง การนับถือผีหรือ บางสิ่งอาจจะมีอยู่จริง เพราะไม่ใช่ทางไปสู่ความ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางไสยศาสตร์ทุกชนิดเป็นสิ่งนอกศาสนาถึงแม้ว่า

ของพระพุทธเจ้า การสร้างพระพุทธเจ้า การสร้างพระพุทธรูปขึ้นภายหลัง
ของพุทธศาสนิกชนพระพุทธศาสนิกชนก็เพื่อระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า านั้น และในสมัยพุทธกาลไม่มีสิ่งเหล่านี้
เทธศาสนาที่แท้จริงไม่มีการปลุกเศกเครื่องรางของขลัง ทธเจ้าทรงให้สาวกนับถือพระธรรมที่พระองค์สั่งสอนเป็น อาแทนพระองค์ คําสอนของพระพุทธเจ้าได้สืบกันมาจาก ความทรงจําก่อนแล้วจึงจารึกไว้เรียกว่าพระไตรปิฎก อัน ประกอบด้วย พระสุตตันตปิฎก พระวินัยปิฎก และ พระอภิธรรมปิฎก พระพุทธศาสนายึดการปฏิบัติให้รู้แจ้งด้วย ปัญญาภายใน การปฏิบัติไต่จากหยาบไปสู่ละเอียด กล่าวคือ ศีล สมาธิปัญญา… พุทธศาสนามุ่งที่ทุกคนต้องปฏิบัติ

ขัดเกลาตนเอง พึ่งตนเอง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความ เพียรพยายามของตนเอง… การนับถือพระพุทธศาสนา ที่แท้จริงนั้นต้องมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การดับทุกข์อย่างไม่มีเหลือ คือทุกคนต้องมุ่งปรินิพพานเหมือนองค์ศาสดาเท่านั้นจึงจะได้พ้น ทุกข์จริงและหยุดการเวียนว่ายตายเกิด

Chapter 4 Beliefs in the World

The cycle of the Buddha Is both a suffering and happiness
And extinguish both intentions In all respects as well Both body and mind are all extinguished. “

There is evidence of asking to answer this matter very interesting in During the reign of King Rama VI of Siam in those days, the seriousness of Living in order to be free from the way of Buddhism is still very intense. But many Thai people who aim Living the ultimate way of religion has decided to accept a new religion when recognizing certain truths that have been heard by the missionary who entered. Came to propagate at that time In those days, changing religion was a very big deal. But the atmosphere of talking in Those who know the metaphorical, generous religion are also available. This is one of the contributions of Buddhism that is not forbidden to study other religions …

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ความเชื่อต่างๆในทางชาติภพ

ความเชื่อต่างๆในทางชาติภพ การดับรอบของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการดับทั้งทุกข์และสุข…
และดับทั้งความตั้งใจ ในด้านดีทุกประการด้วย…ทั้งกายและจิตล้วนดับไปหมด

ความเชื่อต่างๆในทางชาติภพ

มีหลักฐานเรื่องการถามตอบเรื่องนี้ไว้อย่างนำสนใจในสมัยรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงสยาม ในสมัยนั้น ความจริงจังของการดำเนินชีวิตเพื่อให้หลุดพ้นตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ยังเข้มข้นอยู่มาก แต่คนไทยหลายคนที่มุ่งดำเนินชีวิตให้สุดทางของศสนาได้ตัดสินใจบศาสนาใหม่ เมื่อได้
ตระหนักถึงความจริงบางอย่างที่ได้รับฟังจากหมอสอนศาสนาที่เจ้ามาเผยแผ่ในรณะนั้น ในยุคนั้นการเปลี่ยนศาสนานับว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก แต่บรรยากาศการพูดคุยกันในหมู่ผู้รู้ ในชิงเปรียบเทียบหลักศสนาแบบใจกว้างก็มีอยู่เช่นกันนี่เป็นคุณปการอย่างหนึ่งของพระพุทรศสนาคือไม่ห้ามการเรียนรู้ศาสนาอื่น …

