การระลึกชาติคืออะไรและทําอย่างไร ถึงระลึกชาติด้ด้วยตัวเอง

การเวียนว่ายตายเกิด ตามคําสอน ของพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งมีจริงการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ใช่ตายแล้วสูญหรือตาย

แล้วเกิดตามแบบอารมณ์เกิดดับอย่างที่บางคนเข้าใจเป็นปัญหาใหญ่และเก่าแก่ปัญหาหนึ่งที่ชาวโลกถกเถียง กันมา ทั้งในอดีตและปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ดี ปัญหานี้เมื่อสรุป ทางเข้าsagame666

แล้วมีสาระสําคัญดังนี้ เชื่อว่าตายแล้วสูญ

  1. เชื่อว่าตายแล้วเกิดและวิญญาณเที่ยง คือ เคยเกิดเป็น อะไร ก็เกิดเป็นสิ่งนั้นตลอดไป
  2. เชื่อว่าตายแล้วเกิดและวิญญาณไม่เที่ยง จะเกิดเป็นอะไร ก็ได้แล้วแต่กรรมที่ทําไว้ ความเชื่อในข้อ 3 นี้เป็นความเชื่อของชาว พุทธและฮินดูทั่วๆ ไป

การเวียนว่ายตายเกิดตามคําสอนของพระ พุทธศาสนาเป็นสิ่งมีจริง ไม่ใช่ตายแล้วสูญหรือ ตายแล้วเกิดตามแบบอารมณ์เกิดดับอย่างที่บาง คนเข้าใจ และพยายามเผยแพร่ให้ผู้อื่นเข้าใจดัง ความคิดเห็นของตน

การเวียนว่ายตายเกิด

จริงอยู่คําสอนของพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวถึงเรื่องการ เวียนว่ายตายเกิดนั้นไม่ใช่สาระสําคัญที่จะทําให้หลุดรอดพ้นหรือ ชําระจิตให้บริสุทธิ์ได้ แต่ก็เป็นรากฐานสําคัญที่จะปูพื้น ให้จิตมีศีลธรรมและเชื่อในกฎแห่งกรรม ซึ่งเป็นอุบาย วิธีหนึ่งที่จะให้จิตสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ควรแก่การงานที่จะน้อมไป สู่สัจจธรรม ให้จิตบริสุทธิ์หลุดรอดพ้นในที่สุดได้ ทางเข้าsagame666

การพิสูจน์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั้น นอกจากจะปฏิบัติ ตามหลักการจัดระบบจิตของพระพุทธศาสนาให้บรรลุญาณทิพย์ จักขุ บุพเพนิวาสานุสติญาณ และจุตปปาตญาณแล้วยังมีอีกวิธี หนึ่งคือสะกดจิต การสะกดจิตทําให้ระลึกชาตินั้นมีขอบเขตจํากัด อย่างสูง ระลึกได้เพียง 5 ชาติเท่านั้น การระลึกชาติด้วยวิธี การสะกดจิตมักจะมีการผิดพลาดเรื่องตัวเลขและ คําพูด ส่วนเหตุการณ์ไม่ค่อยผิดพลาด

แต่อย่างไรก็ดี การระลึกชาติด้วยการสะกดจิตยังมีทาง พิสูจน์จากตัวบุคคลและสถานที่อยู่ในขณะนี้ได้ ประการหนึ่ง และ อีกประการหนึ่ง พิสูจน์จากบาดแผลที่ตายในอดีตชาติจนปรากฏ ในชาตินี้มีทั้งแผลเป็นไฝ ปาน และความเจ็บปวดตรงบาดแผล อดีตชาติให้ปรากฏอยู่

ผู้คงแก่เรียนในพระพุทธศาสนาบางคนไม่เชื่อว่าการสะกด จิตจะทําให้ระลึกชาติได้ ทั้งนี้เพราะเชื่อมั่นตามตําราหรือทฤษฎี มากเกินไปโดยลืมความจริงว่ามีบางคนทั้งที่เป็นชาวพุทธและต่าง ศาสนาระลึกชาติได้เอง โดยไม่ต้องจัดระบบจิตแต่ประการใด

การระลึกชาติหรือบุพเพนิวาสนุสติญาณเป็นการใช้พลังจิต หยั่งรู้ถึงขันธ์ (ทั้งของตนเองและผู้อื่น) ที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนๆ

การระลึกชาติอาจจะเกิดได้ 2 วิธี

1. ระลึกชาติได้ด้วยการฝัน

2. ระลึกชาติด้วยสมาธิ ฌาณ ญาณ

เมื่อฝึกบรรลุถึงจตุตถฌาน ทําใจให้สบายๆ ใช้กระแสจิต ค่อยๆ หยั่งลึกเข้าสู่ภวังค์ลึกลงๆ เรื่อยๆ ค่อย ๆ ย้อนนึกจากปัจจุบัน ถอยหลังไปอดีตจนถึงเมื่อยังเด็ก แล้วค่อยๆ ปล่อยใจให้ลึกลงไป ติดตามกระแสความรู้สึกที่หยั่งรู้อยู่ในขณะนั้นทําใจให้เข้า ระดับเดียวกันกับภาวะความละเอียดอ่อนนั้น จะเข้าง จากชาติหนึ่ง ถอยกลับไปอีกชาติหนึ่ง

ถามละเอียดอ่อนนั้น จะเข้าใจภาวะนั้น

ในช่วงแรกๆ ที่ฝึกนั้น จะเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้น แต่ เมื่อฝึกจนพลังจิตแข็งแกร่งแล้วก็จะเห็นเป็นภาพได้ชัดเจนเหมือน ภาพยนต์ เมื่อได้พบเห็นแล้วก็จะเข้าใจภาวะนิสัยเดิมในชาติก่อนๆ อันฝังแน่นเป็นอนุสัย-สันดาน ในชาติปัจจุบัน เราก็นํามาปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น ที่ดีแล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เรื่องการระลึกชาติได้เป็นเรื่องธรรมดาทางพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธ เจ้า พระอัครมหาสาวก พระมหาสาวก พระสาวก

พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ ตลอดจนปุถุชนคนธรรมดา อย่างเราๆ ก็สามารถระลึกชาติได้ ถ้าหากได้รับการฝึกฝน ทางจิต ด้วยการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดินจงกรม หรือบริกรรมภาวนาแบบใดๆ ก็ตามไม่จํากัดด้วยว่าจะนับถือ ศาสนาอะไรสามารถระลึกชาติได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่บางท่านไม่ต้อง ฝึกอะไร พอเกิดมาก็ระลึกชาติได้แล้วก็มี อย่างที่เราได้ยินข่าวจาก สื่อต่างๆ ซึ่งบุคคลที่ระลึกชาติได้ ไม่ได้มีเฉพาะชาวพุทธเท่านั้น ยังมีชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนา ก็สามารถระลึกชาติ ได้ แต่คนทั่วไป มักจะระลึกได้เพียงชาติหรือสองชาติเท่านั้น ไม่ สามารถจะระลึกชาติได้อย่างนับไม่ถ้วนเป็นอเนกชาติ เหมือน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงมี

บุพเพนิวาสานุสติญาณ ญาณแห่งการระลึกชาติ มากกว่าสัตว์โลกทั้งปวง ซึ่งกระผมจะได้นําเรื่องราวมาให้

ท่านได้อ่านต่อไป

ได้มีผู้เคยสัมภาษณ์ผู้ระลึกชาติได้มาหลายรายและได้นําคํา อั้มภาษณ์นั้นๆมาเขียนหลายเรื่องแล้ว แต่ไม่มีเรื่องใดดูจะอัศจรรย์ ดังเรื่องของผู้ระลึกชาติได้เท่าท่านนี้เลย ทั้งนี้เพราะท่าน เป็นพระเถระที่ใช้ชีวิตสมณเพศทั้งหมดอยู่กับการ ปฏิบัติ จนบางครั้งแทบจะเอาชีวิตไปทิ้งกลางป่า กลางดง และเนื่องจากผลของการปฏิบัติธรรม จึง ทําให้ท่านสามารถระลึกชาติย้อนหลังไปได้อีกหลายสิบชาติ ท่านผู้ นี่คือ พระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ซึ่งเป็นศิษย์เอกที่เลิศในทาง ทั้งหลายในปัจจุบัน อภิญญาของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะบูรพาจารย์ของพระเถระ

The reincarnation of death occurred according to the teachings. Of Buddhism is a real thing
Not dead, lost or dead And was born in the form of an emotional outage
As some people understand
Is a big and old problem, one of the problems that the world has debated in the past and the present But This problem, when summarized, is significant.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ในเรื่อง บุพเพนิวาสานุสติญาณ หรือ ญาณระลึกชาติได้นั้น

พระพุทธองค์ ไม่แต่จะเคยเป็นเทวดา อินทร์ พรหม มนุษย์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลวงปู่จะมีหรือไม่ สมเด็จพระพุทธองค์ได้ยาก นี้เมื่อคืนวันตรัสรู้ในเวลาปฐมยามซึ่งเป็นญาณลําแรกที่ทรงพระ

ทราบระลึกชาติหนหลังได้ ทั้งของพระองค์เองและสัตว์โลกอื่นๆ ตั้งแต่ชาติหนึ่งจนถึงเอนกชาติหาประมาณมิได้ ทางเข้าsagame666

พระพุทธองค์ ไม่แต่จะเคยเป็นเทวดา อินทร์ พรหม มนุษย์ ที่เป็นทั้งท้าวพระยามหากษัตริย์ พระเจ้าจักรพรรดิเท่านั้น หากท่านเคยเป็นคนยากจน เข็ญใจ

ก็มีอยู่หลายชาติทั้งเคยเป็นสัตว์เดรัจฉาน แม้การตกนรกหมกไหม้ก็เคยผ่านขุมนรกต่างๆ มาแล้วเช่นกันทําให้ พระพุทธองค์ทรงเบื่อหน่ายในชาติกําเนิด การเวียนว่ายตาย เกิดเป็นอย่างยิ่ง การจุติแปรผัน ตายแล้วเกิด เกิด แล้วตาย ของสัตว์โลกไม่มีที่สิ้นสุด ทางเข้าsagame666

ญาณนี้เองเป็นเบื้องต้น เป็นบันไดขั้นแรกในคืนวันเพ็ญ เดือนหก เมื่อสองพันห้าร้อยสามสิบพรรษาเศษที่ผ่านมา และเป็น หตุ พระองค์ไปสู่การตรัสรู้ คือ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ์ ญาณในกาลต่อมา

สําหรับญาณการระลึกรู้อดีตชาตินี้ ศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่ ชอบ ฐานสโม ได้เคยขอโอกาสกราบเรียนถามหลวงปู่ ซึ่งท่านก็ยอม เล่าให้ฟังบ้างเป็นสังเขป
หลวงปู่บอกว่า ท่านไม่ได้ระลึกชาติได้มากมาย อะไรที่สมเด็จพระพุทธองค์ทรงระลึกได้เป็นเอนก ชาติหาประมาณมิได้นั้น เป็นเพราะพระพุทธองค์ ทรงมหาสติ มหาปัญญา มหาบารมีอย่างหาผู้ใด เทียบมิได้

สําหรับหลวงปู่นี้เท่าที่ระลึกชาติได้ท่านไม่เคยเป็นกษัตริย์ มักจะเป็นคนตกทุกข์ได้ยากเสียมากกว่าเคยเป็นพ่อค้าขายผ้าชาติ ลาว ออกเดินทางมากับพ่อเชียงหมุน (อุปัฏฐากคนหนึ่ง ในชาตินี้) ข้ามแม่น้ําโขงมาฝั่งไทยมาทานผ้าขาวหนึ่งวา และเงิน 50 สตางค์ บูชาถวาย พระธาตุพนมพร้อมทั้งอธิษฐานขอ ให้ได้บวชได้พ้นทุกข์ท่านเล่าว่าท่านเคยมาช่วยสร้างพระธาตุพนม ด้วยสมัยพระมหากัสสปะเถระเจ้า พระธาตุพนมนี้สร้างก่อนพระปฐมเจดีย์
ท่านเคยเป็นคนยางอยู่ในป่า เคยเกิดเป็นทหารพม่ามารา กับไทย แต่ยังไม่ทันฆ่าคนไทย ก็ตายเสียก่อน เคยเกิดอยู่เมืองปัน พม่า ชาตินี้ท่านก็ได้กลับไปดูบ้านเกิดในชาติก่อนที่เมืองปันด้วย เคยเป็นทหารไปหลบภัยที่ถ้ํากระ เชียงใหม่ และได้ตายเพราะอด ข้าวที่นั่น
หลวงปู่ เคยเป็นพระภิกษุ รักษาศีลอยู่ กับพระอนุรุทธ เคยเป็นสามเณรน้อย ลูกศิษย์ USะมหากัสสปะ

สําหรับการเกิดเป็นสัตว์นั้น หลวงปู่เล่าว่า ท่านผ่านพ้น มาอย่างทุกข์ยากแสนเข็ญ เช่นเคยเกิดเป็นผีเสื้อ เป็นฟานหรือเก้ง ไปแอบกินมะกอก กินยังไม่จ แล้วถูกค้างคาวไล่จับเอาไปกินที่ถ้ําผาดิน เคยเกิด มนุษย์ไล่ยิง เขายิงที่โคกมนถูกที่ขา วิ่งหนีกระเซ ที่บ้านม่วงเก้งไปแอบกินมะกอก กินยังไม่ทันอิมสมอยากก็ถูกกบนอกที่ขา วิ่งหนีกระเซอะกระเชิงไปตาย

พระพุทธองค์ 

เมื่อครั้งเกิดเป็นหมีไปกินแตงช้าง (แตงร้าน) ของชาวบ้านถูกเจ้าของเขาเอามีดไล่ฟันถูกหัวถูกหูเคราะห์ดีไม่ถึง ตาย แต่ก็บาดเจ็บมาก ต้องทนทุกข์ไปจนกระทั่งหายไปเองเคยเกิด เป็นไก่ มีความรักผูกพันรักชอบนางแม่ไก่สาว จึงอธิษฐานให้ ได้พบกันอีก ทําให้กลับมาเกิดเป็นไก่ซ้ําถึง 7 ชาติ เคยเกิดเป็นปลา ซึ่งอยู่ในสระ (ปัจจุบันอยู่ที่สวนหลังบ้าน ของ พล.อ.อ.พโยม เย็นสุดใจ)
ท่านเล่าถึงชีวิตของการเป็นสัตว์ว่าแสนลําเค็ญ อดอยากปากแห้ง มีความรู้สึกร้อน หนาว หิว กระหายเหมือนมนุษย์ แต่ก็บอกไม่ได้พูดไม่ได้ต้องเที่ยว ซอกซอนไปอยู่ตามป่า ตามเขาตามประสาสัตว์ ฝนตกก็เปียกหนาวสั่น แดดออกก็ร้อนไหม้เกรียม อาศัยถ้ํา อาศัยร่มไม้ไปตามเพลง บางทีมาอยู่ใกล้หมู่บ้าน หิวกระหาย เห็นพืชผลที่ควรกินเป็นอาหารได้ พอจะจับใส่ปากใส่ ท้องได้บ้าง ก็กลับกลายเป็นของที่เขาหวงห้าม มีเจ้าของต้องถูก เขาขับไสไล่ทําร้าย