ดังนั้นในที่นี้จะได้สรุปประเด็นเนื้อความที่ท่านผู้รูในอดีตได้เปรียบเทียบกันไว้มาเล่าสู่กันฟัโดยสังเป… ในส่วนของพุทรศสนานั้น ถือกันว่พระพุทธเจ้าได้เวียนว่าย
ต่ายเกิดในภพภูมิต่างๆ มานับร้อยๆ ชาติ ได้รับรู้ชีวิตในร่งกายรูปแบบต่งๆ มาครบทุกประห ทั้งรูปแบบของสัตว์และมนุษย์ ทำให้พระองศ์เข้าใจในความป็นไปของชีวิตแห่งสรพสัตว์ทุกชนิด การบำเพ็ญทุกรกิริยาในเบื้องต้นของพระองค์นั้นเป็นความพยายามดับทุกข์และดับการเวียนว่ายตายเกิดที่นเบื่อหน่ายในความเห็นของพระองค์…

แต่ในที่สุดพระองค์ทรงดันพบถึงหางสายกลาง
ที่ชีวิตควรดำเนินไปกล่วคือท่ที่ที่เหมาะสและได้ส่วนกันทั้งกายและจิตไม่ใช่การทรมานกายฝ่ยเดียวหรือทรมานจิตฝ่ยเดียว…เชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าได้เข้าสู่สภาพจิตที่หลุดพันจากทุกซ์ดังแต่พระองค์ยังไม่ถึงวาระการแตกดับทางร่างกาย… และเมื่อพรองศ์ทรงสิ้นพระชนป์แตกดับทาง
รำทายนั้นก็ถือกันว่าพระองค์สู่สภาพการดับโดยรอบที่เรียกกันว่ามหาปรินิพพาน…

Beliefs in various worlds The closing of the Buddha’s cycle is to end both suffering and happiness …
And extinguished the whole intention In all respects … in both the body and the mind.

Beliefs in various worlds
There is evidence of the question and answer to this matter in the reign of King Rama 6 of Siam. At that time, the seriousness of living for liberation in accordance with the principles of Buddhism. Still very intense But many Thai people who are focused on living their way to Sasana have made a new religion when they
Be aware of some of

the truths that have been heard by the missionaries you came to spread during that time. In those days, changing religion was a big matter. But the atmosphere of talking among those who know There are also generous philosophies to compete in. This is one of the virtues of Phra Phutthasana, which prohibits learning of other religions …

Therefore, here we will summarize the content of the stories that the people of the past have compared and share with each other by … As for Phutthasana Considered that the Lord Buddha was swimming
Born in hundreds of different regions, life has been realized in all forms and forms, including animals and humans. Causing His Majesty to understand the possibilities of the lives of all kinds of animals His initial asceticism was an effort to end suffering and to end the boredom of his death. In his opinion …

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ความจริงก็คือความจริง

ความจริงก็คือความจริง ถ้าหากเราไม่เชื่อ และไม่ศรัทธาใน
ความเป็นจริงแล้ว เราจะเชื่อถือสิ่งใดได้อีก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้
คณะศึกษาวิจัยในหลายประเทศ พบผู้จำอดีตชาติได้จากทั่วโลกแล้ว
มากกว่า 5.00 รายคำสอนของพระพุทธเจ้ากำลังได้รับ
การพิสูจน์แล้ว โดยวิทยาศสตร์สมัยใหม่ ศาสนา
พุทธกำลังได้รับการรับรอง โดยวิทยาศาสตร์ เหมือน
ดังคำกล่าวของ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ที่ว่ “If there
is any religion that could cope with modern scientifc needs
it would be Buddhism.” หมายถึง “ถ้จะมีศาสนาใด ที่รับมือกับ
ความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบันได้ศาสนานั้นก็นำจะ
ศ.นพ.เอียนสตีเวนสั้น(an Stevenson, M.D.) นักวิทยาศาสตร์
ที่ทำการศึกษาริจัยเกี่ยวกับ “การจำอดีตชาติได้” และ
“การกลับชาติมาเกิด” มานานกว่า 47ปี เมื่อท่านได้เสียชีวิต