ชีวิตที่เวียนว่ายวนอยู่ในกองทุกข์ตามอํานาจกรรมที่กระทํา มานี้ แต่บางทีภพชาตินั้นก็ยืดยาวต่อไปด้วยอํานาจกิเลสตัณหา ยกตัวอย่างเช่น ตอนท่านเกิดเป็นไก่ ใจนึกปฏิพันธ์ รักใคร่นางแม่ไก่ ชื่นชอบภพชาติที่เป็นไก่ของตน ปรารถนาขอให้พบนางไก่อีก ก็ต้องวนเวียนกลับ มาเกิดเป็นไก่อยู่เช่นนั้น

หลวงปู่เล่าว่า แม้ท่านพระอาจารย์มั่นเอง เมื่อท่าน ระลึกชาติได้ เห็นภพชาติที่เวียนวนกลับไปเกิด เป็นสุนัขถึงหมื่นชาติ ท่านยังเกิดความสลดสังเวช ถึงกับขออธิษฐานเลิกปรารถนาพุทธภูมิ เพราะการบําเพ็ญบารมี เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตนั้น ท่านจะ
ต้องบําเพ็ญต่อไปอีกเป็นแสนกัปแสนกัลป์ย คราง เดททานเกดสลดสังเวชคดดทานพระอาจารย์มันจึง ความเพียรเร่งรัดตัดตรงเข้าสู่พระนิพพานเป็นอย ,

วันหนึ่งระหว่างหลวงปู่กําลังวิเวกอยู่ที่เชียงใหม่ ตกกลาง คืนท่านก็เข้าที่ภาวนาตามปกติปรากฏภาพนิมิต มีแม่ไก่ตัวหนึ่งมา หาท่านกิริยาอาการนั้นนอบน้อมอ่อนโยนเป็นอย่าง ยิ่งมาถึงก็ใช้ปีกจับต้องกายท่าน จูบท่าน ท่าน ประหลาดใจที่สัตว์ตัวเมียแสดงกิริยาอันไม่สมควร ต่อพระเช่นนั้น จึงได้ดูว่าเอา แต่แม่ไก่ตัวนั้นก็อ้างว่า เคยเกิด เป็นภรรยาของท่านมาถึง 7 ชาติแล้ว ความผูกพันยังมีอยู่ ไม่อาจจะลืมเลือนได้ แม้จะรู้ว่าพระคุณเจ้าเป็นภิกษุสงฆ์ไม่ บังควรจะแสดงความอาวรณ์ผูกพันเช่นนี้ ตนมีกรรมต้องมาบังเกิด เป็นสัตว์เดรัจฉาน ต่ําต้อยน้อยวาสนา ก็ได้แต่นึกสมเพชตัวเองอยู่ มาก อย่างไรก็ดี เมื่อพระคุณเจ้าผู้เคยเป็นคู่ชีวิตมาอยู่ ในถิ่นที่ใกล้ตัวเช่นนี้ ตนอดใจมิได้จึงมากราบขอ ส่วนบุญบารมี

ในนิมิตนั้นปรากฏว่าหลวงปู่ได้เอ็ดึงเอาว่าเราเป็นคนเจ้า เป็นสัตว์ จะมาเคยเป็นสามีภรรยากันได้อย่างไร เราไม่เชื่อเจ้า แม่ ไก่ก็เถียงว่า ถ้าเช่นนั้นคอยดู พรุ่งนี้เช้าตอนท่านไปบิณฑบาต ข้า น้อยจะไปจิกจีวรท่านให้ดู

ตอนเช้าหลวงปู่ครองผ้าออกไปบิณฑบาตตามปกติท่าน ว่าท่านไม่ได้นึกอะไรมากด้วยคิดว่าเป็นนิมิตเหลวไหลไร้สาระ เมื่อท่านเดินบิณฑบาตเข้าไปในหมู่บ้านยางที่ชื่อบ้านป่าพัวะอําเภอ จอมทอง ก็มีแม่ไก่ตัวเมียตัวหนึ่งตรงรีเข้ามาจิกจีวรท่านข้างหา หม่เพื่อนที่ไปด้วยก็ตกใจเพราะเป็นสัตว์ตัวเมียเกรงท่านจะอาบัติ จึงช่วยกันไล่ แต่แม่ไก่ตัวนั้นก็ยังพยายามวิ่งเข้ามาอีก
คืนนั้นหลวงปู่เข้าที่พิจารณาซ้ํา ก็รู้ว่าแม่ไก่ ตัวนั้นเคยเกิดเป็นภรรยาของท่านมา 7 ชาติแล้ว จริงๆ เป็นที่น่าเวทนาสงสารอย่างยิ่งที่นางกระทํา ไม่ดีไว้ไม่มีศีลจึงต้องตกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

เช่นนี้เมื่อไม่นานมานี้ก็มีการทําเรื่องการกลับชาติมาเกิดของ รายการโทรทัศน์เรื่องหนึ่งกล่าวถึงแม่ชีองค์หนึ่งที่ตายแล้วกลับมา เกิดเป็นด.ญ.รัตนาวงค์สมบัติซึ่งทางรายการได้มีการไปสัมภาษณ์ บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอดีต ก็ปรากฏว่าสิ่งที่ ด.ญ.รัตนา จ้า ได้ เป็นความจริงถูกต้องทั้งหมด แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนเธอโดเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ความจํานั้นก็เลือนหายไปกับกาลเวลา
ทางพุทธศาสนากล่าวว่าการระลึกชาติ เป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปทําได้ แต่ผู้ทําได้ต้องฝึก สมาธิให้มีความชํานาญในการเข้าออกสมาธิ อย่างคล่องแคล่ว

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

การระลึกชาติเรื่องการตายแล้วเกิดอีกนั้น

การระลึกชาติ ได้ตามหลักพระพุทธ ศาสนาจะต้องจัดระบบจิตถึงขั้นได้ญาณทั้งสาม ประกาs หรืออย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวแล้ว

การระลึกชาติ มีสอนไว้แทบทุกศาสนา โดย เฉพาะพุทธ คริสต์ และอิสลาม จริงอยู่ รายละเอียดจะแตกต่างกัน บ้าง แต่เนื้อหานั้นตรงกัน คือตายแล้วต้องเกิดหรือชีวิตภายหลัง จากตายยังมีคติทางพุทธกล่าวว่า หลังจากตายแล้วไปเกิด ทันที แต่จะเกิดเป็นอะไรนั้นขึ้นอยู่กับกรรมเป็นผู้ ทางเข้าsagame666