ความจริงก็คือความจริง

The truth is the truth If we don’t believe And do not believe in
In fact What else can we trust, however, today?
Faculty of research in many countries Found past-life remembers from around the world
More than 5.00 cases, the teachings of the Lord Buddha are being received
Proven By modern science, religion
Buddhists are currently being certified. By science like
As said by Albert Einstein that “If there

is any religion that could cope with modern scientifc needs
it would be Buddhism. “means” If any religion cope with
The need for modern science. Now, religion brings
Prof. Dr. Ian Stevenson, M.D., scientist
Who conducted research about “Remembering past lives” and
“Reincarnation” for over 47 years, when he died

More than 5.00 cases, the teachings of the Lord Buddha are being received
Proven By modern science, religion
Buddhists are currently being certified. By science like
As said by Albert Einstein that “If there
is any religion that could cope with modern scientifc needs
it would be Buddhism. “means” If any religion cope with
The need for modern science. Now, religion brings
Prof. Dr. Ian Stevenson, M.

 

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ในช่วงเวลาสามถึงสี่พันปีที่ผ่านมา

ในช่วงเวลาสามถึงสี่พันปีที่ผ่านมา มีผู้ที่ให้คำตอบเกี่ยวกับ
ปริศนาเหล่านี้ได้อย่างนำเชื่อถือหลายท่าน เช่น พระพุทธเจ้า
ศาสดาของศสนาพุทธ โมเสส ศาสดาของศาสนา
ฮีบรู (ยิว) พระเยชูคริสต์ ศาสดาของศาสนาคริสต์
และท่านนบีมุฮัมมัด ศาสดาของศาสนาอิสลาม
เป็นต้น ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ผู้ที่สามารถให้คำตอบและคำอธิบายใน
ปริศนาเหล่านี้ด้อย่างเบ็ดเสร็จและมีเหตุมีผลน่าเชื่อถือก็จะมีผู้คนให้
ความเคารพและยอมรับนับถืออย่างสูง
จากประวัติศสตร์ที่ผ่านมา คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ในช่วงเวลาสามถึงสี่พันปีที่ผ่านมา คำตอบของ
ปริศนาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อวิถีความเชื่อ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
มนุษย์เราเป็นอยมาก ทั้งทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม
การใช้ชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และอื่นๆ อีกมาก ดังนั้นกาศึกษาคันควและพิสูจน์ความจริง
ในปริศนาเหล่นี้จึงนับได้วมีความสำคัญอย่างยิ่งเป็นความต้องการ
ของมวฌมนุษชาติ สมควรจะได้รับการพิสูจน์ให้ได้มาซึ่งความจริง ที
ชัดเจนและถูต้องเสียทีถึงแม้ว่ความจริงที่ได้

ในช่วงเวลาสามถึงสี่พันปีที่ผ่านมา

In the last three to four thousand years, there are people who give answers about
These puzzles can be trusted by many, like the Lord Buddha.
The Prophet of Buddhism, Moses, the Prophet of Religion
Hebrew (Jewish) Jesus Christ Christianity
And the Prophet Muhammad Islamic religion
For example, it can be seen that those who can provide answers and explanations in
These riddles are complete and reliable, there will be people to
Highly respected and respectedral and ethical.
Daily life, art, cultu
From a history of history No one would deny that the answer of
These puzzles have influenced the way of belief. And the way of life of
We humans are very moral and ethical.
Daily life, art, culture and tradition
And many more. Therefore, study the cars and prove the truth
In these mysteries, it is of great importance as a need.
Of Manusat Deserving of the truth
Clear and must be conquered, even though the fact obtained

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

การระลึกชาติเกิดขึ้นได้ 2 วิธี

การระลึกชาติเกิดขึ้นได้ 2 วิธี

การระลึกชาติเกิดขึ้นได้ 2 วิธี

1. ระลึกชาติได้ด้วยการฝัน

2. ระลึกชาติด้วยสมาธิ ฌาณ ญาณ

เมื่อฝึกบรรลุถึงจตุตถฌาน ทําใจให้สบายๆ ใช้กระแสจิต ค่อยๆ หยั่งลึกเข้าสู่ภวังค์ลึกลงๆ เรื่อยๆ ค่อย ๆ ย้อนนึกจากปัจจุบัน ถอยหลังไปอดีตจนถึงเมื่อยังเด็ก แล้วค่อยๆ ปล่อยใจให้ลึกลงไป ติดตามกระแสความรู้สึกที่หยั่งรู้อยู่ในขณะนั้นทําใจให้เข้า ระดับเดียวกันกับภาวะความละเอียดอ่อนนั้น จะเข้าง จากชาติหนึ่ง ถอยกลับไปอีกชาติหนึ่ง

ถามละเอียดอ่อนนั้น จะเข้าใจภาวะนั้น

ในช่วงแรกๆ ที่ฝึกนั้น จะเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้น แต่ เมื่อฝึกจนพลังจิตแข็งแกร่งแล้วก็จะเห็นเป็นภาพได้ชัดเจนเหมือน ภาพยนต์ เมื่อได้พบเห็นแล้วก็จะเข้าใจภาวะนิสัยเดิมในชาติก่อนๆ อันฝังแน่นเป็นอนุสัย-สันดาน ในชาติปัจจุบัน เราก็นํามาปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น ที่ดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เรื่องการระลึกชาติได้เป็นเรื่องธรรมดาทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธ เจ้า พระอัครมหาสาวก พระมหาสาวก พระสาวก

พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ ตลอดจนปุถุชนคนธรรมดา อย่างเราๆ ก็สามารถระลึกชาติได้ ถ้าหากได้รับการฝึกฝน ทางจิต ด้วยการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม หรือบริกรรมภาวนาแบบใดๆ ก็ตามไม่จํากัดด้วยว่าจะนับถือ ศาสนาอะไรสามารถระลึกชาติได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่บางท่านไม่ต้อง ฝึกอะไร พอเกิดมาก็ระลึกชาติได้แล้วก็มี อย่างที่เราได้ยินข่าวจาก สื่อต่างๆ ซึ่งบุคคลที่ระลึกชาติได้ ไม่ได้มีเฉพาะชาวพุทธเท่านั้น ยังมีชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนา ก็สามารถระลึกชาติ ได้ แต่คนทั่วไป มักจะระลึกได้เพียงชาติหรือสองชาติเท่านั้น ไม่ สามารถจะระลึกชาติได้อย่างนับไม่ถ้วนเป็นอเนกชาติ เหมือน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงมี

บุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณแห่งการระลึกชาติ มากกว่าสัตว์โลกทั้งปวง ซึ่งกระผมจะได้นําเรื่องราวมาให้ การระลึกชาติเกิดขึ้นได้ 2 วิธี

ท่านได้อ่านต่อไป

ได้มีผู้เคยสัมภาษณ์ผู้ระลึกชาติได้มาหลายรายและได้นําคํา อั้มภาษณ์นั้นๆมาเขียนหลายเรื่องแล้ว แต่ไม่มีเรื่องใดดูจะอัศจรรย์ ดังเรื่องของผู้ระลึกชาติได้เท่าท่านนี้เลย ทั้งนี้เพราะท่าน เป็นพระเถระที่ใช้ชีวิตสมณเพศทั้งหมดอยู่กับการ ปฏิบัติ จนบางครั้งแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งกลางป่า กลางดง และเนื่องจากผลของการปฏิบัติธรรม จึง ทําให้ท่านสามารถระลึกชาติย้อนหลังไปได้อีกหลายสิบชาติ ท่านผู้ นี่คือ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ่งเป็นศิษย์เอกที่เลิศในทาง ทั้งหลายในปัจจุบัน อภิญญาของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะบูรพาจารย์ของพระเถระ