บงการ อาจเกิดเป็นคน เป็นสัตว์ หรือเทวดา และ สัตว์นรกก็ได้ ส่วนทางคริสต์และอิสลามนั้น ตายแล้วยัง ไม่เกิด วิญญาณจะต้องไปรอให้พระเจ้าพิจารณา โทษทัณฑ์หรือบําเหน็จรางวัลจากพระเจ้าเสียก่อน ใครทําชั่วก็ถูกลงโทษให้ตกนรกใครทําดีก็อยู่ใน สวรรค์กับพระเจ้าและมีความสุขชั่วนิรันดร

พวกวิญญาณที่รอการพิจารณาของพระเจ้าตามคติของชาว คริสต์และอิสลามนั้นถ้าจะกล่าวตามคติของชาวพุทธแล้วก็ถือเขา เหล่านั้นเกิดแล้วแต่เกิดในรูปแบบเป็นโอปปาติกะและผู้ที่พระเจ้า ตัดสินแล้วก็ตามคติทางพระพุทธศาสนาถือว่าเกิดแล้วทั้งสิ้น ส่วน ที่จะเชื่อว่าจะสุขจะทุกข์นิรันดรก็เหมือนกันคติทางพระพุทธ ศาสนาถือว่าไม่ใช่นิรันดรเพราะยังมีบุญมีบาปเป็น กิเลสอยู่จึงต้องกลับมาเกิดใหม่และตายเกิดวกวน อยู่ร่ําไป จนจิตถูกชําระบริสุทธิ์สู่พระนิพพานแล้วนั่นแหละจะยุติ การเกิดใหม่ และเป็นความสุขนิรันดรจริงๆ

ในปัจจุบันนี้ความเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดไม่จําเพาะชาว พุทธทั่วไปเท่านั้น แม้แต่ชาวยุโรป อเมริกาต่างก็ได้ตื่นตัวค้นคว้า ศึกษาและพิสูจน์พบความจริงจึงหันมานับถือพระพุทธศาสนามาก ขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศรัสเซียเองซึ่งเป็นประเทศที่เป็นปฏิปักษ์ กับศาสนาต่างๆ ได้มีบุคคลสําคัญคือศาสตราจารย์ที่โอดอร์สเตอร์ แบกี้ ซึ่งสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเลนินกราด กล่าวรับรองว่าการ เวียนว่ายตายเกิดและนรกสวรรค์ตามคําสอนของ พระพุทธศาสนาเป็นคําสอนที่สําคัญยิ่ง ทางเข้าsagame666

ทั้งๆ ที่นักศึกษาปัญญาชนของชาวยุโรปและอเมริกาได้พา กัน ศรัทธา เลื่อมใส ในคําสอนเรื่องการเวียนว่าย ตายเกิดของพระพุทธศาสนามากขึ้นทุกที แต่น่า ประหลาดที่ชาวพุทธในประเทศไทยบางคนโดยเฉพาะพระบางรูป ได้ปฏิเสธเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด อีกทั้งยังทําการเผยศีลธรรม อย่างคลุมเครือ เป็นเชิงส่อไปในทํานองว่าตายแล้วสูญ

พวกเขาเหล่านั้นมีวาทะในการสอนศีลธรรมว่า การเกิด การตาย หมายถึง อารมณ์ไดอารมณ์หนึ่ง เกิด ขึ้นแล้วดับไป ก็หมายถึงเกิดขึ้นชาติหนึ่งและ ตายไปชาติหนึ่ง ส่วนชาติที่เกิดใหม่เป็นตัวตน นั้นไม่มีชาวพุทธที่ปฏิเสธเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดก็ดี ชาวคริสต์ อิสลาม ที่ปฏิเสธเรื่องพระเจ้าก็ดี ย่อมกล่าวได้ว่า เขาเหล่านั้น เป็นคนทรยศต่อศาสนาและมีสายตาสั้น เพราะที่ เชื่อว่าตายแล้วสูญเชื่อว่าพระเจ้าไม่มี ย่อมเป็นคน ไม่กลัวบาปละอายบาป

การระลึกชาติ

ขอให้มองโลกแห่งความเป็นจริงด้วยสายตาอันไกล ก็จะ พบว่าคนที่ไม่กลัวบาปละอายบาปทั้งหลาย ย่อม จะตกเป็นทาสของกิเลสได้ง่าย สามารถทําความ ชั่วร้าย บาปกรรมต่างๆ ได้เมื่อโอกาสอํานวยให้คนที่ทํา ชั่วอยู่ในโลกมนุษย์ก็ไม่เป็นสุข และตายไปปรโลกก็ไม่เป็นสุข ตรง กันข้าม ผู้ทําแต่ความดีเพราะอิทธิพลของความเชื่อ เรื่องการ เวียนว่ายตายเกิดและเชื่อพระเจ้าตามหลักคําสอน ของพระพุทธศาสนาคริสต์ และอิสลาม อยู่ในโลก มนุษย์ก็เป็นสุข เพราะไม่มีศัตรู ไม่มีเวร ไม่มีภัย และเมื่อตายไปสู่ปรโลกก็เป็นสุข เพราะไม่ต้องตก นรกทนทุกข์ทรมาน ทางเข้าsagame666

เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดตามหลักคําสอนของพระพุทธ ศาสนานั้น มีหลักฐานยืนยันมากมาย เช่น เรื่องกําเนิดคติ 5 และภพ 31 กล่าวว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายแล้วต้องไปเกิด ในมดลูกในฟองไข่ในสิ่งโสโครก และเกิดเป็นโอปปาติกะเช่นเกิด เป็นสัตว์นรก เปรต เดรัจฉาน มนุษย์ และเทวดา เป็นต้น

Recollecting the nation according to the Buddha principles Religion must have a mental system of up to three stages, one or the other.

National memorabilia is taught in almost every religion, especially Buddhism, Christianity and Islam. The details are somewhat different, but the content is consistent. Is dead, must be born or later From death, there is still a Buddhist belief that After dying and being born immediately, but what will happen depends on the karma as the mastermind may be an animal or an angel and hell animal. As for Christians and Islam, death has not yet occurred. The soul must wait for God to consider. Penalty or reward from God first Who does evil, is punished to go to hell. Who does well is in Heaven with God and eternal happiness

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

อดีต คือปัจจุบัน ปัจจุบัน คืออนาคต

อดีตคือปัจจุบัน ปัจจุบัน คืออนาคตถ้าจะมีศาสนาใด ที่รับมือกับความต้องการ ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบันได้ ศาสนานั้นก็น่าจะเป็นศาสนาพุทธอาจารย์เสกสรรค์ ประเสิรฐกุล

เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ตัว ท่านมีความเชื่อในเรื่องของชาติภพตามหลักของ คนภูฎาน แต่เหตุที่คนไทยเราสนใจเรื่องชาติภพหรือระลึกชาติ กันมากมาย ก็เพราะเราว่า เรามีชาตินี้ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ประโยคดังกล่าวอาจเป็นการพูดเหมือนเสียดสี

อดีตคือปัจจุบัน ปัจจุบัน คืออนาคตอะไรบางอย่างหากแต่เมื่อมองให้ลึกลงไป นี่คือความจริง แล้วเราจะแก้ ชาตินี้ที่ไม่ดีได้อย่างไร จากการศึกษาวิจัยผู้ที่จําอดีตชาติได้

ทั้งใน ประเทศไทยและต่างประเทศ ทั่วโลกของคณะศึกษาวิจัยคณะนี้พวกเขาได้พบผู้ที่จําอดีตชาติได้มากกว่า 3,000รายและพบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากหลายประเทศหลายศาสนาและหลายความ

เชื่อทั่วโลกซึ่งพวกเขาได้นําผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง นี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการแพทย์บ้างแล้ว เช่น ใช้ในการ วิเคราะห์และรักษาอาการทางจิตของเด็ก ทางเข้าsagame666

หรือของคนไข้ที่เป็นโรคกลัว(Phobias)เช่นกลัวนํากลัวการนั่งเรือกลัวที่จะอยู่ในที่แคบๆ เป็นต้น ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าบางกรณีเกิดจาก จําที่เลวร้ายในอดีตชาติที่ยังฝังอยู่ในจิตใต้สํานึก เช่นในอดีตชาติเคยตกน้ําตาย หรือตายเพราะเรือล่ม เมื่อเกิดมาในชาตินี้:กลัวการนั่งเรือ เป็นต้น

ความทรงในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศ.นพ.เอียนสตีเวนสันท่านได้ใช้ความจริงที่ได้จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้ที่จําอดีตชาติได้ของท่านไปใช้ในการพยายามเปลี่ยนทัศนคติของนัก วิทยาศาสตร์การแพทย์

อดีตคือปัจจุบัน

ในการตรวจหาสมุฏฐานของโรค รอย ตําหนิแผลเป็นอาการความผิดปกติและความผิดปกติพิการตั้งแต่กําเนิดว่ามีบางกรณีไม่สามารถใช้สมุฏฐานเกี่ยวกับการใช้ยาของมารดา

โรคของมารดาลความผิดปกติระหว่างการตั้งครรภ์หรือการสืบทอดทางพันธุกรรมมาอธิบายได้เพียงพอ รวมทั้งการ วิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็ก

ว่าบางกรณีอาจไม่ได้เป็นผลมาจากสภาวะแวดล้อมจากครอบครัวพ่อแม่ การเรียนรู้รับรู้หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ นับตั้งแต่แรกเกิดสําหรับในประเทศไทยเราก็มีผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง นี้มากพอสมควร แต่ยังไม่มีใครทําการศึกษาวิจัยอย่างจริงจังในเชิง วิชาการอาจเป็นเพราะไม่มีผู้

สนับสนุนทุนให้ทําการ ศึกษาวิจัยเนื่องจากยังมองไม่เห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมก็เป็นได้ ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเราชอบเป็นผู้ตามมากกว่าที่จะเป็นผู้นําอยู่แล้วเมื่อก่อนพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเกี่ยวกับ เรื่องเหล่านี้เลยไม่มีแม้แต่คําศัพท์ที่จะใช้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน ทางเข้าsagame666

แต่ในปัจจุบันนี้ ฝรั่งเขาสนใจเรื่องนี้มากเขามีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของจิตที่นอกเหนือจากจิตปกติกันมานาน เช่น โทรจิต(Telepathy),สัมผัสที่หก(Six Sense), การรับรู้พิเศษ(Extra Sensory Perception),การใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายสิ่งของ(Psycho Kinetic),การกลับชาติมาเกิด

(Reincanation) เป็นต้น ซึ่งอยู่ ในสาขาวิชาปรจิตวิทยา(Parapsychology)ในบ้านเรากลับตรงกันข้าม เมื่อก่อนนี้เรามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะพวกเราส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ และเราเชื่อ ถือในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่ในปัจจุบันนี้เรากลับมองเรื่องเหล่านี้ว่า เป็นเรื่องงมงาย ทุกครั้งที่มีการนําเสนอถึงเรื่องเหล่านี้ ตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ ก็จะได้เห็นคําว่า “ถ้าจะมีศาสนาใดที่รับมือกับความต้องการทาง วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ปัจจุบันได้ ศาสนานั้นก็น่า จะเป็นศาสนาพุทธ”

แล้วทําไมต้องเวียนว่ายตายเกิด และเมื่อเวียนว่ายตาย เกิดแล้ว ทําไมจึงระลึกชาติไม่ได้ เหตุผลคือ ตราบใดที่จิตยัง มีกิเลสเป็นเชื้ออยู่ จะต้องเวียนว่ายตายเกิดร่ําไป ส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมระลึกชาติไม่ได้นั้น ความจริง ทุกคนที่เกิดมาย่อมระลึกชาติได้ทุกคนแต่ระลึกได้ตอนยังเป็น แบเบาะไร้เดียงสา พอโตขึ้นจิตมีกิเลสมากขึ้นการระลึกชาติ เลือนหายไปจนระลึกอะไรไม่ได้

เวกขึ้นการระลึกชาติก็ค่อยๆอีกประการหนึ่ง โดยทั่วๆ ไปในขณะที่เราอยู่ในครรภ์ของ มารดา จนกระทั่งถึงวันคลอดนั้น สภาพจิตที่อยู่ในครรภ์ ของมารดาเป็นสภาพจิตครึ่งหลับครึ่งตื่น และทน ทุกข์อยู่ในครรภ์เป็นเวลานาน ตอนที่คลอดก็ได้ สัมผัสกับสิ่งภายนอกที่ตื่นเต้นตกใจจึงเป็นเหตุให้ ลืมเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมา

และอีกประการหนึ่ง บางทีก่อนที่จะมาเกิดเป็นคนในชาตินี้ในชาติก่อนเกิดในทุคติหรือสุคติเป็นเวลายาวนานจึงทําให้ ระลึกชาติไม่ได้เช่นเดียวกันในชาติปัจจุบันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะระลึก ชาติในอดีตได้ทุกคน ถ้าหากว่าเราสามารถจัดระบบจิตตามหลักพุทธศาสนาจนถึงขั้นตาทิพย์ เห็นอนาคต ปัจจุบันและอดีต กับจัด ระบบจิตถึงขั้นบุพเพนิวาสานุสสติญาณคือการระลึกย้อน หลังจากชาติปัจจุบันถึงอดีตชาติกับการจัดระบบจิตถึงขั้นจุตูปปาตญาณคือล่วงรู้การเวียนว่ายตายเกิดใน อดีต ปัจจุบันและอนาคตว่ากระทํากรรมอันใดจึงเกิดใน สภาพเช่นนั้นๆ ทางเข้าsagame666

The past is present, present is the future,if there isany religion That ope with the need Modern science That religion is probably a Buddhist religion. Professor Seksan Prasertkul has given an interview that he has faith in the subject of Bhutanese people, but because Thai people are interested in nationality or remembrance.