There are 2 ways to remember a nation
There are 2 ways to remember a nation

1. Remember the nation by dreaming.

2. Recall the nation with meditation

When practicing to reach the Four Seasons Cause the mind to relax, use telepathy, slowly penetrate into the deep and deep reverie, gradually recalling from the present. Go back to the past until you were young and slowly let your heart down. Follow the flow of intuition at the moment. Make your heart understand. At the same level as the sensitive state, going from one nation back to another

That delicate question Will understand that condition

In the beginning, the training was just a feeling that occurred, but when trained until the psychic strength is strong, then it will be clearly seen as a movie. When seen, then will understand the original habits in previous lives. Ingrained into character-trait In the present life We bring to improve Improve That is good and then improved

Regarding the remembrance of the nation, it is common in Buddhism. Whether it is the Lord Buddha The individual Buddha, the Great Buddha, the Great Girl, the disciples

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

ชาติที่แล้วเราเป็นอะไร

ชาติที่แล้วเราเป็นอะไร

ชาติที่แล้วเราเป็นอะไร ที่สมาคมหลังจากการประชุมตามปกติทุกวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยงจะเสร็จสมบูรณ์ ยังมีเวลาที่จะหันมาถกเถียงกฎแห่งความจริงเกี่ยวกับกรรมในยุคนี้มีหลายคนที่สนใจและเชื่อ แต่หลายคนยังสงสัยเกี่ยวกับ “กรรมแห่งชีวิตในอดีต” หรือกรรมก่อนหน้าของชีวิตก่อนหน้านี้

ติดตามในชีวิตนี้เพราะบางคนในวันนี้มีความประพฤติดีไม่ควรจริงจังดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะพูดเหมือนกำปั้นทุบตีเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นสาเหตุที่ไม่สามารถระบุได้ก็มักจะถือว่าเป็นวัตถุ ของชีวิตที่ผ่านมา

ดังนั้นจึงมีทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่า “กรรมในอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องจริง” แต่อีกฝ่ายยังสงสัยไม่มากนักบางคนไม่เชื่อเลยดังนั้นจึงมีการถกเถียงกันในหมู่คนที่อ่านหนังสือใน “กฎแห่งกรรม”

เมื่อเพื่อนที่เป็นผู้ศรัทธาในกรรมในชีวิตที่ผ่านมาและเป็นเลขานุการของสมาคมผู้เขียนบอกเพื่อนว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนธรรมดาที่มีความเห็นต่างกัน การถกเถียงเกี่ยวกับความจริงและเหตุผลของเรื่องนี้คือวิสัยทัศน์ที่ดี

เพราะมันเป็นวิธีที่ชัดเจนที่จะพิจารณาในอนาคตวันหนึ่งเขาจะเคลียร์ข้อสงสัยของเขาขาวดำ จากนั้นอาจจะทิ้งข้อสงสัยทั้งหมดแต่มันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติโดยบังเอิญผู้เขียนได้รับจดหมายพร้อมกับบันทึกเกี่ยวกับกรรมในอดีต

ซึ่งมีหลักฐานการเชื่อเหตุการณ์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าถ้าคุณได้อ่านและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอาจจะช่วยบรรเทาข้อสงสัยบางอย่างได้เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นและไม่นานก่อนที่จะมีพยานยังคงอยู่ มีหลักฐานมากขึ้น ถือเป็นเรื่องบังเอิญหรือเหนือธรรมชาติผู้เขียนได้รับเรื่องนี้ในเวลาหลังจากรู้ว่าคนส่วนใหญ่กำลังถกเถียงเรื่องกรรมของชีวิตที่ผ่านมาหรือไม่

ชาติที่แล้วเราเป็นอะไร

In the past life, we were nothing to the association after the usual meeting every Thursday before noon to complete. There is still time to debate the law of truth about karma. In this era,

many people are interested and believed. But many people still wonder about “Karma of past life” or previous karma of previous life

Follow in this life, because some people today are well-behaved, should not be taken seriously, so there is no doubt that he will speak like a fist-bashing.When nothing happens, unidentified reasons are often considered objects. Of past lives

Therefore both sides believed that “Karma in the past is true”, but the other side is still very skeptical, some do not believe at all. Therefore, there is debate among people who read the book in the “Law of Karma”

When a friend who believes in karma in past lives and is the secretary of the association, the author tells a friend that it is normal for ordinary people with different opinions. The debate about the truth and the reason for this is a good vision.