Many nations because we say We have this country that is not very good. Such sentences may be a satire.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

จิตใจมนุษย์ และ ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์

ดร.ไวส์ได้ยินได้ฟังจากแคทเธอลีน ในระหว่างการรักษา แบบ PRL นั้นยังมีเรื่อง ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ ด้วย เช่นแคทเธอลีน จําได้ว่า ในขณะเมื่อพบกับความตายความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ 

ความลี้ลับของชีวิตมนุษย์ จิตของเธอจะลอยออกมาอยู่ เหนือร่างกายเธอเสมอแล้วก็ถูกเรียกกลับไปสู่โลกของจิตวิญญาณโดย “แสงแห่งความเมตตา” และในช่วงนี้เธอยังได้สัมผัสกับ “ผู้ ดูแล” จิตวิญญาณหลายๆ ท่าน ซึ่งท่านเหล่านี้สามารถสื่อสารและ ส่งข่าวสารด้านจิตวิญญาณมายัง

ดร.ไวส์โดยผ่านแคทเธอลีน และใน ระหว่างที่อยู่ภายใต้การสะกดจิตนี้ แคทเธอลีนได้เรียนรู้ เข้าใจสิ่งต่างๆ มากยิ่งกว่าในช่วงชีวิตตามปกติของเธอเสียอีก ดร.ไวส์ เองก็ค่อยๆ คลายความลังเลสงสัยในความเชื่อเกี่ยวกับชีวิต ในชาติก่อนตามไปด้วยครั้งหนึ่งในช่วง PRL

แคทเธอลีน จําได้ถึงความตายในชาติ หนึ่งของเธอ เมื่อหลายศตวรรษก่อน ในขณะที่จิตของเธอถูกนําไปสู่ แสงสว่างแห่งความเมตตาที่เธอคุ้นเคยนั้นเธอก็ได้รับข่าวสารหนึ่งเพื่อ ถึงต่อมายัง ดร.ไวส์ ดังมีความว่า “บิดาของคุณกําลังอยู่ที่นี่ เช่นเดียว กมลูกชายของคุณ เขายังเด็กมาก บิดาคุณบอกว่าคุณน่าจะรู้จักเขา

Dr. Weiss heard it from Catherine. During the PRL treatment, there is still the mystery of human life. For example, Catherine remembered that at the time of death

Your mind will float out. Always above her body and is called back to the spirit world by “Light of Mercy” and during this period, she also touched with many “caretakers” spirit, which these people can communicate and Sending spiritual messages to

Dr. Weiss by Catherine and during this hypnosis. Catherine learned Understand things Even more than during her normal life, Dr. Weis gradually reluctantly doubts her beliefs about life. In the former life, followed by one time during the PRL

Catherine recognized the death of her life centuries ago. While her mind was led to The light of compassion that she was familiar with then received a message to arrive at Dr. Weiss, saying, “Your father is here, just like your son. He is very young Your father said you should know him.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

เส้นทางของพวกเขาและดร.สตีเวนสัน

ได้ทำงานเป็นระบบ ก็สามารถพบรายงานทางการแพทย์หลังคลอดที่เกี่ยวข้องกันนี้ของเด็กๆ

ได้ทำงานเป็นระบบ

ได้ทำงานเป็นระบบ ที่สามารถยืนยันคําพูดของพวกเขาได้อย่าง

แม่นยํายังมีงานวิจัยอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด โดยวิธี

การสะกดจิตโดยนักจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ถูกสะกด ฟื้นคืนความทรงจําในชาติก่อน

อันที่จริงการสะกดจิตโดยตัวมันเองไม่ได้อธิบายกระบวนการ พื้นความจําในชาติก่อน

หากแต่เป็นเพราะ เทคนิคที่เรียกว่า Pasture Regression Therapy (PRIL)

หมายถึงการรักษาโดยการฟิน ความทรงจําย้อนกลับไปยัง อดีตชาติ

ผู้ที่อยู่ภายใต้การรักษาแบบนี้ไม่ได้ มีลักษณะแตกต่างจะ การพิจารณาลักษณะคลื่นส

ให้ผู้ถูกสะกดเข้าสู่ภาวะการรัสแบบนี้ไม่ได้หลับไป และคลื่นสมองก็

ตกต่างจากสภาวะหลับนอกจากโดยอาศัยเกณะคลื่นสมอง

นักจิตวิทยาบางคนจะสามารถชักนํา เข้าสู่ภาวะการรู้สึกตัวในระดับต่างๆ

กันได้ดีกว่าการสะกดซึ่งในสภาวะเช่นนี้จะเหมือนกับสภาวะของการทํา

สมาธิของผู้ปฏิบัติธรรมแบบพุทธ หรือเต่ํา เราทราบ- ภายใต้สภาวะการรวบรวมสมาธิ

ผู้ถูกสะกด จะสามารถสัมผัสได้ถึงสมาธิระดับลึก ทําให้เขา สามารถรับรู้ประสบการณ์

ในอดีตได้ ในขณะที่ยังมีสติ ระลึกรู้อยู่กับปัจจุบัน พวกเขายังสามารถ

จําอดีตชาติในหลายศตวรรษ ก่อน อย่างไรก็ดีเราอยากจะตั้งข้อสังเกตว่า

PRL เป็นเรื่องที่มีการถูกเถียงกันมากในหมู่นักวิชาการ

Their path and Dr. Stevenson

Working as a system Can find this related postpartum medical report of the children

Working as a system That can confirm their words like

Accuracy also has another type of research about reincarnation by means of

Hypnosis by psychologists in order to be spelled Recovering memories in the previous nation

In fact, hypnosis by itself does not explain the process. The first memory of the nation

But because Technique called Pasture Regression Therapy (PRIL)

Means treatment by fining Memories return to the past

Those who are under this kind of treatment cannot Have different characteristics Considering the wave characteristics

Let those who are spelled into this condition do not fall asleep And brain waves

Falls apart from sleeping conditions, except by using brain waves

Some psychologists will be able to draw Entering consciousness at various levels

Can be better than spelling, which in this condition is the same as the condition of doing

Meditation of Buddhist or Buddhist practitioners. We know – under concentration conditions

The person who is spelled can experience deep meditation, allowing him to experience.

In the past, while still being conscious Keep in mind the present They can also

Remember the past in many centuries. However, we would like to note that

PRL is a very controversial topic among scholars.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูล จาก Google

ติดตามรับชมได้ ที่นี่

หัวใจของการทำบุญ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด

หัวใจของการทำบุญ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด คนไทยมีจิตใจงดงามชอบทำบุญ ทั้งสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติหากมีพระแท้บอกว่า “คนไทยไม่ทำบุญอย่าทำ” คงมีความขุ่นเคืองไม่น้อย ทั้งที่มีส่วนจริง ทางเข้าsagame666

วิธีการที่อาศัยปัจจัยทางวัตถุและเงินเป็นองค์ประกอบหลักเช่นจัดหาเงินโดยตรงหรือซื้อปัจจัยเช่นช่วยชีวิตโค – กระบือซื้อโลงศพบูรณะวัด สร้างห้องน้ำห้องส้วมให้โรงเรียน หรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นต้น

หัวใจของการทำบุญ เพื่อให้ประโยชน์สูงสุด

ส่วนบุญที่ไม่ต้องใช้วัตถุและเงินซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ส่งผลให้การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมมีความสงบสุขมากขึ้นเช่นการรักษาศีลธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น การเสียสละแรงกายของเราเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ Insight เตือนผู้อื่นให้ละเว้นจากการทำความชั่ว

The merit that does not require objects and money, which can be implemented in the daily life of the common people. As a result, the coexistence of the people in society is more peaceful, such as maintaining morality, not hurting others. Sacrificing our own physical strength to help our fellow humans, Insight warns others to abstain from doing evil.