Because it is a clear way to consider in the future, one day he will clear his black and white doubts. It may then leave all the doubts, but it is a supernatural coincidence. The author received a letter with a record of past karma.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

วิทยาศาสตร์เก่าว่า ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

วิทยาศาสตร์เก่าว่า ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน

วิทยาศาสตร์เก่าว่า ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์โต้แย้งอย่างไม่มีหลักวิชาการสำหรับผมเองโต้แย้งโดยหลักการจากทางศาสนาพุทธว่า เราสามารถเข้าไปในอดีตได้ด้วยการปฏิบัติธรรม โดยจะมีลักษณธะคล้ายๆ กับการดูภาพยนต์เราไม่มีทางไปยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนั้นได้

สำหรับในกรณีที่นักฟิสกส์ใหม่อย่างจะเห็นอดีตจริงๆ ก็ต้องขับยานออกไปจากโลกแล้วใช้กล้องส่องดูหรือบันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วเท่านั้นในทุกๆ วันถ้าเรามองเห็นดวงอาทิตย์ในอดีตที่ 8 นาทีกว่านิดๆ มาแล้วเพราะแสงของดวงอาทิตย์นั้นเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลกของเราโดยเดินทางด้วยเวลา 8 นาทีกว่านิดๆ

ในกรณีที่นักดาราศาสตร์เห็นการระเบิดของ ซูเปอร์โนวา(Super Nova) ก็ไม่ใช่การระเบิดในปัจจุบันนี้แต่อาจเป็นการระเบิดเมื่อหลายล้านพันปีแสงมาแล้วก็ได้ ซึ่งระยะทางที่ว่านี้ เกินจินตนาการของมนุษย์ว่า มันจะยาวนานซักแค่ไหนกันเชียว

ในกรณีที่นักฟิสิกส์ใหม่สามารถสร้างยานพาหนะที่มีความเร็วใกล้ความเร็วของแสงได้จริงๆนักฟิสิกส์ใหม่เชื่อว่า ด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพของ ไอน์สไตน์ นั้นมีความเป็นไปได้สูงที่สุดเพราะไม่มีทฤษฏีอะไรมากมายกว่าอันอื่นๆ

วิทยาศาสตร์เก่าว่า

Old science says Absolutely not absolutely possible, but for different reasons.
Old science says While scientists argue without academic principles. For me, I argue by the Buddhist principles that We can enter the past by practicing Dharma. Which will have a similar feature

With watching movies, we have no way to interfere with the events that have already occurred.

In the case of new physicians like to really see the past Had to drive a vehicle out of the world and use a camera to look at or record events already Days.

If we could see the sun in the past at 8 minutes, a little bit ago, because the light of the sun traveled from the sun to our planet by traveling a little more than 8 minutes

In the event that astronomers saw the explosion of Supernova (Super Nova) is not an explosion today, but it may be an explosion millions of light years ago. Which this distance Beyond the human imagination that How long will it last?

In the case that a new physicist can actually create a vehicle with a velocity close to the speed of light, the new physicist believes that With Einstein’s theory of relativity the highest possibility is because there is no more theory than any other.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ

 บุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ การระลึกชาติของตนเองการระลึกชาตินี้ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูก็สามารถทำได้แต่มีข้อจำกัดคือ ระลึกไปได้ไม่กี่ชาติ ถ้าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ทรงสามารถระลึกชาติได้ไม่จำกัดจึงบรรลุพระอรหันต์ได้ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานต่างก็เป็นพื้นฐานของวิชชา 3 ทั้งสิ้นและการปฏิบัติธรรมสายพอง-ยุบกับสายนาม-รูปก็ไม่ได้เป็นวิปัสสนา / เห็นแจ้ง เพราะทั้ง 2 สายนั้นปฏิบัติได้เพียงบางส่วนสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นอนุปัสสนา / ตามเห็นเท่านั้น

จะเห็นได้ว่าในขณะที่นักฟิสิกส์พยายามสร้างเครื่องมือใหม่กันขนานใหญ่ แล้วก็ไม่รู้ว่าอีกกี่พันปีจะสร้างสำเร็จ หรืออาจจะไม่สำเร็จเลยก็เป็นได้ ศาสนาพุทธสามารถทำมาตั้งนานแล้วถ้านับเอาศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เข้าไปด้วยก็จะพบว่า พื้นที่ที่เป็นอินเดียและเนปาลในปัจจุบันมีคนสามารถเข้าไปในอดีตได้มานานแล้ว แต่เข้าไปด้วยกายละเอียดไม่ใช่กายเนื้อแบบฟิสิกส์ใหม่

ในกรณีที่นักฟิสิกส์ใหม่สามารถสร้างยานพาหนะที่มีความเร็วใกล้ความเร็วของแสงได้จริงๆนักฟิสิกส์ใหม่เชื่อว่า ด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Relative theory) ของไอน์สไตน์ (Einstein) จะทำให้พวกตนเข้าไปในอดีตได้นั้น ผมเห็นสอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์เก่าว่า ทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดแต่ด้วยเหตุผลที่ต่างกัน บุพเพนิวาสานุสสติญาณ

บุพเพนิวาสานุสสติญาณ

The Lord Buddha is Recalling one’s own nation This remembrance of Brahman-Hinduism is possible, but there are limitations. Recalling only a few lives In comparison to the Lord Buddha, the Lord Buddha can remember the nation without limits, so he can achieve the Arhat,both meditation and Vipassana, all of which are the foundations of Enlightenment 3, and the practice of blending-collapsing with noun-shaped is not Vipassana. / Clear, because both lines can only operate partially, the 4th state of mind, which is a space / as seen only

It can be seen that while physicists try to create new tools in a big way. And do not know how many thousand years will be built successfully Or may not be successful at all Buddhism can be done for a long time,

if counting Brahmanism – Hinduism. Entered with will find that The area that is India and Nepal nowadays has been able to enter the past for a long time. But entered with a fine body, not a physical body like a new physics

In the case that a new physicist can actually create a vehicle with a velocity close to the speed of light, the new physicist believes that With Einstein’s Relative theory, it will allow them to enter the past. I agree with the old scientists that Absolutely impossible to do, but for different reasons

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

โรคหัวใจ และระดับชั้นสูงมากความตายของเขาเป็นการชดใช้หนี้

เพราะเขาชื่อ Avrom และลูกสาวคุณก็มีชื่อตามเขา ลูกชายคณ.ส. ชีวิตด้วย โรคหัวใจ หัวใจเขามีความสําคัญมากทีเดียว เพราะมันพลิก กลับเหมือนหัวใจไก่เขาได้เสียสละแทนคุณอย่างมากเพราะเขารักคุณ จิตของเขามาจากระดับชั้นสูงมากความตายของเขาเป็นการชดใช้หนี้

แทนบิดาของเขา เขายังอยากให้คุณรู้ว่า ยารักษาโรคทั้งหลาย มีผล รักษาโรคได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ซึ่งก็จํากัดมาก” ข้อความเหล่านี้ ทําให้ดร.ไวส์ ตกตะลึงมากเนื่องจากแคทเธอลีนเองไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยว กับตัวเขามาก่อนเลย รวมทั้งไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับครอบครัวของเขา เรื่องเศร้าที่สุดในชีวิตของเขาคือ โรคหัวใจ และ ความตายเมื่อแรกเกิดของ