และความเมตตาและอโหสิกรรมให้กับผู้ที่ทำผิด. ยังไม่ได้รับการดำเนินการมากนัก เป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรหาทางชี้นำและสร้าง ความตระหนักรู้ของคนไทยพุทธในอนาคต (กรุงเทพโพลล์ม. กรุงเทพ) ทางเข้าsagame666

And mercy and forgiveness for the offender. It hasn’t been much of the action yet. It is an issue that stakeholders should seek, direct and create. The awareness of Thai Buddhists in the future (Bangkok Poll Bangkok)

“ การทำบุญ” ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่แค่การให้เงินทองหรือทำบุญให้กับพระและวัดเท่านั้น “ บุญ” หมายถึงการทำความดี มาจากภาษาบาลีว่า “ปัญญะ” แปลว่าการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นบุญจึงเปรียบเสมือนเครื่องขจัดความทุกข์ยากที่เราเรียกว่า “กิเลส” ออกไปจากใจ

“Making merit” in Buddhism is not just giving money or making merit to monks and temples. “Merit” means doing good deeds. It comes from the Pali language that “Panya” means to purify the mind and purify the mind, so merit is like a remover of suffering that we call “passion” out of the heart.

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเกี่ยวกับการทำบุญ : คิดกันอย่างไร
1. การจะได้บุญมาก ต้องบริจาคเงินมาก ให้กับวัดดัง พระมีสมณศักดิ์สูง เจ้าภาพคนใหญ่คนโต
2. ต้อง”ทำบุญ กับพระและวัดเท่านั้น เพราะได้บุญตรง และได้บำรุงพระพุทธศาสนาไปด้วย
3. ทำบุญมาก เมื่อตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูง ชั้นเทพ ชั้นพรหม
4. ชาตินี้ ต้องรัยกรรมไปก่อน ทำบุญให้มาก ยอมอด เพื่อให้เกิดเป็นคนรวย ในชาติหน้า
5. “ชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจ” คือเรื่องทำบุญ- เร่งเข้ามา แต่เรื่องช่วยเหลือคนทุกข์ยาก-ออกไปห่างๆ
6. มักทำบุญต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าตน – พระวัด , ละเลยสิ่งที่ต่ำกว่าตน – คนจน แม่ชี
7. เชื่อเรื่องกรรมเก่า การทำบุญ เป็นการแก้เคราะห์กรรม
8. เชื่อเรื่องหมอดู โหร พระภิกขุ ที่เป็นหลวงตา หลวงปู่ ที่สอนเรื่องกรรมเก่าและการแก้
9. คนที่เชื่อเรื่องกรรมเก่า จะไม่คิดไม่ศึกษาและไม่รับฟังความคิดเห็นต่าง
10. คนไทยส่วนหนึ่งจะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เอาอาหารพวงมาลัยไปถวาย
พิจารณารูปแบบในการทำบุญที่มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ ได้แก่
การเกื้อกูล แรงกาย การสละทรัพย์ การทำชีวิตให้โปร่งเบา และการฝึกชำระจิตใจ

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

ผีปอบ ตำนานผีไทยมีจริงไหม ??

ผีปอบ ตำนานผีไทยมีจริงไหม ?? “ผีปอบ” มีต้นกำเนิดมาจากผู้ที่มีมนต์ดำและเวทมนตร์เก่าแก่สามารถใช้พลังอันร้อนแรงของคาถาเพื่อทำร้ายหรือทำลายชีวิตของผู้อื่นเช่นการปรุงยาวิเศษรูปปั้นคาถาหนังควายเสกเบาะ เข้าท้องหรือใช้มนต์อสูรเวทเข้าศาสตร์ ทางเข้าsagame666

ผีปอบ ตำนานผีไทยมีจริงไหม ??

สิ่งเหล่านี้มีข้อห้าม มีระเบียบปฏิบัติด้วย ผู้ที่ครอบครองคุณวิเศษทางไสยศาตร์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ระบุว่าเป็นเดชะวิชาต้องระวังไม่ให้ละเมิดข้อห้ามโดยเด็ดขาด หนักในข้อผิดพลาด “ครูสอนผิด”

ผู้ควบคุมวิญญาณจะลงโทษให้เขากลายเป็นผีปอบหรืออีกคนหนึ่งที่กลายเป็นปอบคือการเล่นเวทอย่างบ้าคลั่ง และใช้วิชาอาถรรพณ์มนต์ดำไปทำลายทำร้ายผู้อื่นโดยไม่เกรงกลัวต่อกรรมกลัวกรรมและการกระทำแม้จะถูกอาถรรพณ์ไสยเวทย์นำกลับมาในที่สุดเขาก็กลายเป็นผีปอบ ทางเข้าsagame666

“ผีปอบ” ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น

“ ผีปอบธรรมดา” หมายถึงบุคคลที่มีร่างกาย (เช่นตัวเองเป็นผีปอบ) เมื่อบุคคลประเภทนี้เสียชีวิต ผีปอบที่มีอยู่ก็จะตายไปด้วย

“Ordinary ogre” means a person with a body. (Eg, himself as an ogre) when this type of person dies Existing ghouls will also die.

“ปอบ” หมายถึงครอบครัวไหนที่พ่อแม่กลายเป็นปอบเมื่อพ่อไปหาลูก หลานจะได้รับมรดกเป็นผีปอบอีกทอดหนึ่ง เป็นกรรมพันธุ์ไม่ว่าเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็เรียกว่าปอบต่อเนื่องไม่รู้จบ

“Ghoul” refers to which family the parents became ghoul when the father went to find the child. Grandchildren will inherit another ogre. It is hereditary, whether willing or unwilling, is called endlessly continuous ghoul.

“ปอบและหน้า” แปลว่าปอบเจ้าเล่ห์โลภมาก ผิดที่จะโยนให้คนอื่นนั่นคือเมื่อเขาเข้าไปหาใครเมื่อถูกถามว่ามีใครเลี้ยงหรือบังคับผีปอบจะไม่บอกความจริงหากเขากล่าวหาว่าคนนี้เป็นคนที่มีชื่อ ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมัน ทางเข้าsagame666

“Ghoul and face” means greedy greedy ghoul. Wrong to throw it to someone else, that is, when he approaches someone, when asked if someone raises or forces the ogre will not tell the truth if he accuses this person of being a named person. I don’t know anything about it

ปอบกุกกุก (กั๊กภาษาอีสานแปลว่าใบ้) หมายถึงผีปอบที่ไม่ยอมพูดอะไรเมื่อถูกถามจนญาติ ๆ ไปไล่หมอผี จึงยอมเปิดปากพูดว่าเป็นผีปอบใครเคยครอบครองคนที่ถูกผีปอบเข้าสิงหรือที่คนอีสานเรียกว่า “ผีปอบ” ก็จะมีอาการที่แตกต่างกันออกไป บางคนก็ลงมือ ดุร้ายบางคนจะหลับเหมือนป่วยหนักบางคนก็โอดครวญคร่ำครวญต่าง ๆ นานา แต่ไม่ว่าอาการจะเป็นอย่างไร

The ghouls who refuse to say anything when asked until their relatives go to chase the sorcerer so they open their mouths and say that they are ogre, who has ever possessed a person who has been possessed by ogre. Possessed, or what Isan people call “ogre”, will have different symptoms, some will act ferociously, some will sleep like a serious illness, some will groan in various ways, but no matter what the symptoms are

ทางเข้าsagame666

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

เปรต คืออะไร ? ทำกรรมอะไร ? ต้องไปเป็นเปรต

เปรต คืออะไร ? ทำกรรมอะไร ? ต้องไปเป็นเปรต ความเชื่อเกี่ยวกับญินได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวาง พระพุทธศาสนาถือว่าเกิดในภูมิจินฺตวิสัย

เป็นดินแดนของญินเพราะบาปที่ทำไว้ในญินบางประเภทญินข้างแรมขึ้นเป็นเทวดาบางประเภทขึ้นเป็นเปรต ข้างแรมเป็นเทวดาบางประเภทเป็นเปรตตลอดกาล ทางเข้าsagame666

ความตาย

เปรต คืออะไร ? ทำกรรมอะไร ?