ลูกชายคนแรกของเขาสภาพหัวใจของเขาอยู่ในภาวะอันตราย เพียงแค่ 10 วันแรกที่คลอดออกมา ซึ่งเป็นเรื่องที่พบได้เพียงหนึ่งใน 10 ล้านเท่านั้นเขาเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 23 วันส่วนบิดาของ ดร.ไวส์เสีย ชีวิตด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และท่านมีชื่อว่า Avrom! หลังจากนั้นอีก 4 เดือนลูกสาวของ ดร.ไวส์ก็คลอดออกมา เธอมีชื่อว่า Amy ตามชื่อคุณปู่ที่ล่วงลับไป เนื่องจากแคทเธอลีนและดร.ไวส์ไม่ใช่โรคหัวใจ

Because his name is Avrom and your daughter is named after him. Son, K. Life, with heart disease. His heart is very important because it turned like a chicken’s heart. He has made many sacrifices for you because he loves you. His mind comes from a very high level. His death is a debt repayment.

In place of his father He also wants you to know that All medicines can only cure a certain degree of disease. Which is very limited. “These statements Causing Dr. Weiss Shocking, because Catherine herself didn’t know anything about With him before Including not knowing anything about his family The saddest thing in his life is Death at the birth of

His first son, the state of his heart, was in danger of just the first 10 days he was born. Which is only one in 10 million. He died at the age of 23, while Dr. Weiss’s father died of acute myocardial infarction. And your name is Avrom! After another 4 months, the daughter of Dr. Weiss was born. She was named Amy after the name of the deceased grandfather. Because Catherine and Dr. Weiss are not

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

จิตใจมนุษย์ และ ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์

ดร.ไวส์ได้ยินได้ฟังจากแคทเธอลีน ในระหว่างการรักษา แบบ PRL นั้นยังมีเรื่อง ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ ด้วย เช่นแคทเธอลีน จําได้ว่า ในขณะเมื่อพบกับความตายความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ 

ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ จิตของเธอจะลอยออกมาอยู่ เหนือร่างกายเธอเสมอแล้วก็ถูกเรียกกลับไปสู่โลกของจิตวิญญาณโดย “แสงแห่งความเมตตา” และในช่วงนี้เธอยังได้สัมผัสกับ “ผู้ ดูแล” จิตวิญญาณหลายๆ ท่าน ซึ่งท่านเหล่านี้สามารถสื่อสารและ ส่งข่าวสารด้านจิตวิญญาณมายัง

ดร.ไวส์โดยผ่านแคทเธอลีน และใน ระหว่างที่อยู่ภายใต้การสะกดจิตนี้ แคทเธอลีนได้เรียนรู้ เข้าใจสิ่งต่างๆ มากยิ่งกว่าในช่วงชีวิตตามปกติของเธอเสียอีก ดร.ไวส์ เองก็ค่อยๆ คลายความลังเลสงสัยในความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต ในชาติก่อนตามไปด้วยครั้งหนึ่งในช่วง PRL

แคทเธอลีน จําได้ถึงความตายในชาติ หนึ่งของเธอ เมื่อหลายศตวรรษก่อน ในขณะที่จิตของเธอถูกนําไปสู่ แสงสว่างแห่งความเมตตาที่เธอคุ้นเคยนั้นเธอก็ได้รับข่าวสารหนึ่งเพื่อ ถึงต่อมายัง ดร.ไวส์ ดังมีความว่า “บิดาของคุณกําลังอยู่ที่นี่ เช่นเดียว กมลูกชายของคุณ เขายังเด็กมาก บิดาคุณบอกว่าคุณน่าจะรู้จักเขา

Dr. Weiss heard it from Catherine. During the PRL treatment, there is still the mystery of human life. For example, Catherine remembered that at the time of death

Your mind will float out. Always above her body and is called back to the spirit world by “Light of Mercy” and during this period, she also touched with many “caretakers” spirit, which these people can communicate and Sending spiritual messages to

Dr. Weiss by Catherine and during this hypnosis. Catherine learned Understand things Even more than during her normal life, Dr. Weis gradually reluctantly doubts her beliefs about life. In the former life, followed by one time during the PRL

Catherine recognized the death of her life centuries ago. While her mind was led to The light of compassion that she was familiar with then received a message to arrive at Dr. Weiss, saying, “Your father is here, just like your son. He is very young Your father said you should know him.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่