ในบรรดาสัตว์โลกทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตพระพุทธเจ้าแบ่งออกเป็น 4 ประเภทเรียกว่า “การเกิด 4” ดังนี้

          ๑. ชลาพุชะ =เกิดในมดลูก (ชำแรกไส้มาเกิด)

          ๒. อัณฑชะ =เกิดในไข่

         ๓. สังเสทชะ =เกิดในเถ้าไคลที่ชุ่มชื้น (อุจาระของเน่า เช่นหนอนแมลงวันต่างๆ) เกิดในยางเหนียว ในเกสรดอกไม้

         ๔. โอปปาติกะ =เกิดในอากาศโดยเติบโตทันที (อุบัติแล้วโตเต็มวัยทันที) เปรต จัดอยู่ในประเภทนี้

ส่วนภพภูมินั้น เรียก “ภูมิ ๓๑” ประกอบด้วย

           อรูปภูมิ ๔ เป็นชั้นพรหม ชั้นสูง มีแต่จิตไม่มีตัวตน

           รูปภูมิ ๑๖ เป็นชั้นพหรมรองลงมา

           เทวภูมิ ๖ คือสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น (ชั้นที่ ๗ ไม่มีนะครับ คนเราเอามาพูดกันเอง)

           มนุษยภูมิ ๑ คือภพภูมิของมนุษย์มี ๑ เดียวเท่านั้นครับ และ

สุดท้าย อบายภูมิ ๔ ประกอบด้วย

         ๑. นรกภูมิ

         ๒. เปรตภูมิ เปรตอยู่ในภพภูมินี้ครับ

         ๓. อสุรกายภูมิ

         ๔. ดิรัจฉานภูมิ

ความเชื่อเกี่ยวกับญินได้รับการพิจารณาอย่างกว้างขวาง พระพุทธศาสนาถือว่าเกิดในภูมิจินฺตวิสัย เป็นดินแดนของญินเพราะบาปที่ทำไว้ในญินบางประเภทญินข้างแรมขึ้นเป็นเทวดาบางประเภทขึ้นเป็นเปรต ข้างแรมเป็นเทวดาบางประเภทเป็นเปรตตลอดกาล บางส่วนอยู่ในปราสาท

บางคนมีช้างม้าทาสและคานหามทองคำที่เดินทางไปในอากาศ บางคนมีอายุถึง 100 ปีบางคนมีอายุ 1,000 ปีบางคนมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร์ ไม่ได้กินข้าวแม้แต่เม็ดเดียวแม้แต่น้ำสักหยด

Some had elephants, slave horses, and golden staves that traveled through the air. Some people are 100 years old, some people 1000 years old, some live forever. Didn’t eat a single grain of rice, not even a drop of water.

ต้นเหตุ

จึงพอจะอธิบายได้ว่าญินเป็นคนที่ทำกรรมอย่างหนึ่ง. ซึ่งต้องรับผลกรรมเช่นอดอยากหิวโหยร้อนหรือหนาวมากเจ็บปวดมากและทรมานมากที่สุดแบ่งตามเปรตประเภทต่างๆดังนี้

So it can be explained that Jinn is a person who does a certain kind of deed. Which has to suffer karma, such as starvation, starving, heat or very cold, very painful and suffering the most, divided by various types of jinn as follows

แบ่งตามปิเปตวัตถุอรรถกถาแบ่งเป็น 4 ประเภท

* ปรทัตตุปชีวิกเปรต คือ เปรตที่มีชีวิตอยู่ได้ จากอาหารที่มีมนุษย์ให้ เช่น การเซ่นไหว้ เป็นต้น

* ขุปปีปาสิกเปรต คือ เปรตที่อดอยาก ทุกข์จากความหิวโหยอยู่เป็นนิจ

* นิชฌามตัณหิกเปรต คือ เปรตที่ถูกไฟเผาให้เร่าร้อนอยู่เสมอ

* กาลกัญจิกเปรต คือ เปรตในจำพวกอสุรกาย

ทางเข้าsagame666

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<

อริยสัจ 4 คืออะไร

อริยสัจ 4 คืออะไร ความจริงมี 4 ประการคือการมีอยู่ของความทุกข์ เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และหนทางสู่ความดับทุกข์ความจริงเหล่านี้เรียกว่าอริยสัจ 4

What is the Four Noble Truths? There are four truths: the existence of suffering. The cause of suffering, the cessation of suffering, and the way to the end of suffering, these truths are called the Four Noble Truths. ทางเข้าsagame666

อริยสัจ 4 คืออะไร

ความทุกข์
ความเป็นอยู่ของทุกข์การเกิดแก่เจ็บและตายล้วนเป็นความทุกข์ความเสียใจความโกรธและความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวลความกลัวและความผิดหวังเป็นความทุกข์การพลัดพรากจากคนที่รักเป็นความทุกข์ ความเกลียดชังคือความทุกข์ การยึดมั่นในราชาทั้ง 5 ล้วนเป็นทุกข์

The existence of suffering, birth, old pain and death are all suffering, sorrow, anger, and jealousy. Anxiety, fear and disappointment are suffering, separation from loved ones is suffering. Hate is suffering. All adherence to the five kings is suffering.

สมุทัย
นั่นคือเพราะความทุกข์เพราะความไม่จีรังผู้คนจึงไม่สามารถมองเห็นความจริงของชีวิตได้ พวกเขาจมอยู่ในเปลวไฟแห่งตัณหาความโกรธความอิจฉาความเศร้าความวิตกกังวลความกลัวและความผิดหวัง

That is, because of suffering, because of its transience, people cannot see the truth of life. They are immersed in the flames of lust, anger, envy, sadness, anxiety, fear and disappointment ทางเข้าsagame666.

นิโรธ
การเข้าใจความจริงของชีวิตนำไปสู่การหยุดความเศร้าโศกซึ่งนำมาซึ่งความสงบและความสุขด้วย

Understanding the truth of life leads to stopping grief, which also brings peace and happiness.

มรรค

เป็นหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์ซึ่งเป็นอริยมรรคที่ 8 ซึ่งได้รับการหล่อหลอมให้มีชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน. สตินำไปสู่สมาธิและปัญญาซึ่งปลดปล่อย จากความทุกข์และความเศร้าโศกทั้งหมดที่จะนำไปสู่ความสงบและความสุขพระเจ้าทรงเมตตาเราตลอดเส้นทางแห่งการตรัสรู้นี้

It is the road leading to the cessation of suffering, the eighth path that has been sustained for life. Mindfulness leads to concentration and wisdom which liberates. Out of all sorrows and sorrows that will lead to peace and happiness, God has mercy on us throughout this path of enlightenment.

ทางเข้าsagame666

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >> ทางเข้าsagame666 <<
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>> ที่นี่ <<<